CZ EN Translate
Menu

Aktuální stav informačních systémů pro zpracování dat Intrastatu

Tato stránka Vás informuje o aktuálním stavu informačních systémů pro zpracování dat Intrastatu, zejména pak:

·                     o dostupnosti centrálního systému – informuje o poruchách nebo plánovaných odstávkách

·                     o známých chybách v jednotlivých aplikacích, způsobu a termínu jejich vyřešení

·                     vysvětluje podrobněji chyby generované při zpracování dat a podává návod k jejich řešení

 

 

 

Aplikace InstatDesk
Aplikace je funkční a nejsou hlášeny žádné problémy. 

Aplikace InstatOnline Aplikace je funkční a nejsou hlášeny žádné problémy. 


Chyby generované při zpracování dat

Každá zpráva, podle toho, jakým způsobem je posílána, prochází přes několik softwarových komponent, a každá komponenta je odpovědna za jiný druh kontroly. Kódy případných chyb jsou předávány aplikacím, význam je popsán v dokumentaci a je na aplikacích, aby chybu srozumitelně vysvětlily. Toto se však mnohdy neděje, proto předkládáme tento přehled.

  

Chyby centra Intrastatu

 Kontrola, kterou procházejí všechny zprávy. Jedná se jak o formální, tak logickou kontrolu obsahu vlastních hlášení. 
 

Chyby integrity dat

 

ERR_0001

Nepodařilo se dekomprimovat INSTAT soubor komprimovaný v gzip formátu.

Chyba v klientském SW – zkuste soubor zkomprimovat znovu a opakujte odeslání. Pokud se chyba vyskytne opět, kontaktujte dodavatele SW.

 

ERR_0002

PSIID neodpovídá položce SubjectId v MessageInfo.

DIČ ZJ ve zprávě nesouhlasí s ĎIČ, které je v databázi CS. Upravte toto číslo včetně prefixu CZ ve vaší aplikaci. Jedná se o chybné IdSubjektu z EcrObalky, které nesouhlasí s identifikací zpravodajské jednotky uvedené ve vaší zprávě.

 

ERR_0003

Zpráva neodpovídá XSD schématu.

Vaše zaslaná zpráva nemá odpovídající datovou strukturu!

 

ERR_0004

Neznámá chyba při parsování zprávy.

SW, který používáte, vygeneroval nekorektní formát zprávy (kontaktujte dodavatele vašeho SW), nebo serverové komponenty nefungují správně (kontaktujte Helpdesk).

 

ERR_0005

Špatný formát identifikátoru EnvelopeID. Identifikátor musí začínat DIČem zpravodajské jednotky deklarující ve zprávě a musí obsahovat časové údaje (viz dokumentace).

Číslo zprávy musí mít správný formát (např.: CZ2562876308032116BBD12). Více informací najdete v dokumentaci zde

 

ERR_0006

V centru Intrastatu už existuje deklarace s uvedeným identifikátorem v rámci daného roku, měsíce a pobočky.

Deklarace, kterou zasíláte, se již v datovém centru vyskytuje!

 

ERR_0007

Zpráva s daným EnvelopeID je již v databázi uložena. Identifikátor EnvelopeID musí být unikátní.

Provedli jste opakované odeslání stejné zprávy.

 

ERR_0008

Chyba formátu zprávy, zjištěná při parsování.

SW, který používáte, vygeneroval nekorektní formát zprávy. Kontaktujte dodavatele vašeho SW.

 

 

Kontroly proti číselníkům

 

ERR_1001

Hodnota uvedená v elementu druh dopravy (modeOfTransportCode) nebyla nalezena v číselníku.

Nesouhlasí kód druhu dopravy, který jste uvedli, s číselníkem ČSÚ.

 

ERR_1002

Hodnota uvedená v elementu dodací podmínky (TODCode) nebyla nalezena v číselníku.

Nesouhlasí kód dodací podmínky, který jste uvedli, s číselníkem ČSÚ.

 

ERR_1003

Hodnota uvedená v elementu sazebníkový kód (CN8Code) nebyla nalezena v číselníku.

Nesouhlasí číslo sazebního zařazení, které jste uvedli, s číselníkem ČSÚ.

 

ERR_1004

Hodnota uvedená v elementu zvláštní pohyb (declarationTypeCode) nebyla nalezena v číselníku.

Nesouhlasí číslo zvláštního pohybu, které jste uvedli, s číselníkem ČSÚ.

 

ERR_1006

Hodnota uvedená v elementu kraj původu (regionCode) nebyla nalezena v číselníku.

Nesouhlasí kód kraje původu, který jste uvedli, s číselníkem ČSÚ.

 

ERR_1007

Hodnota uvedená v elementu směr pohybu (flowCode) je neplatná.

Nesouhlasí kód směru pohybu, který jste uvedli, s číselníkem ČSÚ.

 

ERR_1008

Hodnota uvedená v elementu povaha transakce (natureOfTransactionACode) nebyla nalezena v číselníku.

Nesouhlasí kód transakce, který jste uvedli, s číselníkem ČSÚ.

 

ERR_1009

Hodnota uvedená v elementu stát určení/odeslání (MSConsDestCode) nebyla nalezena v číselníku.

Nesouhlasí kód státu určení nebo odeslání, který jste uvedli, s číselníkem ČSÚ.

 

ERR_1010

Hodnota uvedená v elementu země původu (countryOfOriginCode) nebyla nalezena v číselníku.

Nesouhlasí kód země původu, který jste uvedli, s číselníkem ČSÚ.

 

ERR_1011

Hodnota uvedená v elementu typ firmy (interchangeAgreementId) nebyla nalezena v číselníku.

Nesouhlasí číslo typu firmy, který jste zadali, s číslem uvedeným v datovém centru.

 

ERR_1012

K danému kódu kombinované nomenklatury je nutno uvést statistický znak.

K číslu sazebního zařazení je nutné uvést i statistický znak. Tento statistický znak není ve vašich datech zadán.

 

ERR_1013

V elementu kód měny (currencyCode) musí být uvedena hodnota ‘CZK’.

Zadali jste chybný, nebo žádný kód měny. Jediný přípustný kód měny pro vykazování Intrastatu v ČR je „CZK“.

 

ERR_1014

Kód celního úřadu, uvedený v elementu PartyId, nebyl nalezen v registru.

Nesouhlasí kód celního úřadu, zadaný ve vašich datech, s číselníkem CÚ, které se mají uvádět ve formátu CZxxxx00 (kde xxxx je číslo CÚ)

 

ERR_1015

Hodnota uvedená v elementu statistický znak (additionalGoodsCode) není pro daný kód kombinované nomenklatury povolena.

K číslu sazebního zařazení je nutné uvést i statistický znak. Tento statistický znak je ve vašich datech chybný – nesouhlasí s číselníkem ČSÚ.

 

 

Chyby formátů

 

ERR_2001

Špatný formát DIČ.

Opravte DIČ ve vašem SW.

 

ERR_2002

Negativní nebo mazací věta (functionCode N resp. D) nesmí obsahovat kromě identifikátorů žádná data.

Věta, kterou jste zaslali je mazací nebo negativní. Tato věta musí obsahovat pouze identifikační údaje a parametr N (negativní deklarace) nebo D (mazací věta) na pozici zvláštní pohyb.

 

ERR_2003

Neplatný formát e-mailové adresy.

Emailová adresa, zadaná v identifikačních údajích vašeho SW, neodpovídá běžnému standardu.

 

ERR_2004

Negativní deklarace musí obsahovat zároveň "NN" v elementu zvláštní pohyb (declarationTypeCode) a "N" v elementu Function/FunctionCode funkční kód.

Pokud vykazujete zvláštní pohyb, musí být v položce zvláštní pohyb hodnota NN a v datové položce FunctionCode hodnota N.

 

ERR_2005

Negativní deklarace nesmí obsahovat element předcházející deklarace (previousDeclarationId) v elementu Function.

???

 

ERR_2007

Pouze deklarace s funkčním kódem D má povoleno neobsahovat elementy typ deklarace (DeclarationTypeCode),směr (FlowCode) a měna (CurrencyCode).

Neposíláte-li mazací větu, musíte v datech mít vyplněnu i položku typ deklarace.

 

ERR_2008

Chybí element položky deklarace (declarationItem). Element je povinný pro všechny typy deklarací s vyjímkou negativní nebo mazací (FunctionCode N resp. D).

Pokud nevykazujete negativní hlášení, nebo neposíláte mazací větu, musíte v datech uvést správnou hodnotu položky typ deklarace.

 

ERR_2009

Pokud existuje pro danou zpravodajskou jednotku negativní hlášení v určitém období a směru (přijetí/odeslání), není možno v tomto období a směru zadávat skutečné hlášení.

Vykazujete v datech za jedno období a jeden směr jak negativní hlášení, tak i „pozitivní“ věty (i klasické hlášení).

 

ERR_2010

Pokud existuje pro danou zpravodajskou jednotku skutečné hlášení v určitém období a směru (přijetí/odeslání), není možno v tomto období a směru odeslat negativní hlášení.

Vykazujete v datech za jedno období a jeden směr jak negativní hlášení, tak i „pozitivní“ věty (i klasické hlášení).

 

 

Validita položek deklarací

 

ERR_3001

Doplňková měrná jednotka ZZZ musí mít vždy množství 0.

Pokud je kód měrné jednotky ZZZ, potom se zde musí být uvedena 0.

 

ERR_3002

Kód druhu dopravy (modeOfTransportCode) musí být vyplněn, pokud kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) není MZ.


 

ERR_3003

Kód dodacích podmínek (TODCode) musí být vyplněn, pokud kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) není MZ.

 

 

ERR_3004

Kód povahy transakce (natureOfTransactionACode) musí být vyplněn, pokud kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) není MZ.

 

 

ERR_3005

Množství v doplňkové jednotce (quantityInSU) musí být větší než 0, pokud kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) není MZ, ZZ, ZT, ZI nebo se nejedná o doplňkovou měrnou jednotku ZZZ.


 

ERR_3006

Hmotnost (netMass) musí být vyplněna, pokud kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) není MZ nebo ZI, a nesmí mít zápornou hodnotu.

 

ERR_3007

Hmotnost (netMass) musí být větší než 0 v těchto případech:Kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) je ZT, sazební kód (CN8Code) je 99312700 a směr deklarace (flowCode) je odeslání (D); Kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) je ZZ, sazební kód (CN8Code) je 99302700 a směr deklarace (flowCode) je odeslání (D).

Pokud jste při odeslání použili kód zvláštního pohybu ZT a sazební zařazení 99312700, nebo jste použili kód zvláštního pohybu ZZ a sazební zařazení 99302700, je nutné zadat Hmotnost vyšší než 0.

 

ERR_3008

Fakturovaná hodnota (invoicedAmount) musí být vyplněna.

Nevyplnili jste položku fakturovaná hodnota.

 

ERR_3009

Kraj přijetí/odeslání (regionCode) je povinný.

Nevyplnili jste kraj odeslání (u směru odeslání) nebo kraj přijetí (u směru přijetí).

 

ERR_3010

Stát původu (countryOfOriginCode) musí být vyplněn, pokud kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) není MZ nebo ZZ nebo se jedná o přijetí (flowCode = A)).

Pokud jste nezadali kód zvláštního pohybu MZ nebo ZZ, musíte vyplnit položku stát původu.

 

ERR_3011

Pokud je číselný element hmotnost (netMass) nebo množství v doplňkové měrné jednotce (quantityInSU) uveden v případě, kdy není vyžadován, musí mít hodnotu 0. ).

Položka hmotnost nemá uvedenu hodnotu 0, která je očekávána.

 

ERR_3012

Kód zvláštního pohybu ZZ je přípustný pouze pokud se jedná o odeslání (flowCode = D)).

Zadali jste kód zvláštního pohybu ZZ u přijetí!

 

ERR_3013

Nepřípustná hodnota kódu zboží (CN8Code) pro kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) ZI. Přípustná jsou pouze sazební čísla skupiny 98*.).

Uvedli jste jiné sazební zařazení u zvláštního pohybu ZI. Nezačíná 98xxxxxx.

 

ERR_3014

Nepřípustná hodnota kódu zboží (CN8Code) pro kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) ZZ. Přípustná jsou pouze sazební čísla 99302400, 99302700, 99309900.

Uvedli jste jiné sazební zařazení u zvláštního pohybu ZZ.

 

ERR_3015

Nepřípustná hodnota kódu zboží (CN8Code) pro kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) ZL. Přípustná jsou pouze sazební čísla skupiny 8802*.

Uvedli jste jiné sazební zařazení u zvláštního pohybu ZL. Nezačíná 8802xxxx.

 

ERR_3016

Nepřípustná hodnota kódu zboží (CN8Code) pro kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) ZT. Přípustná jsou pouze sazební čísla 99312400, 99312700, 99319900.

Uvedli jste jiné sazební zařazení u zvláštního pohybu ZT.

 

ERR_3017

Nepřípustná hodnota kódu zboží (CN8Code) pro kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) MZ. Přípustné je pouze sazební číslo 99500000.

Uvedli jste jiné sazební zařazení u zvláštního pohybu MZ. Nejedná se o 99500000.

 

ERR_3018

Příliš velká nebo záporná fakturovaná hodnota. Maximální přípustná částka je 999 mld. Kč, minimální je 0 Kč.

Uvedli jste jiné, příliš veliké číslo u fakturované hodnoty. Tato hodnota nesmí přesáhnout č. 999999999.

 

ERR_3019

Neplatná hodnota nebo formát nepovinného elementu InterchangeAgreenmentId. Pokud je tento element uveden, musí mít obsah ve formátu: "CompanyType=t;yyyy;mm", kde t je typ firmy a yyyy mm je rok a měsíc referenčního období.

Zkontrolujte si nastavení ve vašem SW (např.: typ firmy, rok, referenční období…), pokud je v pořádku, kontaktujte výrobce vašeho SW.

 

ERR_3020

Číslo pobočky zpravodajské jednotky musí být v rozsahu 1-95, pro InstatOnline 99.

Importujete-li data do aplikace InstatOnline, musí být číslo zpravodajské jednotky 99. Pro komerční aplikace a InstatImport musí mít rozsah 1 až 95.

 

ERR_3021

Sazebníkové číslo (CN8) musí být vyplněno. Nevyplňuje se, pokud se jedná o větu s funkčním kódem D nebo N.

Pokud posíláte jiné hlášení než negativní či mazací, musí být vždy uvedeno číslo sazebního zařazení.

 

ERR_3024

Není vyplněna země odeslání/přijetí. Nevyplňuje se, pro dovoz (flowCode = A) a pro typ deklarace (declarationTypeCode) ZZ.

Pokud nevyplňujete zvláštní pohyb ZZ za směr dovoz, musíte mít vyplněnu položku země odeslání/přijetí.

 

ERR_3025

Nadbytečné položky u malé zásilky - u hlášení s kódem zvláštního pohybu MZ se nevyplňují pole druh dopravy (modeOfTransportCode), dodací podmínky (TODCode),povaha transakce (natureOfTransactionACode),množství v dop.mj.(quantityInSU),hmotnost(netMass),kraj (regionCode),země původu (countryOfOriginCode).

Vykazujete-li malé zásilky (kód zvláštního pohybu MZ) nevyplňujte následující položky: druh dopravy, dodací podmínky, povaha transakce ,množství v doplňkové měrné jednotce, hmotnost, kraj, země původu.

 

ERR_3027

U kódu zvláštního pohybu ZZ se nevyplňuje stát původu.

Vykazujete-li zvláštní pohyb ZZ, nevyplňujte položku stát původu.

 

ERR_3028

Nepřípustná hodnota kódu zboží (CN8Code) pro kód zvláštního pohybu (declarationTypeCode) ZP. Přípustná jsou pouze sazební čísla skupiny 89*.

Vykazujete-li zvláštní pohyb ZP, musíte mít číslo sazebního zařazení začínající 89xxxxxx.

 

ERR_3030

Fakturovaná hodnota musí být pro danou kombinaci kódu zvláštního pohybu a povahy transakce větší než nula.

Uvedli jste zvláštní pohyb a transakci, kde nesmí být u fakturované hodnoty 0.

 

ERR_3031

Fakturovaná hodnota musí být pro danou kombinaci kódu zvláštního pohybu a povahy transakce rovná nule.

Uvedli jste zvláštní pohyb a transakci, kde musí být u fakturované hodnoty 0.

 

ERR_3032

Tento druh povahy transakce je pro daný druh pohybu nepřípustný.

Tuto transakci nelze použít pro vámi uvedený zvláštní pohyb zboží.

 

ERR_3033

Neplatné období hlášení.

Vykazujete za neexistující období.

 

ERR_3034

Hlášení není možno podávat s předstihem.

Zaslali jste hlášení do následujícího období příliš brzo. Hlášení smí být zasílána maximálně s měsíčním předstihem.

 

Kontroly identifikátorů

 

ERR_4000

Identifikátor zpravodajské jednotky uvedený v elementu PartyID nebyl nalezen v registru Intrastatu.

Uvedená zpravodajská jednotka nemá oprávnění vykazovat data elektronicky. Kontaktujte místně-příslušný CÚ.

 

ERR_4001

TDP nemá právo deklarovat za uvedenou PSI.

Uvedený odesílatel nemůže vykazovat za zpravodajskou jednotku. Kontaktujte místně-příslušný CÚ.

 

ERR_4002

Identifikátor deklaranta/třetí strany, uvedený v elementu PartyID, nebyl nalezen v registru Intrastatu

Uvedený deklarant/třetí strana nemůže odesílat data – pravděpodobně není zaregistrován.

 

ERR_4003

Pro identifikátor uvedený v elementu Envelope/declaration/PSIId neexistuje element Envelope/Party.

Není korektně vyplněna ZJ pro hlavičku, položku nebo obálku zprávy.

 


 

 

Stránka byla publikována dne: 31.05.2017 13:20
Skočit na začátek stránky