CZ EN Translate
Menu

Evidence zvláštních minerálních olejů

    Dne 29. prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 131 vyhlášen zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla do stávajícího zákona o spotřebních daních vložena nová část sedmá, která upravuje nakládání se zvláštními minerálními oleji. 
    V nových ustanoveních je mimo jiné uložena osobě nakládající se zvláštními minerálními oleji povinnost vést elektronicky evidenci zvláštních minerálních olejů, a to ve formátu a struktuře stanovené správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tuto evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, je subjekt povinen uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny. 
    Struktura evidence ve formátu xls. je zveřejněna na webových stránkách Celní správy ČR zde. Evidenci lze vést elektronicky i v jiné podobě a formátu za předpokladu, že osoba nakládající se zvláštními minerálními oleji bude schopna, prostřednictvím jí užívaného systému (např. vnitropodnikový software), bezodkladně vyhotovit požadovaný výstup, se shodnými údaji a obsahem v elektronické podobě (ve formátech xls, xlsx, ods). Plnění zvláštních minerálních olejů do balení nepřesahujících 220 litrů je považováno za spotřebu a bude jako spotřeba evidováno.

Stránka byla publikována dne: 09.01.2015

Skočit na začátek stránky