CZ EN Translate
Menu
     Dne 20. 12.2012 Celní ředitelství v Hradci Králové odeslalo panu T. H. odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. j. 10206-10/2012-060100-21 v tomto znění:


     dne 5. 12. 2012 obdrželo Celní ředitelství v Hradci Králové Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

     V bodě 1) Požaduje specifikaci případů, v nichž v rámci celních úřadů, nacházejících se v působnosti Celního ředitelství Hradec Králové, nebylo ověřováno v době od 1. 7. 2011 do okamžiku přijetí této žádosti odpovědnými osobami, zda jsou, či nikoliv u dotčených celníků, resp. občanských zaměstnanců, splněny zákonné podmínky pro výkon funkcí vedoucích odborů a vedoucích oddělení na dotčených celních úřadech, vymezené ustanovením § 14 odst. 1, resp. ustanovením § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1993 Sb. ve znění účinném od 1. 7. 2011, resp. zákonem č. 451/1991 Sb. Informace požaduje v členění:
Celní úřad/funkce/jméno a příjmení dotčeného celníka či občanského zaměstnance, u nějž nebylo splnění zákonných podmínek pro výkon funkce ověřováno/doba, po kterou nebylo ověřeno splnění výše specifikovaných zákonných podmínek pro výkon funkce/důvod proč nebylo splnění zákonných podmínek pro výkon funkce ověřováno/služební hodnost, jméno a příjmení celníka (služebního funkcionáře), odpovědného za vznik takové situace.

     Specifikaci případů, v nichž u pracovníků celních úřadů nebylo ověřováno splnění zákona č. 451/1999 Sb. ve Vámi požadovaném členění, jsme shrnuli do tabulky, která je přílohou č. 1 tohoto dopisu.
Služební funkcionáři, u kterých je v kolonce „důvody, pro které se neověřovalo splnění zákona č. 451/1991 Sb.“ zmíněna skutečnost „nebylo požadováno z důvodu retroaktivity“, byli ustanoveni nebo jmenováni do funkce před platností novely celního zákona, tedy před 1. 7. 2011.  Pokud by osvědčení u vedoucího oddělení na celním úřadu uvedeného v § 14 zákona č. 13/1993 Sb. bylo požadováno zpětně, došlo by k tzv. retroaktivitě, neboli ke zpětnému  působení zákona, které je pokládáno za nepřípustnou legislativní techniku, neboť je v rozporu s požadavkem legitimního očekávání a právní jistoty. 

     V bodě 2) Požaduje informace o finančních odměnách, které byly poskytnuty Mgr. Jiřímu Pražákovi, zástupci ředitele Celního ředitelství Hradec Králové, v období od 1. 6. 2012 do okamžiku přijetí této žádosti. Informace požadujete v členění:
Charakter finanční odměny/datum přiznání finanční odměny/částka/údaje o služebních funkcionářích, odpovědných za návrh finančních odměn ve struktuře služební hodnost, jméno a příjmení/údaje o služebních funkcionářích, odpovědných za přiznání finančních odměny ve struktuře služební hodnost, jméno a příjmení /důvod návrhu finanční odměny ve struktuře zákonný titul a konkrétní zdůvodnění návrhu odměny/důvod přiznání finanční odměny ve struktuře zákonný titul a konkrétní zdůvodnění přiznání odměny. Tabulka s poskytnutými informacemi tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu. Mimořádné odměny byly od 1. 1. 2007 vypláceny v souladu s § 123 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění.

Celní ředitelství Hradec Králové k bodu 2) dále sděluje, že konkrétní výše odměn bude  odmítnuta samostatným rozhodnutím.

Přílohy:
1) Specifikaci případů, v nichž u pracovníků celních úřadů nebylo ověřováno splnění zákona č. 451/1999 Sb.
2) Přehled finančních odměn plk. Mgr. Jiřího Pražáka 

                                                                                                     plk. Mgr. Petr Kašpar
                                                                                                                ředitel
                                                                                                Celní ředitelství Hradec Králové

                                                                                                  v. z. plk. Mgr. Tomáš Hamák
                                                                                              zástupce ředitele  celního ředitelství
                                                                                           a ředitel odboru 03 – Pátrání a dohledu
 
Stránka byla publikována dne: 31.12.2012 8:50
Skočit na začátek stránky