CZ EN Translate
Menu

FLEGT licence

FLEGT licence

Přijímání licencí FLEGT v České republice

Obecná informace

Akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT), který vydala Evropská komise v roce 2003, je zaměřen na boj proti nezákonné těžbě dřeva a podporuje úsilí rozvojových zemí vedoucí k posílení správy v oblasti lesnictví.

Z Akčního plánu přímo vyplývá nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie (tzv. nařízení o licencích FLEGT). Tento předpis stanovuje všem členských státům Evropské unie povinnost jmenovat příslušný orgán, který je odpovědný za implementaci nařízení a zároveň ukládá povinnost stanovit sankce za jeho porušení. Příslušné orgány jsou v České republice dva – Celní správa ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Celní úřady přijímají licence FLEGT a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR tyto licence ověřují.

Prozatím se licence FLEGT týkají výhradně dovozů z Indonésie. První licence FLEGT byla vydána v polovině listopadu 2016.

Ode dne 15.11.2016 je dovozce, který doveze dřevo nebo dřevařské výrobky z Indonésie spadající do nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 2016/1387, povinen předložit celním orgánům platnou licenci FLEGT, kterou vydal indonéský licenční orgán (stanovený v příloze nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 2016/1387).

 

Celní řízení

Originál licence FLEGT (bílý výtisk) a kopie pro celní úřad (žlutý výtisk) se předkládá celnímu úřadu v listinné podobě současně s celním prohlášením, při navržení dřevařských výrobků dovezených z Indonésie podléhajících režimu licencí FLEGT, do celního režimu volného oběhu.

Vzor formátu licence FLEGT lze najít v příloze prováděcího nařízení Komise č. 1024/2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie.

Celní úřad může v případě jakýchkoli pochybností o platnosti licence FLEGT nebo údajů v ní uvedených zahájit ověřování předložené licence, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, odebrat vzorek pro ztotožnění zásilky s předloženou licencí. Do doby uspokojivého ukončení ověřování licence nemůže být předmětné dřevařské zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu.

Doporučení Evropské komise dovozcům pro předejití možných komplikací při ověřování licencí FLEGT:

 • Před podáním žádosti o vydání licence FLEGT vývozcem zjistit a ověřit správné sazební zařazení zboží u celních orgánů, tj. KN kód tak, aby korespondoval s celním prohlášením. Pokud je dovozce navíc držitelem závazné informace o sazebním zařazení předmětného zboží, je vhodné tuto skutečnost sdělit vývozci před podáním žádosti o vydání licence FLEGT.
 • Upozornit vývozce a indonéské orgány vydávající licence FLEGT, aby byla licence vydána podle předpokládaného místa proclení (NIKOLIV PODLE MÍSTA VSTUPU DO EU). Tzn. pokud bude zboží proclíváno v České republice, měla by být licence vydána pro Českou republiku, neboť se tento údaj promítne do čísla licence a souvisí s tím možné komplikace při ověřování licence.
 • Údaje uvedené v licenci FLEGT by měly odpovídat údajům v celním prohlášení a jiných doprovodných dokladech (např. faktura, přepravní dokumenty).
 • Licence FLEGT musí být předložena i v případě dovozu vzorků či výstavních výrobků z Indonésie, pokud spadají do přílohy nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci č. 2016/1387.
 • Žádné změny ani opravy v licencích FLEGT nemohou být provedeny dovozci ani vývozci, pouze k tomu určenými vydávajícími orgány, a to pouze před vývozem zboží z Indonésie.
 • Licence FLEGT nemohou být vydány zpětně, tj. po dovozu zboží.

Režim licencí FLEGT je zaintegrován do databáze TARIC na úrovni EU. Do kolonky 44 celního prohlášení se uvede certifikát C690 a číslo dané licence. V jiných případech se uvede odpovídající typ certifikátu podle způsobu integrace (viz dále).
 

Registrace do IT systému k přijímání licencí FLEGT – tzv. FLEGIT

FLEGIT je IT systém vytvořený pro kontrolu a ověřování licencí FLEGT, který vytvořila Evropská komise na rozhraní systému TRACES NT. Pro zjednodušení a urychlení procesu kontrol a ověřování licencí FLEGT příslušný orgán České republiky žádá dovozce, aby se zaregistrovali v systému FLEGIT a licence FLEGT do něj zadávali před předložením zboží a licence FLEGT v listinné podobě celnímu úřadu.

Návod na registraci v systému FLEGIT je následující:

Nejprve je nutné si na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/cas vytvořit tzv. EU účet (EU login), kliknutím na "vytvořit účet" po vyplnění formuláře. Posléze obdržíte email s uvedeným odkazem, na kterém svůj EU účet aktivujete.

Po provedené registraci do EU login se pomocí Vámi zadaných údajů přihlásíte do TRACES NT – FLEGIT systému na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login kliknutím „Log into TRACES".

Po úspěšném přihlášení kliknete na rolovací menu vlevo nahoře „Osvědčení" a posléze na „FLEGT". V rolovacím menu vpravo nahoře lze v „Nápovědě"  pod „Dokumentací" nalézt manuál, pomocí kterého dále můžete postupovat.

Do systému je potřeba nejprve zaevidovat Vaši společnost (pokud již není zaevidována) a požádat o roli dovozce. Zaevidování Vaší společnosti do systému provedete pomocí „advanced search" kliknutím na „Create operator", vyplněním údajů (nutné uvést IČO) a výběrem „Imported Timber products". Těmito kroky a kliknutím na "Send Authorization Request" odešlete žádost o přidělení role dovozce.

Ode dne 7.8.2017, v souvislosti se spuštěním 3. verze systému FLEGIT 2.6.0, je kompetence schvalování rolí dovozcům a novým uživatelům systému FLEGIT delegována Evropskou komisí na příslušné orgány pro FLEGT v České republice (příslušné orgány naleznete na adrese http://www.flegtlicence.org/competent-authorities). Proces schvalování dovozců není v kompetenci Celní správy ČR.

Více informací o vkládání licencí FLEGT a o práci s licencemi FLEGT v systému TRACES NT naleznete na webových stránkách ÚHUL.

Teprve po schválení role dovozce můžete po opětovném přihlášení do systému vložit novou licenci kliknutím na "Create new licence". Licence FLEGT nejsou prozatím do systému TRACES NT - FLEGIT vkládány indonéskými vydávajícími orgány.

Po vyplnění všech údajů v licenci potvrdíte předložení licence příslušnému orgánu k potvrzení kliknutím na "Submit".

V případě problémů vyskytujících se při registraci nebo žádosti o přidělení role v TRACES NT- FLEGIT systému doporučujeme použít jiný internetový prohlížeč (např. Google Chrome).


VERZE FLEGIT 2.5.0 - TRACES NT

Ke dni 5.4.2017 byla nasazena 2. verze elektronického systému FLEGIT v rámci TRACES NT. V souvislosti s touto verzí dochází k několika zásadním změnám, které se týkají také dovozců a jsou následující:


1.    NOVÝ STATUS „REQUESTED" (POŽÁDÁNO)

V případě předložení FLEGT licence dovozcem (deklarantem) k potvrzení („VALIDATION") celnímu úřadu, systém označí licenci jako „REQUESTED". V předchozí verzi nebyl v tomto případě licenci přidělen žádný status.


2.    PŘIPOJENÍ FLEGT LICENCE V PDF FORMÁTU

V kolonce 2 FLEGT licence je nově možnost připojit naskenovanou licenci jako pdf soubor, přičemž i nadále je možný formát jpeg. Navíc se navýšila velikost připojené licence, a to na 750 kbytů (v předchozí verzi to bylo pouze 250 kbytů).


3.    FORMÁT ČÍSLA FLEGT LICENCE

Nově je v kolonce 3 FLEGT licence možnost zapnout formátování čísla licence, které se může lišit podle systému číslování v konkrétních partnerských zemí vydávajících licence (v současné době je jedinou partnerskou zemí vydávající licence FLEGT Indonésie). Zapnutí formátování čísla se provede kliknutím na tlačítko „FORMAT ON" vpravo v kolonce 3 licence. Zapnutím formátování čísla licence se zajistí předvyplnění čísla licence a jeho správné zaznamenání. Systém formátování čísla licence ale samozřejmě nehlídá správnost čísla ve smyslu kontroly např. roku vydání licence. Pokud požadujete vypnutí možnosti formátování čísla licence, kliknete na tlačítko „FORMAT ON" opakovaně, až se vpravo v kolonce 3 licence objeví „FOTMAT OFF". V tomto případě lze vepsat jakékoliv číslo licence bez omezení, nicméně může dojít k chybě zapsání.


4.    RUČNÍ ZAPSÁNÍ DRUHU DŘEVA ČI DŘEVAŘSKÉHO VÝROBKU

Při zapisování popisu dřevařského zboží v kolonkách 9-16 licence FLEGT musí zapisovatel také vždy uvést vědecký název druhu použitého dřeva, kdy se uvedením nejméně prvních 3 písmen objeví tabulka obsahující jednotlivé druhy dřev. V případě, že v systému (v tabulce) není konkrétní druh dřeva nalezen, uživatel pokračuje v zapsání „nového" vědeckého názvu druhu dřeva, přičemž tento text bude poté nahrán do databáze systému. Při předložení licence se k tomu zobrazí upozornění („WARNING") s informací, že zaznamenaný název druhu dřeva neexistuje a že bude uložen do databáze.

 

VERZE FLEGIT 4.0.0 - TRACES NT

Ke dni 10.12.2018 byla nasazena verze 4.0.0 elektronického informačního systému FLEGIT v rámci TRACES NT. V této souvislosti byla v rámci předkládání licence celním deklarantem k potvrzení přidána možnost vyplnit emailovou adresu dovozce či dalších příjemců, kteří budou následně o zpracování (potvrzení a propuštění) dané licence v systému informováni.


Další informace k licencím FLEGT lze najít na internetových stánkách Evropské komise http://www.euflegt.efi.int/web/flegt-licence/faq.

Integrace do TARIC - možné kódy certifikátů

Kódy předložených dokladů (odst. 44 JSD)

C690: Licence FLEGT pro dovoz dřeva

C631: Formální dopis, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu pro papírenské výrobky, vydaný ministerstvem průmyslu signatářské země dobrovolné dohody o partnerství, z níž papírenské výrobky pocházejí

Kódy prohlášení (odst. 44 JSD), tzv. fiktivní certifikáty

Y057: Zboží, u něhož není nutné předložit dovozní licenci FLEGT pro dřevo

Y070: Výjimka z povinnosti předložení dovozní licence FLEGT v souladu s čl. 4(3) nařízení Rady (EU) č. 2173/2005

Ke dni 1.3.2018 byla ukončena možnost deklarovat certifikát Y064 (Dřevo a dřevařské výrobky pocházející nebo odeslané ze signatářské země dobrovolné dohody o partnerství v rámci FLEGT, avšak osvobozené od požadavků režimu licencí FLEGT, neboť byly vyvezeny před vstupem dobrovolné dohody o partnerství v platnost).

Možnost výběru certifikátů se liší opatření od opatření (Y070 je pouze u položek, kdy může být CITES, C631 pouze u položek kapitoly 48, pokud není „ex" položka – není Y057).

Jeden z certifikátů C690, Y057, Y070 a C631 musí být v celním prohlášení vyplněn, jinak není dovoz povolen (celní prohlášení nelze zaregistrovat).

U výrobků zakázaných z Indonésie do EU dovážet je integrován zákaz dovozu a není možné předložit žádný certifikát (celní prohlášení nelze zaregistrovat).

Použití – deklarování jednotlivých certifikátů

C690: Licence FLEGT pro dovoz dřeva

→ zboží podléhá předložení dovozní licence FLEGT a tato licence je předložena

 • Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění
 • Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění a zároveň je uvedené v příloze D nařízení Rady (ES) č. 338/97 – CITES

Y057: Zboží, u něhož není nutné předložit dovozní licenci FLEGT pro dřevo

→ zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT

 • Zboží neuvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění
 • Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění + původ Indonésie (země VPA), ALE odeslané z jiné země než Indonésie (země VPA)
 • Neobchodní zboží

Y070: Výjimka z povinnosti předložení dovozní licence FLEGT v souladu s čl. 4(3) nařízení Rady (EU) č. 2173/2005

→  zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT

 • Zboží uvedené v příloze II nebo III nařízení Rady (ES) č. 2173/2008, v platném znění (podléhá FLEGT) a zároveň se jedná o zboží uvedené v příloze A, B nebo C nařízení Rady (ES) č. 338/97 – CITES

  Předkládá se pouze povolení dovozu v rámci CITES

C631: Formální dopis, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu pro papírenské výrobky, vydaný ministerstvem průmyslu signatářské země dobrovolné dohody o partnerství, z níž papírenské výrobky pocházejí

→  zboží nepodléhá předložení dovozní licence FLEGT, ale podléhá předložení tohoto formálního dopisu

 • Pouze pro výrobky z papíru (kapitola 48)
 • K papírovým výrobkům z jiného materiálu než dřeva nebo z recyklovaného materiálu se přikládá oficiální dopis indonéského ministerstva průmyslu, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu.
 • Pokud jsou papírové výrobky vyrobené ze dřeva nebo z nerecyklovaného materiálu, musí být předložena dovozní licence FLEGT (C690)
   

FLEGT vs. CITES

Problém u podpoložek KN (popř. TARIC kódů), kam může být zařazeno zboží, které může podléhat i FLEGT i CITES

Příklad 1

Zboží podléhá FLEGT a je uvedené v příloze D nařízení Rady (ES) č. 338/97 – CITES

→ C690 FLEGT licence

 + C400 Předložení příslušného "CITES" osvědčení

Příklad 2

Zboží podléhá FLEGT a je uvedené v příloze A, B nebo C nařízení Rady (ES) č. 338/97 – CITES

→ Y070 Výjimka z FLEGT dle čl. 4 (3) nař. 2173/2005

 + C400 Předložení příslušného "CITES" osvědčení

Příklad 3

Zboží podléhá FLEGT a není CITES

→ C690 FLEGT licence

 + Y900 Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES)

 Příklad 4

Zboží nepodléhá FLEGT a je CITES (příloha A, B, C nebo D nařízení Rady (ES) č. 338/97)

→ Y057 nepodléhá FLEGT

 + C400 Předložení příslušného "CITES" osvědčení

Příklad 5

Zboží nepodléhá ani FLEGT ani CITES

→ Y057 nepodléhá FLEGT

+ Y900 Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES)

 

Stránka byla publikována dne: 20.01.2021 11:45
Skočit na začátek stránky