CZ EN Translate
Menu

Padělky pro humanitární účely

Celní orgány jsou oprávněny bezúplatně převádět na přejímající organizace pravomocně propadlé nebo zabrané padělky k využití pro humanitární účely. Podmínky takového převodu jsou stanoveny v zákoně č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 355/2014 Sb."). 

1) Co se rozumí pod pojmem „využití padělků pro humanitární účely“?

Jedná se využití padělků, při němž dochází k zajištění základních potřeb obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí. 

2) Kdo může požádat o bezúplatný převod padělků?

Žádost o bezúplatný převod padělků si mohou podat:

a) organizační složky státu,

b) státní příspěvkové organizace, pokud jsou zřízeny za účelem poskytování sociálních služeb nebo působí v oblasti zdravotnictví nebo školství,

c) územní samosprávné celky,

d) právnické osoby zřízené nebo založené územním samosprávným celkem, pokud jsou zřízeny nebo založeny za účelem poskytování sociálních služeb nebo působí v oblasti zdravotnictví nebo

e) jiné právnické osoby, pokud

  1. nebyly ustaveny za účelem podnikání,

  2. působí v oblasti poskytování sociálních služeb, zdravotnictví nebo školství,

  3. vykonávají činnost, při níž lze využít padělky k humanitárním účelům, nepřetržitě nejméně po dobu 2 let a

  4. jsou bezdlužné (za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky nebo orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky).

3) Jak a kam se žádost o bezúplatný převod padělků podává?

Žádost o bezúplatný převod padělků se podává u Celního úřadu pro Královéhradecký kraj, oddělení 05 Ochrany duševního vlastnictví, Bohuslava Martinů 1672/8a, P.O.Box 88, 501 01  Hradec Králové, ID DS 64anzhu, podatelna550000@cs.mfcr.cz

Žádost se podává volnou formou osobně, poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou do datové schránky; elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu je nutné v doplnit písemným podáním nejpozději do 5 dnů). 

Náležitosti žádosti:

- název  a sídlo organizace (dále jen „žadatel“)

- předmět činnosti, kterou se žadatel zabývá,  jak dlouho se jí zabývá

- jméno a funkci statutárního zástupce žadatele

- kontaktní osobu  včetně telefonického spojení

- adresu pro doručování, je-li odlišná od uvedené adresy žadatele

- seznam zboží, o které má žadatel zájem

Přílohy k žádosti:

- kopie aktuální zřizovací listiny

- kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (případně kopie DIČ)

- kopie stanov

4) Má přejímající organizace nějaké povinnosti?

Přejímající organizace je povinna:

a) přijmout opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení na trh,

b) využívat padělky pouze ke stanovenému humanitárnímu účelu,

c) za podmínek ujednaných při bezúplatném převodu padělků na své náklady zajistit úpravu těchto padělků,

d) vést průběžně evidenci padělků, e) uchovávat zápis v evidenci padělků po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl vystaven doklad, na jehož základě byl zápis v evidenci padělků proveden, nejdéle však po dobu 10 let ode dne provedení zápisu v evidenci padělků.

5) Jaké musí být splněny podmínky, aby mohly být padělky předmětem bezúplatného převodu?

Padělky nesmí být zdravotně závadné nebo nebezpečné. Padělky se bezúplatně převádějí podle pořadí došlých požadavků, popřípadě podle naléhavosti potřeb nebo podle způsobu využití. Podmínkou bezúplatného převodu padělků k humanitárním účelům je souhlas držitele rozhodnutí, kterým byla schválena žádost o přijetí opatření podle nařízení (EU) č. 608/2013 nebo držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh, kterým byla schválena žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu podle zákona č. 355/2014 Sb. (zpravidla se jedná o držitele dotčeného práva duševního vlastnictví).

6) Jak probíhá vlastní řízení o bezúplatném převodu padělků?

Celní úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen "CÚ") obdrží žádost o bezúplatný převod padělků; v případě neúplné žádosti žadatele vyzve k doplnění. Pokud jsou k dispozici padělky vhodné pro humanitární účely, informuje CÚ žadatele o jejich množství a místě uskladnění. Žadatel na základě informací od CÚ konkretizuje svůj požadavek (zašle seznam konkrétních padělků, o které má zájem). Na základě konkretizovaného požadavku CÚ zašle žadateli návrh smlouvy o bezúplatném převodu padělků (ve 4 vyhotoveních). Všechna 4 vyhotovení smlouvy zašle žadatel podepsané zpět CÚ. CÚ zašle žadateli uzavřenou smlouvu o bezúplatném převodu padělků a instrukce jak postupovat při odběru padělků z jednotlivých skladů celní správy.

7) Kde je možné získat další informace?

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Oddělení 05 Ochrany duševního vlastnictví

ul. Bohuslava Martinů 1672/8a

501 01  Hradec Králové

ID DS 64anzhu

telefon: 495 756 268, 495 756 267 

elektronická pošta (dotazy): ipr@cs.mfcr.cz

elektronická pošta (podání): podatelna550000@cs.mfcr.cz

Stránka byla publikována dne: 07.01.2021 9:46
Skočit na začátek stránky