Přihlásit

Správa spotřebních daní

Procesním předpisem pro správu spotřebních daní je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Uvedený právní předpis tedy upravuje základní procesní instituty, podle kterých postupují správci daně při své činnosti a rovněž jsou zde stanoveny pravidla pro daňové subjekty.  Správci daně v řízení o daních jednají v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají přitom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení. Cílem daňového řízení je stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy. Daňové řízení je provázeno základními zásadami stanovenými v citovaném zákoně.

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, rovněž vymezuje správní delikty fyzických a právnických osob, které se týkají porušení povinností v oblasti spotřebních daní. V řízení o správních deliktech podle části šesté ovšem postupují celní orgány podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se správou spotřebních daní má celní správa postavení správního orgánu v řízení při povinnosti značit líh ve spotřebitelském balení vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený. Při řízení podle zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, se postupuje podle správního řádu.

  
  
  
  
  
Informace_09_02417.pdfInformace_09_02417Informace ve věci možnosti podání dodatečného daňového přiznání76 KB 27. 2. 2009
Informace_09_33301.pdfInformace_09_33301Informace o novele ustanovení § 57 odst. 5 zákona o spotřebních daních74 KB 13. 10. 2009
Informace_09_03746.pdfInformace_09_03746Informace ve věci poučení o možnosti podání odvolání80 KB 18. 2. 2009
Informace_12_04956.pdfInformace_12_04956Stanovisko k uplatňování § 143 daňového řádu - reviz Informace_08_01802106 KB 23. 3. 2012
Informace_09_22342.pdfInformace_09_22342Informace pro daňové subjekty zastoupené právnickou osobou oprávněnou vykonávat daňové poradenství – jak vyplnit poslední části tiskopisů daňových přiznání92 KB 10. 7. 2009
1 - 5Další