CZ EN Translate
Menu

Povinnosti provozovatele hazardních her podle zákona proti praní špinavých peněz

Povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz v minulosti dopadaly pouze na provozovatele, kteří provozovali sázkové hry v kasinu podle zákona o loteriích. Od 1. ledna 2017 dochází k rozšíření okruhu subjektů, na které tento zákon dopadá, a povinnosti dané tímto zákonem musí dodržovat všichni provozovatelé hazardních her s výjimkou provozovatele peněžité, věcné, okamžité anebo číselné loterie, hry bingo nebo tomboly.

 Jedná se zejména o následující povinnosti:

  1. povinnost provádět identifikaci klienta (§ 7 a § 8),
  2. povinnost kontroly klienta (§ 9),
  3. povinnost uchovávat údaje stanovené v § 16 po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem,
  4. oznámit podezřelý obchod Finančnímu analytickému útvaru (​§ 18),
  5. povinnost zpracovat tzv. systémy vnitřních zásad (§ 21) a hodnocení rizik (§ 21a),
  6. povinnost proškolit zaměstnance (§ 23).

Provozovatelé mají povinnost provádět identifikaci klienta v případě, že jde o obchodní vztah ve smyslu § 4 odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz, pokud hodnota příležitostného obchodu překročí částku 1 000 eur nebo v dalších případech uvedených v § 7 odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz. Provádění identifikace spočívá v zaznamenání údajů o fyzické osobě, kterými jsou jméno a příjmení, rodné číslo (datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství a druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti.

Provozovatelé mají dále povinnost zajistit školení nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců pro zaměstnance, kteří se mohou při výkonu práce setkat s podezřelými obchody. Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat, viz § 6 zákona proti praní špinavých peněz.

V případě, že se bude jednat o podezřelý obchod, musí být provedena kontrola klienta v rozsahu daném § 9 odst. 2 zákona proti praní špinavých peněz, a tento podezřelý obchod musí být oznámen Finančnímu analytickému útvaru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu.

Provozovatelé mají dále povinnost písemně zpracovat hodnocení rizik a systém vnitřních zásad ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy se stali povinnou osobou podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona proti praní špinavých peněz. Ve stejné lhůtě musí být systém vnitřních zásad doručen Finančnímu analytickému úřadu. Náležitosti systému vnitřních zásad upravuje § 21 odst. 5 zákona proti praní špinavých peněz. Oznámení o změnách v systému vnitřních zásad včetně jeho nového znění doručí provozovatel Finančnímu analytickému úřadu do 30 dnů ode dne jejich přijetí.

 

 

Stránka byla publikována dne: 07.12.2020 18:31