CZ EN Translate
Menu


      Dne 13.7. 2012 Celní ředitelství v Hradci Králové odeslalo panu T. H. odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. j. 50235784-18/2012-060100-21 v tomto znění:


     dne 29. 6. 2012 obdrželo Celní ředitelství v Hradci Králové Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)

      Pod bodem 1)  žádáte o sdělení konkrétních skutkových důvodů (jednoho nebo více), na jejichž základě Vám byl vydán rozkaz, coby celníkovi, zařazenému služebně na Celním úřadu Svitavy, absolvovat dne 23. 9. 2005 na Generálním ředitelství cel psychodiagnostické vyšetření.   

     K tomuto bodu uvádíme následující: Důvodem zjišťování osobnostní způsobilosti byla domněnka, že jste v důsledku změny v chování dočasně nebo trvale osobnostně nezpůsobilý k výkonu služby v bezpečnostním sboru v souladu s § 2c VYHLÁŠKY Ministerstva vnitra č. 487/2004 Sb. ze dne 7. září 2004.

      V bodě 2)  žádosti požadujete sdělit, v kolika případech celní ředitelství za dobu své existence  oznámilo orgánům činným v trestním řízení skutečnosti nasvědčující, že byl zaměstnancem celní správy (celníkem ve služebním poměru od 1. 7. 1997, resp. celníkem v pracovním poměru do 1.7. 1997, resp. zaměstnancem v pracovním poměru) spáchán, v souvislosti s výkonem služby u celní správy, trestný čin. Informace požaduje v členění:

- Identifikace celníka/zaměstnance celního ředitelství, který oznámení orgánům činným v trestním řízení učinil (jméno, příjmení, služební zařazení, funkce)/Identifikace orgánů činných v trestním řízení, jimž bylo oznámení učiněno/datum odeslání z Celního ředitelství Hradec Králové/ Stručný popis jednání, pro které bylo oznámení učiněno/ Stručný a výstižný popis konečného výsledku, resp. pravomocného vyřízení.

      Celnímu ředitelství v Hradci Králové je známo sedm případů, kdy oznámilo orgánům činným v trestním řízení skutečnosti nasvědčující, že byl zaměstnancem CS spáchán trestný čin v souvislosti s výkonem služby. Vzhledem k uplynutí skartačních lhůt u dvou případů ukončených v letech 2002 a 2004 a jejich skartaci v roce 2010 uvádíme následující požadované informace. 

Informace z posledního případu budou odmítnuty rozhodnutím o části žádosti  v souladu s § 11, odst.4 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím.   

Oznamovatel

Trestní orgán

Skutek

Výsledek

vrchní rada, ředitel CŘ, plk. Mgr. Kašpar Petr

Okresní státní zastupitelství Svitavy
2.2.2005

§159 odst. 1 tr.z.

odloženo
4.8.2006

vrchní rada, ředitel CŘ, plk. Mgr. Kašpar Petr

Okresní státní zastupitelství Svitavy
2.2.2005

§ 273 odst. 1 a § 159 odst. 1 tr.z.

odloženo
29.8.2006

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Bc. Hercík Petr

Okresní státní zastupitelství HK
1.10.2004

§ 248 odst. 1 a 2, § 125 odst. 1 tr.z.

podmíněně zastaveno
18.3.2009

vrchní rada, ředitel CŘ, plk. Mgr. Kašpar Petr

Krajské státní zastupitelství HK
31.8.2005

§ 159 odst.1, 2 písm. b) tr.z.

odloženo
3.3.2006

      V bodě 3)  požadujete sdělit informace o případech, v nichž vyjmenovaní služební funkcionáři Mgr. Petr Kašpar, Bc. Petr Hercík, Mgr. Jiří Pražák, Mgr. Tomáš Hamák za dobu svého působení vydali v rámci jim svěřené personálně kázeňské pravomoci správní rozhodnutí v řízení ve věcech služebního poměru, kterými byla vyslovena vina, resp. uložena sankce v souvislosti se spácháním kázeňského přestupku.  Informaci požadujete ve vztahu k těm správním rozhodnutím, jež nebyla zrušena v rámci řízení o řádných či mimořádných opravných prostředcích, resp. v soudním přezkumu.  Informaci požadujete v členění: Datum vydání správního rozhodnutí/ Služební hodnost, resp. služební zařazení a funkce, v nichž se jmenovaní v okamžiku vydání správního rozhodnutí nacházeli/ Služební zařazení a služební funkce adresáta vydaného správního rozhodnutí, včetně útvarů, ve kterém byl v okamžiku svého protiprávního jednání zařazen/ Stručný a výstižný popis protiprávního jednání (umožňující právní kvalifikaci) adresáta správního rozhodnutí/ Popis konkrétní sankce, pokud byla uložena. Požadované informace jsme Vám zpracovali přehledně do tabulky: 

Datum vydání správního rozhodnutí

Funkcionář, který rozhodnutí vydal

Adresát trestu

Útvar CS

Popis jednání

Popis sankce

22.6.2007

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Bc. Hercík Petr

inspektor

Celní ředitelství

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

22.6.2007

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Bc. Hercík Petr

asistent

CÚ Svitavy

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

9.7.2007

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Bc. Hercík Petr

vrchní inspektor

CÚ Pardubice

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

písemné napomenutí

19.11.2007

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Bc. Hercík Petr

inspektor

Celní ředitelství

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

7.4.2009

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Bc. Hercík Petr

vrchní komisař

CÚ Trutnov

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

15.9.2009

vrchní rada, ředitel CŘ, plk. Mgr. Kašpar Petr

vrchní komisař

Celní ředitelství

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

5.2.2010

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Bc. Hercík Petr

komisař

Celní ředitelství

ztráta služebního průkazu

písemné napomenutí

8.2.2010

vrchní rada, ředitel CŘ, plk. Mgr. Kašpar Petr

vrchní komisař

Celní ředitelství

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

21.7.2010

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Bc. Hercík Petr

komisař

Celní ředitelství

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

21.7.2010

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Bc. Hercík Petr

rada

CÚ Náchod

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

15.10.2010

vrchní rada, ředitel CŘ, plk. Mgr. Kašpar Petr

vrchní inspektor

Celní ředitelství

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

19.8.2010

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Bc. Hercík Petr

vrchní inspektor

Celní ředitelství

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

21.4.2011

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Mgr. Pražák Jiří

vrchní komisař

Celní ředitelství

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

2.5.2012

vrchní rada, zástupce ředitele CŘ, plk. Mgr. Pražák Jiří

komisař

Celní ředitelství

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

pokuta

      V tabulce se nevyskytují uložené kázeňské tresty podle zákona č. 186/1992 Sb., nýbrž pouze podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  V prvním jmenovaném, původně platném zákoně, byly v souladu s § 38 po jednom roce od pravomocného uložení trestu dalšího kázeňského přestupku, kázeňské tresty zahlazeny a na dotčené příslušníky se pohlíží, jako by jim kázeňské tresty uloženy nebyly.     

 Část požadovaných informací v tomto bodě bude odmítnuta samostatným rozhodnutím o části žádosti v souladu s § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím.

      V bodě 4)  nás žádáte o informace o odměnách, poskytnutých Mgr. Petru Kašparovi, Mgr. Tomáši Hamákovi, Bc. Petru Hercíkovi, Mgr. Jiřímu Pražákovi v době jejich služebního zařazení u Celního ředitelství Hradec Králové do okamžiku přijetí Vašeho podání, tj. do 29. 6. 2012. Informace požadujete v členění: Druh odměny/ Částka/Stručný a výstižný, transparentní popis konkrétních zásluh, za které byla odměna přiznána/ Zákonný titul k přiznání odměny - s uvedením odkazu na konkrétní právní normu konkrétního závazného právního předpisu/Identifikace úřední osoby, která odměnu navrhla (jméno, příjmení, funkce)/ Identifikace úřední osoby, která odměnu přiznala.

      Celní ředitelství Hradec Králové k tomuto bodu sděluje, že v souladu s § 14, odst. 7, písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím prodloužilo zákonnou lhůtu pro poskytnutí části této informace.   Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vyhledání objemného množství dat, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného do 23. 7. 2012. Část požadovaných informací v tomto bodě bude odmítnuta samostatným rozhodnutím o části žádosti v souladu s § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím.

                                                                                    
                                   plk. Mgr. Jiří Pražák

                                                                                        zástupce ředitele celního ředitelství

                                                                                         a ředitel odboru 02 – Cel a daní

        

Stránka byla publikována dne: 26.07.2012 14:46
Skočit na začátek stránky