CZ EN Translate
Menu

Podání žádosti a registrace vývozce do systému REX

1. Podmínky pro podání žádosti o registrovaného vývozce

 • O registraci vývozce v EU do systému REX si může požádat vývozce nebo přeposílatel zboží, který je usazen na celním území EU, u svého celního orgánu příslušné členské země.
 • Vývozce nebo přeposílatel zboží vyplní žádost o registraci na formuláři stanoveném v příloze 22-06 IA. Vyplnění žádosti může být na papíře do stanoveného formuláře nebo formou elektronického formuláře na internetových stránkách CS ČR.
 • Vyplněná žádost o registraci vývozce se podá na CÚ dle místní příslušnosti. Vlastní podání může být:
  • papírovou/písemnou formou
  • datovou schránkou nebo
  • formou elektronického (inteligentního) formuláře na internetových stránkách CS
 • Žádost musí být kompletní/úplná, údaje v ní správné.
 • Vývozce by měl být bezúhonná společnost/firma, která není např. předmětem konkurzního řízení, dlužníkem, atd.

Žádost o registraci vývozce:

2. Registrace vývozce příslušným orgánem

 • Registrace vývozce do systému REX je jednorázová a je zdarma.
 • Místně příslušný CÚ zaregistruje vývozce, který podal řádně vyplněnou žádost, jsou-li všechny údaje v ní správné.
 • Příslušný CÚ na základě žádosti bezprostředně přidělí číslo REX ve struktuře „CZREX………………" a zapíše údaje do databáze systému REX.
 • Příslušný CÚ, jakmile je registrace provedena, oznámí žadateli přidělené číslo REX a datum, od kdy je registrace platná.
 • Platnost registrace:
  • Datum registrace je den, kdy je registrace příslušným orgánem provedena/zapsána.
  • Registrace a číslo REX platí od data, kdy orgány příslušné k registraci v dané zemi obdrží vyplněnou žádost o registraci.
  • Doba platnosti registrace není omezena.
 • Změna registrace:
  • O změnu v registraci je nutné příslušný orgán požádat písemně.
  • Příslušný orgán na základě žádosti změnu v registraci bezprostředně provede a oznámí úspěšnou nebo neúspěšnou změnu žadateli.
  • V případě potřeby rozšíření využití systému REX v rámci preferenčního systému EU, tedy v dalších preferenčních dohodách o oblasti volného obchodu a jednostranných opatření, není nutné žádat o změnu registrace a platí jedno číslo REX pro všechny oblasti.
 • Zrušení registrace (vynětí z evidence):
  • Registrovaný vývozce sám písemně požádá o zrušení/vynětí z evidence (např. pokud nesplňuje podmínky dle systému REX, již nebude vyvážet zboží nebo ukončil činnost).
  • Zrušení registrace bez žádosti registrovaného vývozce příslušný orgán provede např. v případech, kdy vývozce už neexistuje, nesplňuje podmínky dle systému REX, záměrně vyhotoví deklaraci o původu, která obsahuje nesprávné údaje.
  • Příslušný orgán může zrušit registraci bez žádosti registrovaného vývozce např. pokud vývozce neaktualizuje údaje ve své registraci.
  • Zrušení registrace příslušný orgán oznámí registrovanému vývozci včetně data, od kdy registrace neplatí.

3. Povinnosti registrovaného vývozce

 • vede příslušnou evidenci z hlediska vydaných deklarací o původu.
 • musí být schopen kdykoli na požádání celních orgánů předložit veškeré související podklady prokazující status původu příslušného zboží.
 • v rámci ověřování původu umožní kontrolu účetnictví a výrobních postupů zboží, kterou celní orgány považují za účelnou.
 • dle pravidel původu zboží uchovává podklady prokazující status původu zboží po dobu nejméně tří let od konce kalendářního roku, pokud konkrétní pravidla původu nestanovují jinak.
 • veškeré záznamy o deklaraci o původu a podklady prokazující status původu zboží je možné uchovávat v elektronické podobě.
 • je zodpovědný za užívání svého čísla REX a informuje celní orgány o změnách majících vliv na registrační údaje.

4. Zveřejnění údajů z databáze registrovaných vývozců veřejnosti

 • V případě souhlasu vývozce se zveřejňují tyto údaje:
  1. jméno/název registrovaného vývozce;
  2. adresa, kde je registrovaný vývozce usazen;
  3. kontaktní údaje uvedené v kolonce 2 žádosti;
  4. orientační popis zboží způsobilého pro preferenční zacházení, včetně orientačního seznamu čísel či kapitol HS, uvedený v kolonce 4 žádosti;
  5. číslo EORI nebo identifikační číslo (TIN) registrovaného vývozce.
 • Není-li souhlas vývozce, zveřejní se vždy tyto údaje:
  1. číslo registrovaného vývozce;
  2. datum, od něhož je registrace platná;
  3. v příslušných případech datum, k němuž byla registrace zrušena;
  4. informace o tom, zda registrace platí i pro vývoz do Norska nebo Švýcarska;
  5. datum poslední synchronizace mezi systémem REX a veřejně přístupnými internetovými stránkami.
Skočit na začátek stránky