CZ EN Translate
Menu

Podrobnosti k asistenci při likvidaci lihu prováděné celními orgány

V návaznosti na rozhodnutí ministra financí č. j. MF-93346/2012/904 o prominutí úhrady platebních povinností na daních z příjmů z důvodu mimořádných událostí, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 dne 10.10.2012 (dále jen „rozhodnutí ministra financí“), bude celními orgány České republiky prováděno ověření zdanění lihovin a asistence při likvidacích lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, jejichž nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli byly, podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 33888/2012 ze dne 27. září 2012, provozovatelům potravinářských podniků podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zakázány.

V této souvislosti je nutné, aby žadatel o provedení ověření zdanění a asistence při likvidaci výše uvedených lihovin zaslal celnímu úřadu místně příslušnému podle ustanovení § 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), do 15. prosince 2012 na předepsaném formuláři podnět k provedení ověření zdanění a asistované likvidace lihu (dále jen „podnět), přičemž na podněty doručené po výše uvedeném datu, tj. po 15.12.2012, nebude brán zřetel.

Územní působnost jednotlivých celních úřadů je vymezena v příloze č. 2, resp. 3 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušné inforamace a dokumenty ke stažení naleznete v následující knihovně.​​

  
  
  
  
Podnet.pdfPodnetPodnět k provedení ověření zdanění a asistence při likvidaci lihu11.10.2012 12:40
Rozhodnuti_likvidace.pdfRozhodnuti_likvidaceRozhodnutí ministra financí č. j. MF-93346/2012/904 o prominutí úhrady platebních povinností na daních z příjmů z důvodu mimořádných událostí, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 dne 10.10.201211.10.2012 12:38
Podnet_priloha.pdfPodnet_prilohaPříloha k podnětu11.10.2012 12:40
Spalovny.pdfSpalovnyPřehled spaloven organického odpadu obsahujícího nebezpečné látky, u nichž bylo ověřeno, že mají oprávnění k provádění daného typu likvidace a dochází zde k přímé likvidaci odpadu12.10.2012 13:35
Informace_likvidace.pdfInformace_likvidacePodrobnosti k asistenci při likvidaci lihu prováděné celními orgány České republiky11.10.2012 12:36
Skočit na začátek stránky