CZ EN Translate
Menu

Prokazování preferenčního zacházení s ohledem na Dohodu mezi EU a Singapurem

​Součástí dohody mezi Evropskou unií a Singapurem jsou rovněž pravidla původu zboží. Ta stanovují, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo v Singapuru. Preferenční zacházení je možné uplatnit na zboží, které bylo propuštěné do volného oběhu po datu vstupu Dohody v platnost a u kterého byl prokázán preferenční původ.

Pravidla a způsoby prokazování preference ze Singapurem jsou s platností od 21.11.2019 upraveny:

- Protokolem 1 o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce (Úřední věstník L 294/2019 od str. 659).

- článkem 69 NK 2015/2447 (dále jen „IA").

Vystavování důkazů původu a prokazování preferencí:

Při dovozu do EU – prohlášení o původu musí mít přiděleno jedinečné číslo singapurského vývozce a musí být podepsáno vývozcem.

Při reexportu v EU – je náhradní doklad o původu vystavený dle článku dle 69 IA. Tento doklad o původu se vystavuje pro zboží dovezené ze Singapuru s dokladem o původu do jedné ze zemí v EU, kde pod celním dohledem dojde k následnému přeposlání buď celé nebo jen části zásilky do jiné země EU.

Při vývozu z EU – prohlášení o původu do 6.000,-EUR musí být podepsáno vývozcem, pokud není schválený vývozce. Prohlášení o původu vystavené schváleným vývozcem nemusí být podepsáno.

Prohlášení o původu se poskytuje na faktuře nebo jiném obchodním dokladu, jež zboží popisuje dostatečně podrobně k tomu, aby je bylo možné na jeho základě identifikovat. Prohlášení o původu musí být vystaveno až v době platnosti dohody (nejdříve 21.11.2019).

Jazyková znění prohlášení jsou uvedena v Příloze E Protokolu 1.

Platnost důkazu původu: 12 měsíců.

V případě dovozu zboží, na které je přidělena kvóta dle Prováděcího nařízení Komise 2019/1927 (Úřední věstník L 299/2019), musí být v prohlášení o původu uvedena poznámka „Derogation - Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation of the EU - Singapore FTA".

Protokol 1 je publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy


Stránka byla publikována dne: 13.01.2020

Skočit na začátek stránky