CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Daně
      • Biopaliva
        • Informace pro daňové subjekty zastoupené právnickou osobou oprávněnou vykonávat daňové poradenství

Informace pro daňové subjekty zastoupené právnickou osobou oprávněnou vykonávat daňové poradenství

        V souvislosti se skutečností, že daňový subjekt může být ve smyslu § 27 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řáda, ve znění pozdějších předpisů, zastupován právnickou osobou, která oprávněně vykonává daňové poradenství.
        Podání v daňovém řízení, a to jak písemné, tak i v elektronické podobě, vždy podepisuje (tj. činí) fyzická osoba, která toto podání opatřuje svým podpisem. V případě elektronického podání podepisuje zaručeným elektronickým podpisem splňujícím požadavky dle § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
        Jestliže bude daňový subjekt zastoupen právnickou osobou vykonávající daňové poradenství, měl by tento zástupce být uveden v písemné části daňového přiznání, kde je uvedeno, která osoba sestavila a podala daňové přiznání (pod větu „Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné“). Současně by mělo být daňové přiznání podepsané osobou, která je oprávněna za právnickou osobu vykonávající daňové poradenství jednat a podepisovat daňové přiznání. Na daňových přiznáních by mělo být uvedeno jméno této osoby a také údaj o tom, v jakém je postavení vůči právnické osobě vykonávající daňové poradenství, tj. zda je jednatelem atd.
        Na následujících případech je uvedeno, jakým způsobem mají daňové subjekty a jejich zástupci (právnické osoby vykonávající daňové poradenství) vyplnit údaje na částech tiskopisů daňových přiznání, kde je uvedeno, která osoba sestavila a podala daňové přiznání např.:

Příklad:

ABC, a.s., IČ: 33333333 – daňový subjekt podávající daňové přiznání
Josef Novák, DIČ:CZ501022666 – daňový subjekt podávající daňové přiznání
KLM, s.r.o., Dolní 2, Praha 4, IČ: 22222222 – právnická osoba oprávněně vykonávající daňové poradenství
Vladimír Hála – jednatel společnosti KLM, s.r.o.

Osoba oprávněná k podpisu za daňový subjekt:

 Příjmení     Jméno
 Hála    Vladimír

 U právnické osoby:postavení vzhledem k právnické osobě
 Jednatel společnosti KLM, s.r.o.IČ:22222222 – zástupce ABC, a.s., IČ:33333333*)

* ) údaje, které se nevejdou do kolonky uvádějte na zadní straně tohoto listu

        Pokud jde o položku oprávněná osoba ve formulářích zveřejněných v aplikaci umožňující elektronické podání, pak tato slouží výhradně k uvedení identifikačních údajů o osobě, která podání podepisuje – tj. z principu vždy o osobě fyzické (s uvedením skutečností, ze kterých je odvozováno oprávnění činit takové podání za daňový subjekt – postavení k subjektu). Tj. v případě, kdy je daňový subjekt zastupován právnickou osobou vykonávající daňové poradenství, je třeba vyplnit údaje o osobě jednající v daňovém řízení jménem této právnické osoby. Způsob vyjasnění postavení osoby oprávněné za právnickou osobu vykonávající daňové poradenství jednat a podepsat daňové přiznání, bude upřesněn v obecné informaci o elektronickém podání daňových přiznání, zveřejněné na Internetu Celní správy ČR.
        Samotné zastoupení právnickou osobou vykonávající daňové poradenství by mělo být vůči správci daně dokladováno prostřednictvím plné moci, ve které by byla tato právnická osoba přesně identifikována s uvedením dalších doplňkových údajů (např. doručovací adresy).

Stránka byla publikována dne: 26.10.2012 14:55
Skočit na začátek stránky