CZ EN Translate
Menu

Regionální úmluva

Současný systém celoevropsko-středomořské kumulace původu (ve zkratce Pan-Euro-Med kumulace nebo PEM kumulace), který umožňuje uplatnění diagonální kumulace mezi EU, zeměmi ESVO, Tureckem, zeměmi, které podepsaly barcelonské prohlášení, a zeměmi západního Balkánu a Faerskými ostrovy, je založen na složité síti mnoha bilaterálních protokolů o původu zboží, které musí být identické.

Evropská komise navrhla/zavedla konsolidaci této sítě jediným právním nástrojem v podobě regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (regionální úmluva), který by nahradil jednotlivé protokoly o původu zboží stanovené v bilaterálních dohodách. Hlavním cílem regionální úmluvy je umožnit účinnější řízení systému celoevropsko-středomořské kumulace původu tím, že umožňuje smluvním stranám lépe reagovat na rychle se měnící hospodářskou a obchodní realitu. Cíle regionální úmluvy:

 • možnost snadnější reakce na změny ekonomických podmínek díky jedinému právnímu nástroji, než provádět změnu komplexní sítě protokolů,
 • mnohem efektivněji řídit systém PEM kumulace,
 • snadnější zapojení dalších zemí do systému PEM kumulace,
 • možnost nových obchodních příležitostí.

Regionální úmluva umožňuje zapojení zemí účastnících se procesu stabilizace a přidružení (Západní Balkán) a dalších nových zemí do PEM kumulace.

Smluvní strany PEM úmluvy jsou následující:

 • Evropská unie,
 • země ESVO (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
 • Faerské ostrovy,
 • účastníci barcelonského procesu (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy Palestina, Sýrie, Tunisko a Turecko),
 • účastníci procesu stabilizace a přidružení EU (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Kosovo),
 • Moldavská republika,
 • možné další země – Gruzie a Ukrajina.

Regionální úmluva obsahuje Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od Dodatku I.

Dodatek I – obsahuje pravidla původu zboží, která odpovídají pravidlům původu zboží uvedeným v bilaterálních dohodách, a vztahují se na všechny země zapojené do systému PEM kumulace, které přistoupily k regionální úmluvě.

Dodatek II – obsahuje zvláštní ustanovení pravidel původu zboží, která se nevztahují na všechny země zapojené do systému PEM kumulace, které přistoupily k regionální úmluvě. Např. uplatnění plné kumulace pro EU a Alžírsko, Maroko a Tunisko.

Vlastní uplatnění diagonální kumulace původu v rámci systému PEM kumulace je tedy založeno na síti dohod o volném obchodu (FTA) používajících totožná pravidla původu zboží. Pro možnost aplikace PEM kumulace Komise vytvořila přehled v podobě tabulek "Matrix" ukazujících, mezi kterými smluvními stranami/ partnery lze diagonální kumulaci použít. Matrix rovněž obsahuje informaci, které země/strany přistoupily k regionální úmluvě.

Vlastní použitelnost PEM kumulace a zapojení do regionální úmluvy je uvedeno v Matrixu a vyžaduje publikování oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie (řada C), které je průběžně aktualizováno.

Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy, kde je uveden "Matrix", obsahuje:

Tabulka 1 – jedná se o zjednodušený přehled možností použití kumulace. Písmeno "X", znamená existenci dohody o volném obchodu obsahující pravidla původu mezi 2 partnery předpokládající PEM kumulaci.

Tabulku 2 – odkazuje na datum, od kterého se diagonální PEM kumulace a regionální úmluva může uplatňovat. V případě, kdy datum předchází písmeno "(C)", znamená to, že se jedná o použití PEM kumulace u zemí, které přistoupily k regionální úmluvě.

Tabulku 3 – odkazuje na datum, od kterého se diagonální kumulace v rámci EU, Turecka a účastníků procesu stabilizace a přidružení zavedeného EU může uplatňovat.

Aplikace diagonální kumulace

Diagonální kumulaci lze použít pouze tehdy, pokud strany konečné výroby a země konečného určení mají uzavřené dohody o volném obchodu obsahující totožná pravidla původu, se všemi stranami podílejícími se na získání statusu původu. Tzn. i se všemi stranami, ze kterých pocházejí použité materiály v rámci kumulace. Materiály pocházející ze strany, která neuzavřela dohodu se stranami konečné výroby a konečného určení, se považují za nepůvodní. Konkrétní příklady jsou uvedeny ve vysvětlivkách k evropsko-středomořským protokolům o pravidlech původu.

Pokud regionální úmluva stanovuje diagonální kumulaci mezi smluvními stranami, musí být datum, od kdy ji lze uplatnit, uveden v oznámení Komise (Matrixu). Kontrolou v tabulkách "Matrixu" se teprve zjistí, zda lze aplikovat diagonální kumulace mezi příslušnými smluvními stranami včetně zapojení zemí účastnících se procesu stabilizace a přidružení (Západní Balkán) a dalších nových zemí (např. Moldavska) do PEM kumulace.

Diagonální kumulace zahrnuje rovněž průmyslové výrobky kapitol 25 až 97 HS pocházející z Knížectví Andorry a produkty pocházející z Republiky San Marino.

Plná kumulace je v současné době uplatňována v rámci Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a mezi EU a Alžírskem, Marokem a Tuniskem.

Ukázka, jak by vypadalo propojení všech zemi v rámci EUROMEDu, Západního Balkánu a případných dalších zemí, a co znamená uplatnění Regionální úmluvy. 

Skočit na začátek stránky