CZ EN Translate
Menu

Izrael - informace k dovozu zboží z Izraele do EU

Informace

k úpravě seznamu míst nezpůsobilých pro uplatnění preferenčního zacházení při dovozu zboží z Izraele a nových postupů ověřování těchto míst/důkazů původů z Izraele

Dne 3. srpna 2012 bylo v Úředním věstníku EU č. C 232 zveřejněno „Oznámení dovozcům – Dovozy z Izraele do EU“ s účinností od 13. srpna 2012 (nahradilo tak oznámení dovozcům ve stejné věci ze dne 25.1.2005).

Oznámení upozorňuje na povinnost, při uplatňování preferenčního zacházení na zboží pocházející z Izraele, v důkazu původu kontrolovat místo včetně ZIP kódu - poštovního směrovacího čísla (dále jen „PSČ“), kde bylo zboží vyrobeno. Tato povinnost je stanovena s ohledem na skutečnost, že u zboží, kde se výroba nachází na území, které je pod správou Izraele od června 1967, se preferenční zacházení neuplatňuje/zamítá. Oznámení současně informuje o zveřejnění seznamu míst nezpůsobilých pro přiznání preferenčního zacházení na zboží pocházející z Izraele.

Na základě technických ustanovení k provádění protokolu o původu zboží k Asociační dohodě mezi EU a Izraelem, schválených jako opatření Výboru pro celní spolupráci EU-Izrael, se ve všech důkazech původu vyhotovených v Izraeli uvádí místo výroby včetně PSČ. Povinnost uvádět místo výroby včetně PSČ do důkazu původu je pro izraelské vývozce stanovena předpisy celní správy v Izraeli. V osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED se místo výroby včetně PSČ uvádí do kolonky 7 nebo 8, v prohlášení na faktuře nebo prohlášení na faktuře EUR-MED se místo výroby včetně PSČ uvádí v závorce za slovo „Izrael“ nebo zkratky „IL“ uvedené jako země preferenčního původu. (pozn.: v případě uvedení pouze P.O.BOX adresy, se tento údaj považuje za nedostatečný pro možné ověření/určení místa výroby, aby bylo možné na jeho základě na příslušné zboží uplatnit preferenční zacházení.)

K 1.únoru 2013 došlo k úpravě seznamu míst nezpůsobilých pro přiznání preferenčního zacházení na zboží pocházející z Izraele. Hlavní změny provedené v seznamu nezpůsobilých míst spočívají v:

-         zavedení nového 7 místného systému PSČ oproti původnímu 5 místnému systému PSČ,

-         rozdělení seznamu na dvě části:

  • Část I – SEZNAM NEZPŮSOBILÝCH LOKALIT,
  • Část II – HRANIČNÍ OBLASTI.

Pro dovoz zboží z Izraele s preferenčním důkazem původu od uvedeného data (1.2.2013) v souvislosti s výše uvedenou úpravou seznamu nezpůsobilých míst a rozdělením tohoto seznamu na dvě části to znamená následující:

-         pokud PSČ uvedené v předloženém důkazu původu určující místo výroby bude v části I seznamu nezpůsobilých míst, pak nelze na zboží uvedené v předloženém důkazu původu uplatnit preferenční zacházení (preferenční zacházení bude rovnou odmítnuto bez následné verifikace).

-         pokud PSČ uvedené v předloženém důkazu původu určující místo výroby bude v části II seznamu - hraniční oblasti, pak je nutné nejdříve příslušné místo výroby ověřit. Ověření bude probíhat prostřednictvím celních orgánů u Evropské komise (dovozce-CÚ-GŘC-EK), přičemž zpětné oznámení výsledku ověření se očekává během cca 1 týdne.

-         nebude-li PSČ uvedené v předloženém důkazu původu určující místo výroby nalezeno v seznamu nezpůsobilých míst, preferenční zacházení lze uplatnit, neexistují-li jiné pochybnosti ze strany celních orgánů. V případě pochybností o původu zboží lze využít standardních postupů následné verifikace.

Na základě uvedených informací, tak v případě, kdy dovozce zjistí, že v důkazu původu je uvedeno PSČ z části II nového seznamu, měl by kontaktovat příslušný celní úřad za účelem ověření, zda je nebo není toto místo výroby způsobilé pro uplatnění preferenčního zacházení. Celní správa tuto skutečnost ověří prostřednictvím Evropské komise a po obdržení výsledku (ověření může trvat cca 1 týden) bude informovat příslušného vývozce.

V souvislosti se změnou systému číslování PSČ bylo stanoveno přechodné období 1 roku (do 31. ledna 2014), kdy vývozci z Izraele můžou používat jak 7 místné, tak 5 místné číslování PSČ.

Seznam míst se 7místným PSČ (část I a II) je dostupný veřejnosti i celním orgánům na internetových stránkách Evropské komise:

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf)

nebo prostřednictvím odkazu na internetových stránkách Celní správy ČR - Clo - Původ zboží - Informace - Izrael:

(http://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/izrael-informace.aspx).

Seznam míst s 5 místným PSČ je dostupný veřejnosti i celním orgánům na internetových stránkách Evropské Komise:

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes_3-8-12.pdf)

nebo prostřednictvím odkazu na internetových stránkách Celní správy ČR - Clo - Původ zboží - Informace - Izrael:

(http://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/izrael-informace.aspx).Níže uvádíme text upozornění/vysvětlení k novému seznamu míst (části I a II) nezpůsobilých pro přiznání preferenčního zacházení na zboží pocházející z Izraele, publikované na internetových stránkách Evropské komise, které najdete rovněž na adrese:

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta/important_notice_cs.pdf).

„Upozornění

Níže uvedený seznam se vypracovává za účelem určení, zda jsou produkty způsobilé pro preferenční sazební zacházení podle dohody o přidružení uzavřené mezi EU a Izraelem (1).

Je platný od 1. února 2013 a nahrazuje předchozí seznam, který pro informační účely zůstává k dispozici na internetové stránce.

Preferenční sazební zacházení bude odepřeno produktům, u nichž důkaz o původu uvádí, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, proběhla v lokalitě, jež se nachází na územích, která jsou pod izraelskou správou od června 1967, a jejíž poštovní směrovací číslo je uvedeno v části I seznamu.

U lokalit s poštovními směrovacími čísly uvedenými v části II seznamu se dovozci vyzývají, aby si u celního úřadu, v němž hodlají podat příslušné celní prohlášení o propuštění do volného oběhu, ověřili přesnou polohu místa výroby, na jehož základě se uděluje status původu, a tudíž i jeho způsobilost k preferenčnímu zacházení.

Poštovní schránky (PO boxy) nelze považovat za dostatečně spolehlivé údaje o místě, kde proběhla výroba, na jejímž základě se uděluje status původu.

Sedmičíselné PSČ končící na „00“ zahrnuje lokalitu v celém jejím rozsahu. PSČ ve formátu XXXXX01–99 zahrnuje PSČ XXXXX01 až XXXXX99 (2). Pro vyhledání PSČ zadejte v kolonce „Hledat“ („Find“) programu Adobe Reader prvních 5 číslic sedmičíselného PSČ.

(1) Viz oznámení dovozcům zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie C 232 ze dne 3. srpna 2012.

(2) Upozorňujeme, že použití tohoto formátu v části I tabulky nutně neznamená, že se úplný rozsah PSČ v rozmezí 1 až 99 skutečně používá. Stávající rozsah se může pohybovat v rozmezí 01–02 až 01–99. Formát 01–99 se používá pro účely zjednodušení.

Část I – SEZNAM NEZPŮSOBILÝCH LOKALIT

Názvy lokalit uvedených v tomto sloupci byly pečlivě převedeny z hebrejského písma do latinky, avšak jejich transliterace nemá žádnou právní hodnotu. Jsou tedy orientační povahy a uvedeny pouze v zájmu snadnějšího a jasného označení lokality uvedené vývozcem jako „místo, kde proběhla výroba, na jejímž základě se produktu uděluje status původu.“

Poštovní směrovací číslo

Jméno/název – lokalita nebo průmyslová zóna

Poznámky, další lokality

Část II – HRANIČNÍ OBLASTI

Poštovní směrovací číslo

Název

Seznam lokalit, v jejichž případech se dovozci vyzývají, aby kontaktovali příslušné celní orgány před tím, než požádají o preferenční zacházení.


Stránka byla publikována dne: 29.03.2013

Skočit na začátek stránky