CZ EN Translate
Menu

Informace pro osoby povinné oznámit přijetí PHM s biopalivem

Dle ustanovení § 19 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon"), je osoba uvedená v odstavci 1 tohoto ustanovení, která dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky nebo dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, povinna sdělit místně příslušnému celnímu úřadu místo, datum a čas přijetí a stáčení pohonných hmot, které podle doprovodných dokladů obsahují biopalivo tak, aby správce daně mohl odebrat vzorek pohonné hmoty a ověřit údaje v jím předložených dokladech.

Oznámení o přijetí pohonných hmot obsahujících biosložku (dále jen „oznámení") je osoba povinna sdělit místně příslušnému správci daně podle místa přijetí pohonných hmot.

Pro podání oznámení je zveřejněn na portálu Celní správy ČR formulář. Daňový subjekt může zaslat oznámení mailem nebo faxem, případně jej může doručit osobně nebo prostřednictvím doručovatele (§ 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)  místně příslušnému správci daně. Seznam kontaktů (poštovní adresy, e-mailové adresy a faxová čísla) celních úřadů je také  zveřejněn na portálu Celní správy ČR.

Upozornění: Pro komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a faxu používejte výhradně adresy uvedené v přehledu kontaktů pro podávání oznámení! Seznam kontaktů bude také sloužit k předávání „opravných" oznámení, pokud dojde k jakýmkoliv změnám u přijímaných pohonných hmot (druh, množství, místo přijetí, datum a čas přijetí). Nejbližší době bude zveřejněn nový formát formuláře pro podání oznámení, který bude subjekt zasílat správci daně pouze datovou schránkou.

Daňový subjekt je povinen doručit oznámení s předstihem, což v praxi znamená, s takovou časovou rezervou před předpokládaným přijetím pohonných hmot, aby správce daně, který přijímá oznámení a rozhodne o odběru vzorku z těchto přijímaných pohonných hmot, mohl sám odebrat vzorek nebo aby vzorek mohl odebrat dožádaný celní úřad, který je místně příslušný místu přijetí pohonných hmot.

Pokud subjekt nesdělí včas místo, datum a čas přijetí a stáčení pohonných hmot, které podle doprovodných dokladu obsahují biopalivo, tak, aby umožnil správci daně odebrání vzorku těchto pohonných hmot, dopustí se správního deliktu podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona. Za toto jednání lze subjektu uložit sankci pokuty podle § 25 odst. 7 písm. c) zákona a to až do výše  500 000 Kč.

Stránka byla publikována dne: 11.04.2016 7:02
Skočit na začátek stránky