Termín konání dražby movitých věcí:

9. září 2020 v době od 10:30 hodin


Místo konání dražby movitých věcí:

Celní úřad pro Olomoucký kraj (místnost č. 321, 3NP) na adrese Sladkovského 37, Olomouc.


Zápis účastníků dražby movitých věcí:

V den a místu konání dražby od 9:50. Přístup veřejnosti bude možný od 10:20 hodin.


Dražebník:

Celní úřad pro Olomoucký kraj, se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc.


Předmět dražby:

Jedná se o pěstitelskou pálenici v katastrálním území Šumvald, která je v provozu od roku 2014. Pěstitelská pálenice bude prodána v dražbě jako funkční celek, složený z movitých a nemovitých věcí:

- Dvě jednokotlové kolony, nacházející v Šumvaldu na adrese Šumvald č.p. 431, z nichž jedna je s destilačním kotlem o objemu 300 litrů a druhá s destilačním kotlem o objemu 150 litrů, vytápěné zemním plynem, vyrobené v roce 2014 společností J. HRADECKÝ, spol. s r.o., se sídlem Pacov. Zástavní právo je zřízeno k pálenici jako celku, tj. včetně všech příslušných propojení, včetně vstupů a výstupů. Nedílnou součástí každé jednotlivé kolony je lihové měřidlo malého typu zn. ZEHR.

- parcelní číslo st. 624 (součástí pozemku je stavba pro výrobu a skladování č.p. 431, katastrální území Šumvald, číslo LV 1007, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2,

- parcelní číslo 711/4, katastrální území Šumvald, číslo LV 1007, druh pozemku zahrada o výměře 199 m2,

- parcelní číslo 1966, katastrální území Šumvald, číslo LV 1007, druh pozemku ostatní plocha o výměře 472 m2.


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:

Dražebník žádá zájemce o prohlídku předmětů dražby o nahlášení účasti na prohlídce předem, buď osobně na adrese dražebníka – územní pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký kraj, Sladkovského 37, Olomouc (2. NP, kancelář č. 045 – pan Ing. Zdeněk Abrahám, paní Ing. Pavlína Čápková nebo na telefonním čísle 585 112, příp. na telefonním čísle 585 112 218.

Datum a čas prohlídky exteriéru předmětu dražby v Šumvaldu je stanoven na 26.8.2020 v době od 10:00 do 11:30, kdy bude na místě přítomen správce daně se znaleckými posudky ocenění předmětu dražby. Mimo stanovený čas si lze exteriér předmětu dražby prohlédnout z přilehlé veřejné komunikace sil. II/446 v Šumvaldu.

Na místě zájemce prokáže pověřenému pracovníkovi dražebníka svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Nedoloží-li zájemce o prohlídku svoji totožnost, nebude mu prohlídka umožněna.

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:

Na úřední desce CÚ pro Olomoucký kraj


Stránka byla publikována dne: 30. 7. 2020 13:57