CZ EN Translate
Menu

Informace pro veřejnost – daňová informační schránka a podání datovou zprávou

S účinností ke dni 1. 1. 2014 došlo ke změnám v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Novou úpravu přineslo zákonné opatření senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření senátu“).

Daňová informační schránka
Zákonným opatřením senátu byla změněna úprava problematiky daňové informační schránky. Na základě nového znění § 69 daňového řádu je správce daně, který je k tomu technicky vybaven, povinen poskytovat daňovému subjektu informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu rovněž prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu, která je  zřízena na technickém zařízení správce daně.

Celní správa České republiky (dále jen „celní správa“) tímto informuje daňové subjekty, že orgány celní správy, které jsou v postavení správce daně (celní úřady), nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozovaní daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu a proto neposkytují výše popsanou službu.Podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky

Další změnou, kterou přineslo zákonné opatření senátu, je nový způsob podání, jež lze v souladu s § 71 odst. 1 písm. c) daňového řádu učinit datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jedná se o nový způsob identifikace podatele, kdy nebude podání činěno prostřednictvím datové schránky. Cílem je rozšíření možností a univerzalita podání. Dle § 71 odst. 4 daňového řádu správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit tímto způsobem.

Celní správa tímto informuje daňové subjekty, že uvedeným způsobem nelze vůči celní správě činit žádná podání, protože k realizaci této možnosti je nezbytný speciální aplikační systém, se kterým celní správa v současné době nepracuje, neboť k tomu není technicky vybavena.


Stránka byla publikována dne: 03.03.2014

Skočit na začátek stránky