CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím

č. Název položky Obsah
1. Oficiální název  Generální ředitelství cel 
2. Důvod a způsob založení

Působnost Generálního ředite​lství cel: 
 
Celní správu České republiky tvoří Generální ředitelství cel s pozicí správního úřadu s celostátní působností, dále osm celních ředitelství a jim podřízených 54 celních úřadů s vymezenou územní působností. 

Celní správa je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci 
jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci tohoto dohledu pak postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství. 

Jimi jsou především Celní kodex Společenství a prováděcí nařízení k němu, dále pak systém osvobození od dovozního cla a společný celní sazebník Společenství.  
 
Generální ředitelství cel bylo zřízeno podle zákona č. 185/2004 Sb. o Celní správě České republiky jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní územní působností. 

Orgány celní správy mají postavení policejního orgánu, tedy orgánu činného v trestním řízení, a to pokud se předmětné trestní řízení týká vybraných trestných činů v oblasti cel, daní, podloudnictví s omamnými látkami, dále v oblasti porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, zahraničního obchodu s vojenským materiálem, rovněž neoprávněného nakládání s nebezpečnými odpady, zakázanými bojovými prostředky a radioaktivním materiálem, s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, a v neposlední řadě porušování autorského práva, průmyslových práv a práv k ochranné známce.

Celní správa České republiky je také výhradním správcem spotřebních daní. Tím se rozumí vyměřování a vybírání spotřebních daní z vybraných výrobků podléhajících spotřební dani bez ohledu na skutečnost, zda jsou předmětem dovozu nebo vývozu v rámci obchodu se zeměmi mimo EU nebo v rámci obchodu s členskými státy EU, nebo jsou předmětem tuzemské výroby nebo spotřeby. Součástí obecné správy spotřebních daní je také dozor nad dodržováním
předpisů o nakládání s vybranými výrobky při jejich výrobě, skladování a dopravě.

Celní správě byla také zvláštními zákony svěřena kontrolní oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy, jako jsou např. vážení nákladních vozidel, dodržování povinných přestávek řidičů nebo splnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů. Je také pověřena kontrolou v oblastech zahraničního obchodu s vojenským materiálem, provádění společné zemědělské politiky Společenství, nakládání s odpady, obchodu s chráněnými druhy fauny a flóry, a nelegální zaměstnanosti cizinců. V neposlední řadě byla Celní správa České republiky zařazena do Integrovaného záchranného systému země jako složka spolupůsobící s ostatními bezpečnostními
a záchrannými sbory při mimořádných a krizových situacích. Jednou z reálných situací bylo využití pracovníků celní správy při řešení krizové situace během největších záplav v historii České republiky v roce 2002. 

3. Organizační struktura Organizační struktura Celní správy ČR
4. Kontaktní spojení Poštovní adresa: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4
Telefonní ústředna:  +420 26133 1111
ID datové schránky " Celní správa"  :  fyyab92
ID datové schránky "Generální ředitelství cel"  : 7puaa4c
podatelna
Podavani-informaci
ePodatelna
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 323 222 (bezplatná - záznamník)
5. Případné platby můžete poukázat: Bankovní spojení: 1020011 / 0710 (ČNB)
  Další bankovní spojení 
 
Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní
od 1. ledna 2007. 
 
Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů - CELNÍ ŘÍZENÍ a DĚLENÁ SPRÁVA
od 1. ledna 2007.
 
Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů a poboček CÚ - VNITROZEMSKÁ SPOTŘEBNÍ DAŇ
od 1. ledna 2007.
 
Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených daňovou složenkou
od 1. ledna 2007. 
 
6. 71214011
7. DIČ CZ 
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce: Rozpočet za rok 2009
Rozpočet na rok 2010
9. Žádosti o informace Poskytování informací
Podávání informací
10. Příjem stížností a dalších podání Příjem stížností
11. Opravné prostředky  Postup při podání odvolání
12. Formuláře Formulář pro podávání žádostí
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Životní situace - v celní oblasti
14. Nejdůležitější předpisy Zákony upravující postup CS – ČR při poskytování informací podle § 5 odst. 1/e zákona č. 106/1999 Sb.
Další legislativa

Orientační přehled utajovaných skutečností
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy
17. Seznam organizací Generální ředitelství cel je od 1. 5. 2004 samostatnou organizační složkou státu, která je podřízena Ministerstvu financí. Jeho strukturu tvoří:
8 celních ředitelství
54 celních úřadů  ​​
​​​
Skočit na začátek stránky