CZ EN Translate
Menu

Předměty kulturního dědictví

Základní právní úprava pro kontrolní činnost celních orgánu

Právní předpisy Evropské Unie:

 • nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků, v platném znění;
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků;
 • prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1081/2012 k nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků;
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

Národní předpisy

Každý předpis spojený s agendou kulturního dědictví přesně definuje a upravuje nakládání s jednou oblastí kulturního dědictví

 • Kulturní památky a národní kulturní památky - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Předměty kulturní hodnoty - Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Sbírky muzejní povahy a sbírkové předměty - Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Archiválie - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kulturní statky - Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní činnosti celních orgánů

Dovoz kulturních statků:

 • zákaz vstupu kulturních statků z přílohy A nařízení 2019/880, které opustily území země (vytvoření/objevení) v rozporu s právními předpisy této 3. země;
 • prokázání legálnosti vývozu ze 3. země.

Vývoz kulturních statků:

 • vývoz mimo území EU je umožněn pouze na základě vývozního povolení, které v ČR vydává Ministerstvo kultury;
 • trvale nebo na omezenou dobu;
 • vývozní povolení platí v rámci celé EU.

Vývoz kulturních a národních kulturních památek:

 • umožněn pouze na základě předchozího souhlasu Ministerstva kultury; v případě národní kulturní památky pouze se souhlasem Vlády ČR;
 • pouze na omezenou dobu.

Vývoz sbírek nebo sbírkových předmětů:

 • umožněn pouze na základě povolení Ministerstva kultury;
 • pouze na omezenou dobu.

Vývoz archiválií:

 • pouze na základě vývozního povolení vydaného Ministerstvem vnitra;
 • na dobu určitou;
 • pokud se jedná o archiválie prohlášené za národní kulturní památku, je nutný k vývozu souhlas Vlády ČR.

Vývoz předmětů kulturní hodnoty:

 • předměty musí splňovat kritéria uvedena v příloze I. Zákona č. 71/1994 Sb.;
 • vývozní povolení se nevztahují na originály uměleckých děl žijících autorů;
 • osvědčení se vydávají k vývozu na dobu určitou (nejdéle 5 let) nebo k trvalému vývozu ) platí po dobu 3 let od data vydání).

Podrobnější informace k oblasti kulturních statků, kulturních památek a sbírek a sbírkových předmětů jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva kultury .

 Informace ohledně potvrzování vývozních povolení pro vývoz předmětů kulturního dědictví z ČR do zemí EU. informace.pdf

Stránka byla publikována dne: 04.01.2021 7:16
Skočit na začátek stránky