V příloze najdete žádost o udělení povolení AEO:

Žádost AEO

Dále je možné vyplnit žádost AEO prostřednictvím online formuláře umožňujícího vyplnění, uložení, resp. odeslání, přímo do datové schránky kompetentního celního orgánu ve věci AEO (Celní úřad pro Jihočeský kraj).

Online formulář žádosti AEO

Pozn. Při vyplňování formuláře je při ponechání kurzoru u příslušné kolonky žádosti AEO zobrazována konkrétní nápověda.

Podklady, které je žadatel povinen předložit společně s žádostí:
A) Dotazník se sebehodnocením (čl. 26 nařízení 2015/2446)

B) Podklady požadované v příloze č. 6 nařízení 2016/341 (možné předložit v rámci dotazníku se sebehodnocením)

C) Poskytnutí souhlasu s výměnou údajů o držiteli povolení AEO

Poskytnutí souhlasu s výměnou údajů o držiteli osvědčení AEO

Souhlas s výměnou údajů uvedených v povolení AEO pro účely zajištění provádění mezinárodních dohod se třetími zeměmi o vzájemném uznávání statusu oprávněných hospodářských subjektů je možné poskytnout i v průběhu řízení o žádosti o vydání povolení AEO, resp. i po vydání povolení AEO.

 

D)  Další doklady:

a. Čestné prohlášení zahraničních fyzických osob, které jsou pověřeny vedením žadatele nebo které vykonávají kontrolu nad řízením společnosti.

Čestné prohlášení bude obsahovat prohlášení, že se dotčená osoba nedopustila závažného či opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů a nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s hospodářskou činností.

b. Účetní závěrka nebo výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích za poslední 3 účetní období. Účetní závěrkou se rozumí:

  1. rozvaha,
  2. výkaz zisku a ztráty,   
  3. příloha k účetní závěrce,
  4. zpráva auditora u subjektů majících povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem  (§ 20 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

c. Kopie přiznání k dani z příjmů za poslední 3 účetní období.

d. Doplňující podklady za každé účetní období, pokud nejsou povinně součástí přílohy k účetní závěrce:

  1. přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow),
  2. přehled přijatých úvěrů  a půjček včetně  splátkového kalendáře,
  3. přehled uzavřených leasingových smluv včetně splátkového kalendáře,
  4. přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením jeho účetní hodnoty,
  5. výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti,
  6. celková výše nákladových úroků (pokud je předkládán výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu),

e. bankovní reference.

f. rozvaha a výkaz zisku a ztráty k poslednímu dni předcházejícího měsíce (čtvrtletí) běžného účetního období a za srovnatelné období minulého roku.

U subjektů, které mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, resp. mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky (ve smyslu § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví), je kromě individuální účetní závěrky nutné předložit i konsolidovanou účetní závěrku.    

Pozn. k bodu D) b. - f.: Pokud již byl žadatel ze strany Celní správy ČR podroben finanční analýze za účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém je podávána žádost, nemusí výše uvedené podklady za tato období předkládat. Pouze uvede odkaz na příslušnou finanční analýzu.

 

Kolonka 9 žádosti:
Žadatel uvede přidělené číslo EORI. Na základě ustanovení čl. 9 celního kodexu Unie, je hospodářský subjekt registrován u celních orgánů a přidělen jediněčný identifikátor EORI v rámci celého Společenství.
 
Kolonka 12 žádosti:
Žadatel uvede příslušný  číselný kód odvětví hospodářské  činnosti dle Klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE), úplný seznam se nachází na webu Českého statistického úřadu
 
Stránka byla publikována dne: 29. 11. 2018 8:36