Přihlásit

Základní komentář ke statistikám

V tabulkách jsou uvedeny předpisy/výměry spotřební daně k jednotlivým vybraným výrobkům vztahující se k příslušnému zdaňovacímu období, tedy období, kdy vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit (nejčastěji v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu).

U jednotlivých přehledů předpisů/výměrů daně je vždy vyznačeno, zda se jedná o „vnitrostátní“ spotřební daň (výroba na daňovém území ČR a doprava ze států EU), či daň vyměřenou při dovozu vybraných výrobků ze třetích zemí.

Inkaso spotřební daně (platby daně na účet celního úřadu v daném období) je oproti vyměřené spotřební dani časově posunuto v návaznosti na splatnost daně.

Příklad: Spotřební daň vyměřená z minerálních olejů za zdaňovací období prosinec 2010 je splatná do 40 dní po skončení zdaňovacího období, tedy do 9. února 2011. Je tedy součástí inkasa za měsíc únor 2011.

Inkaso nekopíruje přesně v časové závislosti na splatnosti daně výši daně vyměřené za zdaňovací období (vyskytují se platby jak před splatností daně, tak i po splatnosti). Za delší časové období a s užitím časového posunu (splatnost) dává však toto srovnání poměrně dobrou informaci o úplnosti dat či o platební morálce daňových subjektů.

Inkaso zahrnuje veškeré příjmy ze spotřební daně z dané komodity vybraných výrobků („vnitrostátni“ + dovoz ze třetích zemí).

Stanovení výše daňové povinnosti je dáno zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění (dále jen „zákon“). V případě dalšího použití dat o vyměřené spotřební dani je tedy nutno pracovat i s platným zněním zákona k datu vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit, neboť průběžně dochází ke změnám jak předmětů daně, tak i sazeb daně.

Lhůta pro podání daňového přiznání je v případě spotřebních daní (s určitými výjimkami) nejpozději do 25. dne po skončení zdaňovacího období, za které se tato daň přiznává. Údaje jsou proto zveřejňovány zhruba po dvou měsících po skončení zdaňovacího období.

Pozor: Pokud je u daňového přiznání zahájen postup k odstranění pochybností, nejsou data z tohoto daňového přiznání předepsána ve zdrojové aplikaci, dokud není správcem daně vyměřeno a vydán platební výměr. Časová prodleva je v tomto případě různě dlouhá a je odvislá od doby trvání postupu k odstranění pochybností. V případě dodatečných daňových přiznání nebo vyměření z moci úřední je časová prodleva delší a odvíjí se od toho, kdy subjekt nebo správce daně zjistí, že povinnost daň přiznat a zaplatit je v jiné výši, než ta, kterou subjekt přiznal v řádném daňovém přiznání. Z výše uvedených důvodů se již zveřejněná data o vyměřené dani mohou průběžně měnit, neboť v rámci doplnění dat za další zdaňovací období budou již zveřejněná data v jednotlivých obdobích za aktuální a předchozí kalendářní rok aktualizována.

Každý přehled obsahuje samostatný komentář k číselnému označení jednotlivých sloupců přehledu (číselné označení je shodné s označením v pokynech pro vyplňování daňového přiznání).

Údaje týkající se vyměřených nároků na vrácení daně jsou vykazovány samostatně.