CZ EN Translate
Menu

Nová integrace zákazů a omezení pro dovoz a vývoz odpadů dle nařízení (EU) č. 1013/2006

Dnem 18.8.2016 vstupuje v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1245, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (dále jen „prováděcí nařízení (EU)
č. 2016/1245").

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1471352935196&uri=CELEX:32016R1245

Na základě tohoto nařízení bude ode dne 18.8.2016 problematika zákazů a omezení pro dovoz a vývoz odpadů zapracována do TARIC CZ z úrovně Evropské komise. V tomto nařízení naleznete seznam podpoložek KN, ke kterým se integrace vztahuje.

Právním základem pro integraci je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

Nové typy opatření v TARIC CZ ode dne 18.8.2016 (série B pro omezení dovozu a vývozu):

751: Kontrola vývozu odpadů

755: Kontrola dovozu odpadů

Dopady pro deklarování údajů v celním prohlášení:

Ukončené certifikáty, které ode dne 18.8.2016 nelze deklarovat:

0031: Zboží není odpadem v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1013/2006

0032: Doklady potřebné k přepravě odpadů předloženy

Nové certifikáty, které bude nutné ode dne 18.8.2016 deklarovat (jeden nebo více z nich):

C669: Formulář oznámení uvedený v nařízení (ES) č. 1013/2006 (Úř. věst. L 190) - Článek 4 a příloha IA

C670: Průvodní doklad uvedený v nařízení (ES) č. 1013/2006 (Úř. věst. L 190) - Článek 4 a příloha IB

C672: Informační dokument pro přepravu odpadů podle nařízení (ES) č. 1013/2006 (Úř. věst. L 190) - Článek 18 a příloha VII

Y923: Výrobek není předmětem ustanovení nařízení (ES) č. 1013/2006 (OJ L 190)


Stránka byla publikována dne: 17.08.2016

Skočit na začátek stránky