Příslušný orgán EU je instituce určená členským státem EU, schválená Komisí a uvedená na „Seznamu příslušných orgánů členských států a jejich úkolů"  v příloze III nařízení č. 2368/2002.

CS Seznam_příslušných_orgánů_ČS_EU-červenec_2019-cs.pdf

EN Seznam_příslušných_orgánů_ČS_EU-červenec_2019-en.pdf

Příslušný orgán EU plní úkoly v souvislosti s prováděním Kimberleyského procesu certifikace (KPC) surových diamantů, např. při dovozu ověřuje certifikáty Kimberleyského procesu z hlediska dodržování pravidel KPC, zjišťuje, zda surové diamanty uložené v kontejneru odpovídají údajům v příslušném certifikátu KP, při vývozu z EU vydává unijní certifikát KP a plní řadu administrativních úkonů s prováděním KPC spojených.

V současné době jsou orgány Unie v těchto městech

  • Antverpy (Belgie),
  • Londýn (Spojené království),
  • Idar - Oberstein (Německo),
  • Praha (Česká republika – GŘC - CTL),
  • Bukurešť (Rumunsko),
  • Lisabon (Portugalsko)
  • Dublin (Irsko)

VÝBĚR ORGÁNU UNIE DOVOZCEM

Dovozce si může libovolně zvolit místo vstupu do EU a je odpovědný za správný pohyb surových diamantů v rámci EU a nese náklady s tím spojené. Pro výběr orgánu Unie, který provede ověření zásilky surových diamantů a certifikátu KP, platí následující pravidla. Kontejner a odpovídající certifikát KP musí být předložen k ověření společně a při nejbližší příležitosti, a to buď

  • v členském státě, do kterého jsou surové diamanty dováženy, nebo
  • v členském státě, pro který jsou určeny (viz průvodní doklady).

Jestliže výše uvedené neplatí, může si dovozce volně zvolit, který orgán Unie si přeje využít pro ověření zásilky surových diamantů a který jim v případě potřeby poskytne podrobnější informace.

Pokud má být zásilka surových diamantů odeslána příslušnému orgánu Unie v jiném členském státě EU za účelem jejího ověření, celní úřad vstupu zásilku surových diamantů zaregistruje v režimu vnějšího tranzitu (umožňuje přepravu zboží mezi dvěma místy v rámci celního území EU, aniž by toto zboží podléhalo dovozním opatřením nebo aniž by mělo status zboží Společenství). Po ověření zásilky surových diamantů příslušným orgánem Unie je zboží předloženo vnitrostátním celním orgánům k vyřízení celních formalit.

 

Stránka byla publikována dne: 18. 7. 2019 10:01