Povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání vydávají krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti.

Povolení k zaměstnání jsou vydávána na dobu určitou, maximálně na dobu 2 let. Platnost povolení k zaměstnání může být na žádost cizince i opakovaně prodlužována, vždy však nejdéle na dobu 2 let. O povolení k zaměstnání a o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.

Povolení k zaměstnání je nepřenosné, má formu rozhodnutí a obsahuje

 1. identifikační údaje o cizinci,
 2. místo výkonu práce,
 3. druh práce,
 4. identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání,
 5. dobu, na kterou se vydává,
 6. další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.

Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případech

 1. kdy má být cizinec, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, na základě smlouvy s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou, vyslán k výkonu práce na území České republiky,
 2. pokud cizinec plní úkoly vyplývající z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo,
 3. pokud se jedná o sezónní zaměstnání na dobu nejdéle 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními na území České republiky uplyne doba nejméně 6 měsíců.

Povolení k zaměstnání se vyžaduje pro všechny pracovněprávní vztahy ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce, na základě kterých vykonává cizinec na území České republiky práci, formou pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a to i tehdy, dochází-li k souběhu těchto pracovněprávních vztahů.

Povolení k zaměstnání je platné pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele, u něhož bude cizinec zaměstnání vykonávat, pracovní zařazení a místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání a dobu, na kterou se vydává. Pokud cizinec vykonává na území České republiky více zaměstnání současně, vyžaduje se povolení k zaměstnání zvlášť ke každému zaměstnavateli.

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta se nevyžaduje v případech uvedených v § 98 a 98a zákona o zaměstnanosti.


Zaměstnanecká karta

O vydání zaměstnanecké karty rozhoduje Ministerstvo vnitra (odbor azylové a migrační politiky).

Zaměstnanecká karta opravňuje cizince k dlouhodobému pohybu a zároveň k výkonu zaměstnání na konkrétní pracovní pozici.

Žádost o vydání zaměstnanecké karty je oprávněn podat cizinec, který uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě tyto pracovněprávní vztahy uzavřít, ze kterých vyplývá výše měsíční mzdy nebo odměny v alespoň stejné výši jako je základní sazba měsíční minimální mzdy. Zároveň týdenní pracovní doba v každém pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin a má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.

Změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty podléhá předchozímu souhlasu MV na základě žádosti.

Zaměstnanecká karta se vydává na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však na dobu dvou let. Žádost o prodloužení se podává MV.

Platnost zaměstnanecké karty lze opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu dvou let.

 

Modrá karta

O vydání modré karty rozhoduje Ministerstvo vnitra.

Modrá karta je vydávána občanům ze zemí, které nejsou členy Evropské unie a na které se nevtahuje některá z výjimek uvedených v § 98 a 98a zákona o zaměstnanosti a opravňuje cizince k dlouhodobému pobytu na území České republiky a zároveň k výkonu zaměstnání po dobu v ní uvedenou.

Modrá karta je vydávána cizinci, který bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, kterou se rozumí řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.

MV v modré kartě v rubrice druh povolení vyznačí záznam „MODRÁ KARTA EU".

Skončí-li držiteli modré karty pracovní poměr v době její platnosti, je povinen tuto skutečnost ve lhůtě 3 pracovních dnů oznámit MV.

MV po posouzení žádosti o vydání modré karty písemně informuje zaměstnavatele o tom, že cizinec splnil podmínky pro vydání modré karty; v informaci uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a státní občanství cizince, datum, od kdy splňuje podmínky pro vydání modré karty, označení pracovní pozice, pro kterou bude modrá karta vydána, číslo modré karty vydané cizinci a datum jejího převzetí.

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, kdy účelem pobytu cizince je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden.

Cizinec, který má kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, je oprávněn:

 • pobývat na území České republiky a zároveň,
 • vykonávat práci na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl převeden ze státu, který není členským státem Evropské unie

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance se vydává na dobu převedení na území členských států EU, avšak maximálně na 3 roky pro manažera a specialistu a 1 rok pro zaměstnaného stážistu. Platnost karty lze opakovaně prodloužit na dobu převedení na území členských států Evropské unie, nejdéle však na dobu 3 let pro manažera a specialistu a nejdéle na dobu 1 roku pro zaměstnaného stážistu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance je 90 dnů.

Vnitropodnikovým převedením je dočasný převod zaměstnance v rámci nadnárodní společnosti, a to z funkční součásti nadnárodní společnosti v zemi, která není členským státem Evropské unie, do její funkční součásti nalézající se v České republice.

Manažerem se podle § 42k odst. 3 zákona rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo provedení jiných personálních opatření.

Specialistou se podle § 42k odst. 4 zákona rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.

Zaměstnaným stážistou se podle § 42k odst. 5 zákona rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, je převeden do obchodní korporace nebo odštěpného závodu se sídlem na území České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

Stránka byla publikována dne: 18. 4. 2018 9:31