CZ EN Translate
Menu

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

​Vstupem České republiky do Evropské unie vznikla v rámci celních úřadů oddělení zabývající se kontrolou vozidel v silniční dopravě. Celní správa České republiky se tímto stala kontrolním orgánem podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

Jednou z kompetencí, ke které zákon celní úřady opravňuje, je provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě, spočívajícího v kontrole osádek vozidel a podáváním návrhů na zahájení o uložení pokuty dopravním úřadům nebo Ministerstvu dopravy.

Předmět kontroly:

 • dodržování dob řízení
 • dodržování bezpečnostních přestávek
 • dodržování dob odpočinků
 • vybavenost vozidla tachografem a kontrola jeho ověření
 • používání karet řidiče a záznamových listů a
 • záznamy, které musí mít řidič u sebe (předchozích 28 dní + den kontroly) včetně dokladů prokazujících pracovně právní vztah (přepravy prováděné dopravci registrovanými v členských státech EU, u kterých dochází k nakládce nebo vykládce zboží na území České republiky)​​

Kontroly jsou prováděny u doprav vozidly jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny,, jsou-li tato vozidla
​určena k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, a nejedná-li se o dopravy vyjmuté z dodržování povinností uvedených v mezinárodních předpisech​. Při této činnosti dohlíží celní úřady na dodržování níže uvedených předpisů.

Předpisy:

 1. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 2. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 3. ​Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 4. Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85,
 6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy,
 7. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR).

Sankční a jiná vybraná oprávnění celního úřadu:

Řidič:

 • pokuta do 5000,- Kč (za předpokladu, že řidič s projednáním přestupku na místě souhlasí) za předpokladu, že se nejedná o přestupky jízdy na „cizí“ kartu řidiče, použití „manipulační pomůcky“ nebo pozměňování údajů na dokladech prokazujících činnost řidiče, odmítnutí přístupu k tachografu a neuposlechnutí příkazu jízdy do autorizovaného metrologického střediska​
 • oznámení přestupku dopravnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa zjištění v případě, že řidič s projednáním přestupku na místě nesouhlasí
 • pokud je zjištěno nedodržení doby řízení, bezpečnostní přestávky nebo doby odpočinku v rámci probíhající dopravy, je celní úřad oprávněn řidiči zabránit v jízdě na maximálně 24 hodin​

Dopravce:​

 • Zjištěná porušení, kterých se dopustí řidič, pokud je současně dopravcem, jsou řešena dopravním úřadem „pouze" jako přestupek dopravce (vyjma odmítnutí přístupu k tachografu a neuposlechnutí příkazu jízdy do autorizovaného metrologického střediska). U ostatních přestupků jsou zjištěná porušení řešena souběžně s přestupkem řidiče.  Celní úřad může od dopravce vybrat kauci ve výši od 5 000 do 100 000,- Kč. Při výběru kauce je dopravce zastupován kontrolovaným řidičem.
 • Za situace, kdy řidič nevlastní částku určenou jako kauci, je celní úřad oprávněn zadržet doklady k vozidlu a nákladu, nebo zabránit odjezdu vozidla použitím technického prostředku („botička"). Oznámení o přestupku dopravce je předáváno krajskému dopravnímu úřadu podle místa zjištění.
 • Při kontrolním zjištění, které je v rozporu s výše uvedenými předpisy, je celník oprávněn zajistit podklady k následujícímu řízení na základě rozhodnutí ​o zajištění věci.​

.

 

Užitečné odkazy:

Předpisy Unie

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Často kladené otázky (Ministerstvo dopravy ČR)

 

Kontakty:

Podatelna Generálního ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí a Středa 8.00 – 17.00 hodin

Úterý a Čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin

Pátek 8.00 – 14.00 hodin

Elektronická adresa podatelny: podatelna@cs.mfcr.cz

Více informací zde

 

Poradenské a informační centrum Celní správy ČR

Telefonicky

+ 420 261 331 919

Pondělí a Středa 8.00 - 17.00 hodin

Úterý, Čtvrtek, Pátek 9.00 - 14.00 hodin

Písemně:

Formulář pro dotazy dostupný pod tímto odkazem

E-mail: informace@cs.mfcr.cz

Skočit na začátek stránky