CZ EN Translate
Menu

Obecná bezpečnost výrobků

Základní právní úprava pro kontrolní činnost celních orgánů

    Oblast obecné bezpečnosti výrobků (dále jen „OBV") je rozdělena na nepotravinářské výrobky harmonizovaného a neharmonizovaného systému (stanovené a nestanovené výrobky). Výrobky neharmonizovaného systému se řídí obecnými podmínkami stanovenými zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Každou skupinu výrobků (např. hračky, strojní zařízení, elektrické zařízení nízkého napětí, výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy atd.) harmonizovaného systému upravuje další zvláštní předpis (ve většině případů příslušné nařízení vlády popřípadě vyhláška), kde jsou přesně specifikovány podmínky a požadavky pro danou komoditu zboží z hlediska OBV.


Stěžejní právní úprava pro činnost celních orgánů:

 Další právní normy zabývající se problematikou obecné bezpečnosti výrobků, např.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku; Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.
Dne 16.7.2021 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020​ o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 

Toto nařízení sjednocuje požadavky na vlastnosti a označování  nepotravinářských výrobků harmonizovaného i neharmonizovaného systému a upravuje stávající pravidla pro propouštění výše jmenovaných výrobků na trh EU.


 Kontrolní činnost celních orgánů při dovozu nepotravinářských výrobků v oblasti OBV

    Celní orgány při kontrolních činnostech prováděných v rámci OBV postupují podle § 11 zákona o obecné bezpečnosti výrobků a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020. Celní úřad kontroluje u výrobků navržených k propuštění do režimu volného oběhu.

 1. zda výrobek nebo série výrobků vykazuje znaky, které vyvolávají podezření na existenci vážného a bezprostředního ohrožení zdraví a bezpečnosti při použití tohoto výrobku za běžných a předvídatelných podmínek. U stanovených výrobků může celní úřad svá podezření odvozovat ze základních požadavků na tyto výrobky, které jsou uvedeny v příslušných nařízeních vlády;
 2. zda je výrobek nebo stanovený výrobek doprovázen dokumentací podle platných právních předpisů a je označen nebo opatřen stanoveným označením, popřípadě zda výrobek splňuje zvláštní požadavky na bezpečnost výrobků.

    Pokud celní úřad zjistí, že výrobek nebo série výrobků, který je navržen na propuštění do režimu volného oběhu, vykazuje výše uvedené nedostatky, pozastaví propuštění zboží, dokud není dokončeno ověřování výrobku ze strany příslušného orgánu. Celní úřad požádá příslušný orgán dozoru o závazné stanovisko k danému výrobku. Na základě žádosti celního úřadu příslušný orgán dozoru nejpozději do 4 pracovních dnů (tj. 4 pracovní dny, které následují po dni, ve kterém celní úřad pojal podezření na nebezpečný výrobek, přičemž konec lhůty je vymezen půlnocí tohoto třetího dne) vydá celnímu úřadu závazné stanovisko o tom, že výrobek:

 • odpovídá bezpečnostním požadavkům. Pokud celní úřad do 4 pracovních dnů neobdrží závazné stanovisko orgánu dozoru, včetně preventivního stanoviska, propustí zboží do režimu volného oběhu;
 • je nebezpečný. Celní úřad nepropustí zboží do celního režimu volného oběhu a připojí na veškerou průvodní dokumentaci (např. fakturu, nákladní list atd.) k tomuto výrobku doložku s následujícím textem: „Nebezpečný výrobek – propuštění do volného oběhu není povoleno – Nařízení (EU) 2019/1020". Zboží může být propuštěno do jiného celního režimu v souladu s celními předpisy. V případě, že je zboží propuštěno do jiného celního režimu, celní úřad uvede do poznámky celního prohlášení, že se jedná o zboží, které nemohlo být propuštěno do režimu volného oběhu z důvodu porušení zákona o obecné bezpečnosti výrobků, včetně uvedení důvodu. V případě, že po propuštění zboží do celního režimu jiného než je volný oběh (např. uskladnění v celním skladu) odpovědná osoba (deklarant) odstraní nedostatky uvedené v závazném stanovisku, a následně podá návrh na propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, učiní tak na základě nového celního prohlášení,

výrobek nesplňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na průvodní dokumentaci nebo označování výrobků. Celní úřad úřad nepropustí zboží do celního režimu volného oběhu a připojí na veškerou průvodní dokumentaci (např. fakturu, nákladní list atd.) k tomuto výrobku doložku s textem: „Výrobek není ve shodě – propuštění do volného oběhu není povoleno – Nařízení (EU) 2019/1020".
".


Orgány dozoru v oblasti OBV

 • Česká obchodní inspekce, 
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv,
 • Orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice),
 • Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
 • Český báňský úřad,
 • Státní energetická inspekce, 
 • Ministerstvo dopravy.

Pokyny ke kontrolám dovozu v oblasti bezpečnosti výrobků.
Pozn. Specifická část, na kterou odkazují pokyny, je určena pro kontrolní činnosti orgánů dozoru nad trhem a celním orgánům.
Zapalovače XXL
- (do kategorie cigaretových zapalovačů patří i zapalovače velkých velikostí)

Zákaz uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh​

 

 

Stránka byla publikována dne: 01.10.2021 10:03
Skočit na začátek stránky