CZ EN Translate
Menu

Základní informace

Oznamovací povinnost

Podle zákona o hazardních hrách mají provozovatelé hazardních her povinnost oznámit nejméně 5 pracovních dní předem místně příslušnému celnímu úřadu okamžik zahájení provozování těchto druhů hazardních her:

 • loterie – číselná, peněžitá, věcná nebo okamžitá loterie
 • kursová sázka, živá kursová sázka
 • totalizátorová hra
 • hazardní hra v herním prostoru (herna – technická hra; kasino – živá hra, živá hra společně s technickou hrou, živá hra společně s bingem nebo živá hra společně s technickou hrou a bingem).        

K tomu slouží interaktivní formulář dostupný zde.

Kontrola

Kontrola dodržování povinností daných zákonem o hazardních hrách, zákonem o loteriích a podmínkami uvedenými v povolení probíhá podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "kontrolní řád"). Kontrolovanou osobou jsou fyzické osoby, právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající. Povinnou osobou, ve smyslu kontrolního řádu, se rozumí jakákoli osoba odlišná od kontrolované osoby, která je však vůči kontrolované osobě v určitém kvalifikovaném vztahu a její součinnost je z tohoto důvodu potřebná pro řádný výkon kontroly a dosažení jejího účelu.

Práva kontrolované a povinné osoby podle kontrolního řádu jsou následující:

 • požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
 • namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,
 • seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,
 • podávat námitky proti kontrolním zjištění uvedeným v protokolu o kontrole.

Povinnosti kontrolované a povinné osoby podle kontrolního řádu:

 • vytvořit podmínky pro výkon kontroly,
 • umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění,
 • poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly (pokuta až 500 tis. Kč).

Nástroje, které obsahuje kontrolní řád, a které mohou celní úřady využít:

 • právo požadovat součinnost,
 • požadovat prokázání totožnosti,
 • provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby,
 • pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,
 • v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou.

Speciální nástroje plynoucí ze zákona o hazardních hrách:

 • právo vstupu dozorujícího orgánu za použití síly,
 • právo zadržení věci,
 • právo testovat hrací zařízení.
Stránka byla publikována dne: 07.12.2020 18:28