CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 21.07.2011


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Dělená správa v praxi

     Vzhledem k častým dotazům ze strany veřejnosti bychom rádi ozřejmili základní principy fungování tzv. dělené správy, zejména při vymáhání blokových pokut na místě neuhrazených.

     V praxi pojem dělená správa znamená, že správní úřady uloží fyzickým nebo právnickým osobám povinnost zaplatit poplatky, odvody, úroky, penále z prodlení a úhrad, ale sami je nevymáhají a v některých případech ani nevybírají. Tato kompetence byla v roce 2006 svěřena Celní správě České republiky.

     Situace, kdy se občané s dělenou správou nejčastěji setkávají, nastává, pokud policistům na místě neuhradí blokovou pokutu za spáchání přestupku. V takovém případě vydá Policie České republiky fyzické osobě část B pokutového bloku a poštovní poukázku typu „A“  s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty. Části A s údaji o subjektu současně se seznamem pokutových bloků následně předává k vymáhání celnímu úřadu. Na předtištěném vzoru poštovní poukázky je právě z tohoto důvodu vyplněn bankovní účet a adresa příslušného celního úřadu.
     Občané by neměli nikdy zapomínat uvádět při úhradě variabilní symbol, kterým je jejich rodné číslo. Když neuvedou variabilní symbol, nejsou pracovníci celního úřadu schopni předmětnou platbu identifikovat a nelze ji tak přiřadit k příslušnému dluhu. Celníci se přesto snaží platby identifikovat „ručně“ podle tří základních identifikátorů, kterými jsou jméno, adresa dlužníka a částka pokuty.
Pokud platba není uhrazena, můžou přistoupit k exekuci. S exekucí zároveň  vyměřují exekuční náklady, které činí 2 % z částky, pro kterou je exekuce nařízena, nejméně však 500 korun. V rámci exekuce pak mohou přikázat pohledávku na účtu v bance, nařídit srážky ze mzdy, případně jiné peněžité pohledávky, postihnout jiná majetková práva nebo nařídit například prodej movitých věcí či nemovitostí. 

      Přestože celníci mohou rozhodnout o posečkání úhrady pokuty, nebo její zaplacení ve splátkách, není jim svěřena pravomoc rozhodovat o okolnostech uložení pokuty nebo pokutu prominout. Žádost o posečkání je podle zákonných norem zpoplatněna správním poplatkem ve výši 400 korun.

    V rámci dělené správy celníci také vybírají a vymáhají odvody například za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, poplatky za využívání zdrojů přírodních minerálních vod, poplatky podle ustanovení zákona o odpadech, poplatky za odebrané množství podzemních vod, za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatky podle ustanovení zákona o ochraně ovzduší za znečišťování ovzduší, dávky v nezaměstnanosti, neoprávněně vyplacené nezaměstnanému, poplatky podle ustanovení zákona o zaměstnanosti v případech, kdy zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, který činí 4 % na celkovém počtu zaměstnanců nebo dávky v nezaměstnanosti, neoprávněně vyplacené nezaměstnanému.

     Za rok 2010 celníci na východě Čech vybrali a vymohli v rámci dělené správy jenom na pokutách 35,5 milionů korun,  celková částka na účtech dělené správy představovala za tento rok 277 422 715 korun. Za první pololetí letošního roku vybrali a vymohli 125 863 810 korun.


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: +420 495 756 209
mobil: +420 604 221 327
fax: +420 495 756 200
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky