CZ EN Translate
Menu

Regulace reklamy

Od srpna 2015 provádí celní úřady kontrolu dodržování zákazu reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zákona o loteriích. Od ledna 2017 v souvislosti se změnou právní úpravy vykonávají celní úřady kontrolu nad dodržováním zákazu reklamy na hazardní hry provozované bez základního povolení podle zákona o hazardních hrách. Celní úřady nejsou příslušné k dozoru v prostředí rádiového a televizního vysílání.

 

Základní pojmy:

reklama = oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu poskytování služeb v oblasti loterií a jiných podobných her

komunikační média = prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické publikace, audiovizuální mediální služby na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky

zadavatel reklamy = právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné osoby reklamu, např. sázková kancelář

zpracovatel reklamy = právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo jinou osobu zpracovala reklamu (pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro sebe, je zároveň v postavení zadavatele), např. reklamní agentura

šiřitel reklamy = právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří, např. provozovatel reklamní plochy nebo seznam.cz

 

Povinnosti zadavatele, zpracovatele a šiřitele reklamy

1. Zadavatel je povinen uchovávat ukázku (kopii) každé reklamy nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. Na písemné vyžádání je povinen bezplatně zapůjčit na dobu nezbytně nutnou kopii reklamy orgánům dozoru. V případě zahájení správního řízení před uplynutím lhůty uvedené ve větě první, je zadavatel povinen uchovávat ukázku (kopii) reklamy, která je předmětem správního řízení, až do pravomocného rozhodnutí ve věci.

2. Zadavatel je povinen na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení poskytnout ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje o šiřiteli a o zpracovateli jím zadané reklamy a další materiály a informace vztahující se k této reklamě. Tyto údaje a materiály je zadavatel povinen uchovávat po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. V případě zahájení správního řízení před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, je zadavatel povinen uchovávat údaje a materiály týkající se reklamy, která je předmětem správního řízení, až do pravomocného rozhodnutí ve věci.

3. Zpracovatel je povinen na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení sdělit ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů, údaje o zadavateli a o šiřiteli reklamy, je-li mu znám.

4.  Šiřitel je povinen na výzvu orgánu dozoru pro účely správního řízení sdělit ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů, údaje o osobě zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.

 

Zákonné podmínky stanovené pro obsah povolené reklamy

Reklama na hazardní hru, která není zakázaná, musí splňovat obsahové podmínky dané zákonem o regulaci reklamy. Reklama musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování ve znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".

Reklama pak nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti. A rovněž nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.

 

Sankce

V případě porušení zákazu reklamy na hazardní hry, které jsou provozovány bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, může být fyzické osobě, jakožto šiřiteli, zadavateli nebo zpracovateli reklamy, uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč. Právnické osobě a podnikající fyzické osobě hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč.

Pokud poruší fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené pro obsah reklamy, která není zakázaná, hrozí jí pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

 

 

 

 

 

Stránka byla publikována dne: 30.12.2016 11:39