CZ EN Translate
Menu

Oznámení o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

        Dne 22. dubna 2014 bylo v Úředním věstníku EU č. L 118 zveřejněno „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny“ (dále jen Nařízení). Nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku EU, to je od 23. dubna 2014 a použije se do doby, než vstoupí nebo se začne prozatímně uplatňovat dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, a to nejpozději do 1. listopadu 2014.

        Nařízení zavádí formou autonomního (jednostranného) preferenčního opatření snížení nebo odstranění cel na dovoz zboží pocházejícího z Ukrajiny do EU. Preferenční režim je podmíněn dodržováním pravidel o původu zboží v souladu s ustanoveními Hlavy IV Kapitoly 2 Oddílu 2 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen Prováděcí předpis). Příslušná ustanovení prováděcího předpisu stanovují, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v Ukrajině, a tím dle nařízení nárok na preferenční zacházení při dovozu zboží do EU. V prováděcím předpise je rovněž upraven způsob prokázání preferenčního původu zboží a to formou osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře dle vzoru stanovených v příslušných přílohách prováděcího předpisu. Důkazy původu vystavené v souladu s tímto prováděcím předpisem a nařízením bude potvrzovat Hospodářská komora Ukrajiny „CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF UKRAINE“.

        Preferenční zacházení lze uplatnit na zboží, které bude propuštěno do volného oběhu v EU od 23. dubna 2014 a bude u něj prokázán preferenční původ na Ukrajině důkazem původu vydaným rovněž 23. dubna 2014 a později v souladu s prováděcím předpisem a nařízením. U zboží, které bude propuštěno do volného oběhu od 23. dubna 2014 a nebude u něj prokázán preferenční původ zboží, lze preferenční zacházení uplatnit dodatečně v případě dodatečného prokázání preferenčního původu zboží důkazem původu vydaným 23. 4. 2014 a později.

        Preferenční celní sazby a kvóty uplatňované v souladu s nařízením na jednotlivé druhy zboží pocházející z Ukrajiny jsou uvedeny na internetových stránkách TARICová konzultace EU.

        S ohledem na skutečnost, že došlo k nově zavedenému autonomnímu preferenčnímu opatření na dovoz zboží pocházejícího z Ukrajiny do EU, zůstává souběžně i nadále platné uplatňování Všeobecného preferenčního systému EU (GSP) na toto zboží. Je tedy vhodné upozornit, že při uplatnění/požádání o preferenční zacházení na zboží pocházející z Ukrajiny by měla být věnována pozornost tomu, jaký důkazu původu je ke zboží vystaven, zda se jedná o důkaz původu vystavený v rámci GSP nebo autonomního preferenčního opatření a dle toho pak žádat o příslušné preferenční zacházení, které se může odlišovat.

 

 Stránka byla publikována dne: 23.04.2014

Skočit na začátek stránky