CZ EN Translate
Menu

Dovoz zboží, jehož držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů (zbraně, hlavní části zbraní, střelivo, bezdýmný a střelný prach) po 1.5.2016

Nabytím účinnosti (1. 5. 2016) nového celního kodexu  a jeho prováděcích předpisů, dojde mimo jiné i k zásadní změně definice zboží neobchodní povahy (čl.1 odst. 21) .

Za zboží neobchodní povahy bude považováno:

1.    Zboží obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami, které
a)           mají příležitostnou povahu,
b)           obsahují výhradně zboží k osobnímu použití příjemců nebo členů jejich rodiny, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru, a
c)           jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil;

2.    Zboží, které se nachází v osobních zavazadlech cestujících, jestliže

a)           má příležitostnou povahu a
b)           je tvořeno výhradně zbožím k osobnímu použití cestujících nebo členů jejich rodiny nebo zbožím určeným jako dárky; povaha ani množství tohoto zboží nesmí naznačovat, že je toto zboží dováženo či vyváženo z obchodních důvodů.

Vzhledem k výše uvedenému, pokud  bude dovážené zboží (zbraně, hlavní části zbraní, střelivo, bezdýmný a střelný prach) spadat do působnosti zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a nebude splňovat podmínky dané touto novou definicí – tj. bude se jednat o obchodní zboží,  bude muset dovozce předložit celním orgánům povolení vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu – Licenční správou (dále jen „MPO-LS") dle zákona. Nebude-li však požadované povolení na dovoz shora uvedeného zboží ve stanovené lhůtě předloženo, nelze toto zboží propustit do navrženého celního režimu.


Stránka byla publikována dne: 29.04.2016

Skočit na začátek stránky