Změny ve vykazování dat Intrastatu v souvislosti s novým celním zákonem

V oblasti statistiky Intrastat dojde ke změnám v právních předpisech. V současné době prochází legislativním procesem návrh nového celního zákona, součástí kterého je i úprava sběru a kontroly údajů pro statistické účely. S účinností nového celního zákona dojde i ke změně prováděcích předpisů, kdy vyhláška 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů, bude nahrazena „nařízením vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky".

V rámci vykazování dat Intrastatu dojde k těmto změnám:

  • Kurz pro přepočet cizí měny - došlo ke sjednocení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč. Pro oblast Intrastatu se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). Kurz pro DPH se použije jak pro přepočet hodnot pro stanovení překročení prahu pro vykazování, tak i pro přepočet hodnot při vykazování údajů Intrastatu.
  • Statistický znak – Seznam vybraného zboží, u kterého se uvádí doplňkový statistický znak, bude stanoven Českým statistickým úřadem sdělením zveřejněným ve Sbírce zákonů. Seznam vybraného zboží již nebude součástí nového nařízení vlády.
  • Oprava vykázaných údajů – pokud je nepřesný, chybný nebo chybějící údaj anebo údaj, který je uveden ve výkazu, ačkoliv v něm nemá být uveden, jiným údajem než o množství či hodnotě zboží, oprava výkazu nemusí být provedena, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se údaj vztahuje, 10 000 Kč. Dochází tedy ke zvýšení této hodnoty z 1 000 Kč na 10 000 Kč.

Změny ve vykazování údajů se promítnou od data účinnosti nového celního zákona a prováděcího nařízení vlády, kromě změny týkající se přepočtu cizí měny.

Přepočet cizí měny dle DPH se promítne do vykazování údajů:

  • Pokud bude nový celní zákon a nařízení vlády účinné od 1. dne měsíce, bude se daný měsíc pro přepočet cizí měny používat již kurz pro DPH. (Např. pokud by došlo k nabytí účinnosti nového celního zákona a nařízení vlády k 1.8.2016, použije se pro přepočet cizí měny u údajů za referenční období červenec 2016 kurz používaný k výpočtu celní hodnoty a pro referenční období srpen 2016 a následující, kurz pro DPH.)
  • Pokud bude nový celní zákon a nařízení vlády účinné od jiného dne než je 1. den měsíce, promítne se změna do vykazování údajů od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k nabytí účinnosti nového celního zákona a prováděcího nařízení vlády. (Např. pokud by došlo k nabytí účinnosti nového celního zákona a nařízení vlády k 15.7.2016, použije se pro přepočet cizí měny u údajů za referenční období červenec 2016 kurz používaný k výpočtu celní hodnoty a pro referenční období srpen 2016 a následující, kurz pro DPH.)

Informace o nabytí účinnosti právních předpisů a tedy i o změnách, bude zveřejněna i na těchto stránkách, včetně nové právní úpravy.

Stránka byla publikována dne: 23. 6. 2016 8:40