CZ EN Translate
Menu

Chemické látky a přípravky

Problematika vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek a přípravků podle nařízení č. 649/2012 ze dne 4. července 2012, o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (dále jen „nařízení“),

Oblast vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek podle nařízení 649/2012 zahrnuje především tyto pojmy

 

chemickými látkami (dále jen „látky“) chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení. Tato definice se vztahuje na látky bez ohledu na to, zda se vyskytují jako takové nebo jsou obsažené v přípravcích nebo jsou přípravky (čl. 3. odst. 1 nařízení),

přípravky směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek,

nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými směsmi látky nebo směsi, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, které jsou klasifikovány v některé z kategorií v příloze I části 2 až 5 nařízení č. 1272/2008,

látkou, na kterou se vztahuje postup oznámení o vývozu, každá látka, která je ve Společenství zakázána nebo přísně omezena v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích, uvedená v části 1 přílohy I  nařízení,

látkou, na kterou se vztahuje postup PIC, každá látka, na kterou se vztahuje postup předchozího souhlasu podle článku 13 a 14 nařízení, uvedená v části 3 přílohy I nařízení,

látkou, na kterou se vztahuje zákaz vývozu, každá látka, jejíž vývoz je zakázán podle článku 15 nařízení, uvedená v příloze V nařízení,

postupem PIC, postup předchozího souhlasu stanovený úmluvou,

vývozem trvalý nebo dočasný vývoz, tj. propuštění látky nebo přípravku do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku nebo přidělení celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území EU,

dovozem propuštění látky nebo přípravku do režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití,

vývozcem osoba, jejímž jménem je činěno celní prohlášení s návrhem na přidělení celně schváleného určení, tj. osoba, která má v době přijetí celního prohlášení smlouvu s příjemcem ve smluvní straně nebo jiné zemi a je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží mimo celní území Společenství. V případech, kdy není uzavřena smlouva o vývozu nebo držitel smlouvy nejedná svým jménem, rozumí se vývozcem osoba oprávněná rozhodnout o odeslání zboží mimo celní území EU,

dovozcem osoba, která v době dovozu na území EU je příjemcem látky nebo směsi,

smluvní stranou úmluvy stát nebo regionální sdružení pro hospodářskou integraci, které vyjádřily souhlas být vázáni úmluvou a pro které úmluva vstoupila v platnost. Informace týkající se úmluvy jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.pic.int,

databází databáze ePIC spravovaná Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) ve smyslu nařízení a zveřejněná na internetových stránkách http://echa.europa.eu/cs/, na kterých jsou  zveřejňovány veškeré informace o nebezpečných látkách nebo nebezpečných přípravcích v souvislosti s jejich dovozem a vývozem.

číslem CAS identifikační číslo látky v Chemical Abstracts Services. Seznam těchto látek, které mají přiděleno CAS číslo, je možné vyhledat na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“),

číslem ES identifikační číslo látky v jednom z níže uvedených seznamů látek: Seznamu obchodovatelných látek (Einecs), Seznamu nových látek (Elincs) a Seznamu látek nepovažovaných za polymery (Nlp),

bezpečnostním listem dokument, který obsahuje souhrn identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního prostředí,

Referenčním identifikačním číslem desetimístný identifikační kód, vygenerovaný databází při registraci nebezpečné látky nebo nebezpečného přípravků vývozcem.

 

Postup oznámení o vývozu nebezpečných látek

 

 

Postup oznámení o vývozu se vztahuje na nebezpečné látky uvedené v části 1 přílohy I  nařízení. Seznam těchto látek, průběžně aktualizovaný v souladu s platným zněním nařízení, je možné vyhledat na internetových stránkách MŽP. 

Podle článku 8 odst. 1 nařízení lze vývoz nebezpečných chemických látek, na které se vztahuje postup oznámení o vývozu, uskutečnit za podmínky, že vývozce předložil MŽP oznámení o vývozu, které splňuje náležitosti stanovené v příloze II  nařízení. Oznámení je vývozce povinen předložit

a)       nejpozději 35 dní před očekávaným datem vývozu, pokud se jedná o první vývoz ze Společenství nebezpečné látky do smluvní strany úmluvy nebo jiné země,

b)       nejpozději 25 dní před očekávaným datem vývozu, pokud se jedná o první vývoz ze Společenství do smluvní strany úmluvy nebo do jiné země v kalendářním roce následujícím po vývozu oznámeném podle písmene a).

Podle článku 19 odst. 1 nařízení jsou vývozci povinni uvádět, ve svých vývozních prohlášeních, příslušná referenční identifikační čísla  v kolonce 44 JSD (odpovídající údaj uvádí i v případě elektronického celního prohlášení).

Dovoz nebezpečných látek, na které se vztahuje oznámení o vývozu

 

Postup oznámení o vývozu ze země mimo Společenství, tj. dovozu do Společenství, se vztahuje na nebezpečné látky uvedené v části 1 přílohy I  nařízení. Seznam těchto látek, průběžně aktualizovaný v souladu s platným zněním nařízení, je možné vyhledat na internetových stránkách MŽP.

Vývoz a dovoz nebezpečných látek, na které se vztahuje postup PIC

Postup PIC se vztahuje na nebezpečné látky uvedené v části 3 přílohy I  nařízení. Seznam těchto látek, průběžně aktualizovaný v souladu s platným zněním nařízení, je možné vyhledat na internetových stránkách MŽP.

Podle čl. 14 nařízení lze vývoz nebezpečných látek, na které se vztahuje postup PIC, uskutečnit za podmínky, že dovážející smluvní strana úmluvy udělila prozatímní nebo definitivní souhlas k dovozu dané látky. V případě, že dovážející smluvní strana stanovila pro dovoz příslušné látky zvláštní podmínky, lze vývoz uskutečnit pouze za těchto podmínek. Za splnění podmínek dovážející smluvní strany je odpovědný vývozce.

Podle článku 19 odst. 1 nařízení jsou vývozci povinni uvádět ve svých vývozních prohlášeních v kolonce 44 JSD (odpovídající údaj uvede i v případě elektronického celního prohlášení), příslušná referenční identifikační čísla.

Podle čl. 13 nařízení lze dovoz nebezpečných látek, na které se vztahuje postup PIC podle odstavce 1, uskutečnit pouze v souladu s rozhodnutím Komise, které je v souladu se stávajícími právními předpisy Společenství vydáno v podobě konečné nebo prozatímní odpovědi týkající se budoucího dovozu určité nebezpečné látky do Společenství. Rozhodnutí Komise k dovozu nebezpečných látek v rámci postupu PIC do Společenství jsou zveřejňovány v oběžníku PIC (PIC Circular) a je možné je vyhledat na internetových stránkách www.pic.int. Stanovené zákazy nebo omezení jsou uvedeny také v seznamu látek zveřejněném na internetových stránkách MŽP.

Nebezpečné látky, jejichž vývoz je zakázán

Podle článku 15 odst. 2 nařízení je zakázán vývoz nebezpečných látek a přípravků uvedených v příloze V k nařízení. Seznam těchto látek, průběžně aktualizovaný v souladu s platným zněním nařízení, je možné vyhledat na internetových stránkách MŽP.

Bezpečnostní list

Při dovozu chemických látek a přípravků klasifikovaných jako nebezpečné podle § 5 odst. 1 zákona musí být na základě článku 31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHSa směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21ES (dále jen „nařízení REACH“) k nebezpečné látce nebo přípravku vypracován bezpečnostní list, který musí splňovat požadavky uvedené v čl. 31 nařízení REACH. Na základě § 30 písm. b) zákona kontroluje bezpečnostní listy při dovozu nebo vývozu látek nebo přípravků celní úřad.

Při vývozu látek a přípravků se na základě čl. 17 odst. 3 nařízení k celnímu prohlášení přikládá bezpečnostní list. Bezpečnostní list je podle čl. 17 odst. 4 nařízení vypracován v úředním jazyce nebo základním jazyce země určení a musí splňovat výše uvedené podmínky.

Stránka byla publikována dne: 10.08.2015 11:44
Skočit na začátek stránky