Pojem nelegální práce (§ 5 písm. e)):

1.      výkon závislé práce (§ 2 zákoníku práce) fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah (§ 3 zákoník práce),

2.      práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo bez některé z těchto karet,

3.      pokud cizinec vykonává práci bez platného povolení k pobytu.

 

Pojem cizinec (§ 85):

1.      za cizince se nepovažuje občas EU a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana ČR (rodinný příslušník – manžel, registrovaný partner, dítě, rodič (do 21 roků dítěte) – viz § 15a a 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

2.      za cizince se také nepovažují občané státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s ES nebo smlouvou o EHS tedy např. Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko

Stránka byla publikována dne: 18. 4. 2018 9:33