CZ EN Translate
Menu

Nová úprava povolovacího řízení dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

S účinností k 1. 1. 2015 dochází k novelizaci zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“). Novelizačním předpisem je zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona o spotřebních daních“).

Součástí změn přinesených uvedenou novelou zákona o spotřebních daních je zavedení obecné úpravy povolovacího řízení podle zákona o spotřebních daních. Dosavadní právní úprava pojímala jednotlivá povolení zvlášť. Tato povolení, tedy povolení dle § 13, 20, 22, 23, 33a, 36, 60a, 134g, 134r a souvisejících ustanovení dosavadního textu zákona o spotřebních daních, obsahovala řadu obsahově i formulačně stejných či obdobných ustanovení, která byla roztříštěna a spojena vždy právě s konkrétním typem povolení. Do přehledu povolení je třeba dále zahrnout povolení dle § 87 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro nějž se uplatní procesní postup povolovacího řízení upravený zákonem o spotřebních daních.

Cílem novely zákona o spotřebních daních je sjednotit pravidla spojená s povolovacím řízením, jež by byla pro všechna výše uvedená povolení jednotná. Tato obecná pravidla, obsažená v § 43a až § 43q zákona o spotřebních daních, se však uplatní pouze tehdy, pokud zvláštní úprava jednotlivých typů povolení nestanoví jinak.

Součástí výše uvedených obecných pravidel pro povolovací řízení dle zákona o spotřebních daních je stanovení obecných podmínek pro vydání povolení. Tyto podmínky se uplatní u všech typů povolení, není-li zákonem stanoveno jinak (některé typy povolení mají zvláštní úpravu, která má přednost před úpravou obecnou, např. § 23, § 33 zákona o spotřebních daních). Mezi obecné podmínky pro vydání povolení patří nově podmínka spolehlivosti a podmínka ekonomické stability. Vzhledem k tomu, že se jedná o nově upravené podmínky pro vydání povolení dle zákona o spotřebních daních, jsou vydávány informace pro veřejnost, v nichž je stanoveno, jakým způsobem budou tyto podmínky správci daně posuzovány a uplatňovány:

Spolehlivost (§ 43d a § 43e zákona o spotřebních daních)
Ekonomická stabilita (§ 43g zákona o spotřebních daních)

V souladu s ustanovením § 43b odst. 1 zákona o spotřebních daních lze návrh na vydání povolení podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Vzory tiskopisů je k dispozici ke stažení zde.

Přehled přechodných ustanovení novely zákona o spotřebních daních ve formě časové osy a bližší výklad k jejich aplikaci jsou k dispozici na níže uvedených odkazech:

Časová osa přechodných ustanovení
Přechodná ustanovení - bližší výklad

 


Stránka byla publikována dne: 30.12.2014

Skočit na začátek stránky