CZ EN Translate
Menu

Váš dopis značky/ze dne                    Naše značka                          Vyřizuje/linka                       V Hradci Králové
2010-04-06                               7416-3/2010-060100-21             Fajstavrová/209                   2010-09-14

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

     dne 31. 8. 2010 obdrželo Celní ředitelství v Hradci Králové rozhodnutí odvolacího orgánu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí č. j.: 5720/2010-060100-21 ze dne 21. 4. 2010, o odmítnutí poskytnout informace na Vaši písemnou žádost ze dne 6. 4. 2010 a vráceno zpět k novému projednání.

     Zdůvodnění odmítnutí žádosti o informace pod body 1 a 2 Vám bude sděleno Rozhodnutím o odmítnutí Vaší žádosti.
    
     K bodu 3, kde jste požadoval sdělit, zdali byla v souvislosti s trestní věcí, vztahující se k Vaší osobě pravomocně ukončené zprošťujícím rozsudkem Krajského soudu Hradec Králové 6 T 1/2008 zjištěna odpovědným služebním funkcionářem Celního ředitelství Hradec Králové pochybení celníků z Celního ředitelství Hradec Králové, resp. zdali byly odpovědným služebním funkcionářem Celního ředitelství Hradec Králové zjištěny případy porušení právních povinností ze strany celníků z Celního ředitelství Hradec Králové v souvislosti s jejich účastí na předmětném trestním řízení. Ano či ne? Na Vaši otázku odpovídáme následující:

     Odpovědný služební funkcionář  se nezabýval otázkou pochybení celníků Celního ředitelství v Hradci Králové v souvislosti s předmětným trestním řízením, neboť zákonnost a správnost veškerých procesních úkonů trestního řízení realizovaných příslušníky Celní správy ČR v postavení orgánů činných v trestním řízení je oprávněn hodnotit pouze příslušný dozorující státní zástupce (viz § 174 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů). Pro doplnění uvádíme, že nejenom příslušný státní zástupce, ale rovněž také Vrchní soud v Praze ve svém usnesení v této věci konstatuje, že neshledal žádná pochybení v průběhu přípravného řízení.

 

                                                                                                    plk. Mgr. Tomáš Hamák
                                                                                                    zástupce ředitele  celního ředitelství
                                                                                                    a ředitel odboru 03 – Pátrání a dohledu 

Stránka byla publikována dne: 25.09.2012 12:23
Skočit na začátek stránky