CZ EN Translate
Menu

Evidence tržeb (EET)

Od 1. 12. 2016 celní úřady provádí dozor v oblasti evidence tržeb na základě věcné působnosti podle § 2 odst. 2 zákona č. 112/2016, o evidenci tržeb (dále jen "zákon o evidenci tržeb"). Jedná se o sdílenou kompetenci s Finanční správou ČR. Dozor spočívá jak v kontrolní činnosti, tak ve správním trestání.

Elektronická evidence tržeb se týká podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby v hotovosti, šekem, směnkou, ale například i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou. Této evidenci nepodléhají platby bankovním převodem či platební kartou.

Podnikatelé se do evidence tržeb zapojili postupně ve dvou fázích:

  • 1. fáze – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby
  • 2. fáze – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod.

Předmětem kontroly u poplatníka je zjištění, zdali poplatník:

  • zaslal datovou zprávu o evidované tržbě správci daně v okamžiku uskutečnění evidované tržby v souladu s ​§ 18 a § 19 zákona o evidenci tržeb
  • vystavil účtenku, a to v souladu s § 20 zákona o evidenci tržeb
  • umístil na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, informační oznámení v souladu § 25 zákona o evidenci tržeb
  • zachází s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Kontrola dodržování povinností daných zákonem o evidenci tržeb je vykonávána v rámci vyhledávací činnosti podle § 78 a násl. daňového řádu. Na základě ustanovení § 24 zákona o evidenci tržeb celní úřady při kontrolní činnosti využívají institut kontrolního nákupu. Od smlouvy, která byla uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, je možné odstoupit, pokud to  neodporuje povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není poplatníkovi způsobena majetková újma. Kontrolní činnost je prováděna převážně v civilním oděvu.

V případě zjištění porušení zákona o evidenci tržeb celní úřad buď zahájí řízení o vydání příkazu na místě ukládajícím povinnost k peněžitému plnění, nebo zahájí řízení o přestupku dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V případě zjištění zvlášť závažného porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, může podle § 31 zákona o evidenci tržeb kontrolní orgán nařídit poplatníkovi okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb. Více informací o elektronické evidenci tržeb na stránkách e-tržby.cz.

K dohledání místně příslušného celního úřadu je možné využít aplikaci Seznam celních útvarů. 

Skočit na začátek stránky