Přihlásit

Daň z piva a daň z vína a meziproduktů

Problematika spotřební daně z piva a spotřební daně z vína a meziproduktů je upravena zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“), v hlavě III., resp. IV., citovaného zákona (§§ 80 až 91, resp. §§ 92 až 100b). Z hlediska příjmů státního rozpočtu nepatří tyto dvě daně k nosným daním.

Předmětem daně z piva se pro účely zákona o spotřebních daních rozumí:

a) výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu, nebo

b) směsi výrobku uvedeného v písmenu a) s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu.

Základem spotřební daně z piva je množství piva vyjádřené v hektolitrech, přičemž zákon   o spotřebních daních (§ 85 zákona o SPD) stanoví základní sazbu daně a snížené sazby daně pro malé nezávislé pivovary zařazené do pěti velikostních skupin v závislosti na roční produkci piva.

Malým nezávislým pivovarem je pivovar, jehož roční výroba piva, včetně piva vyrobeného v licenci, není větší než 200 000 hl a splňuje tyto základní podmínky:

a) není právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru,

b)  nadzemní ani podzemní provozní a skladovací prostory nejsou technologicky, či jinak propojeny s prostorami jiného pivovaru.

Předmětem daně z vína a meziproduktů pro účely zákona o spotřebních daních jsou vína, fermentované nápoje a meziprodukty uvedené pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu.

Základem spotřební daně z vína a meziproduktů je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Z hlediska stanovení sazby spotřební daně z vína a meziproduktů je třeba zvláštní pozornost věnovat zejména správnému určení předmětu daně v souladu s ustanovením § 93 odstavec 2, 3 a 4 zákona o spotřebních daních, který rozlišuje:

a) šumivá vína (sazba spotřební daně 2340,- Kč/hl),   

b) tichá vína (sazba spotřební daně 0,- Kč/hl) a

c) meziprodukty (sazba spotřební daně 2340,- Kč/hl).

pro dopravu tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky a povinnosti malého výrobce vína, jsou specifikovány v ustanoveních §§ 100, resp. 100a zákona o SPD.

Malým výrobcem vína se pro účely zákona o SPD rozumí právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí výhradně tiché víno, přičemž průměrná roční výroba nepřevýší 1000 hl a toto víno není vyráběno v podniku na výrobu vybraných výrobků (§ 19 odstavec 2 písmeno a) zákona o SPD).

 Informace pro daňové subjekty ‭[1]‬

V následující knihovně naleznete informace z oblasti správy daně z piva a daně z vína a meziproduktů.

  • informace zaměřené na oblast daně z piva - druh informace "P"
  • informace zaměřené na oblast daně z vína a meziproduktů - druh informace "V"
  
  
  
  
  
  
Informace_18_40388-3.pdfInformace_18_40388-3Prodej sudového vína - komiksový návod na portálu eagri.cz191 KB 17. 7. 2018P
příloha_18_40388-3.pdfpříloha_18_40388-3Příloha k 18_40388-3346 KB 17. 7. 2018P
Informace_18_29233.pdfInformace_18_29233Doprava tichého vína126 KB 28. 5. 2018P
Informace_15_26465.pdfInformace_15_26465posouzení bezodkladně ohlásit správci daně datum výroby, místo výroby a předpokládané množství piva za kalendářní rok120 KB 15. 5. 2015P
Informace_14_60422.pdfInformace_14_60422Internetový obchod – dárkový set s pivem157 KB 4. 3. 2015P
1 - 5Další