Vývoz surových diamantů do třetích zemí z území EU nebo Grónska je v současné době možný přes Antverpy (Belgie), Londýn (Spojené království), Idar - Oberstein (Německo), Bukurešť (Rumunsko), Lisabon (Portugalsko), Dublin (Irsko) a Prahu, kde jsou stávající příslušné orgány EU a kde provádí kontroly vývozu a celní odbavení. Vývoz je samozřejmě povolen pouze do členských států Kimberleyského procesu (KP).

Při vývozu surových diamantů musí být splněny základní podmínky stanovené v čl. 11 a 12 nařízení Rady č. 2368/2002.

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VÝVOZ SUROVÝCH DIAMANTŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

  1. surové diamanty musí být doprovázeny certifikátem KP vydaným a potvrzeným příslušným orgánem EU (člena KP),
  2. surové diamanty musí být uloženy v kontejnerech odolných proti násilnému otevření a opatřených závěrou.

Pokud nejsou splněny výše uvedené základní podmínky pro vývoz surových diamantů, je vývoz z území EU a Grónska zakázán.

 

VYSTAVENÍ UNIJNÍHO CERTIFIKÁTU KP

Pro vystavení unijního certifikátu KP musí být zásilka surových diamantů předložena k posouzení příslušnému orgánu EU (informace k výběru příslušného orgánu EU naleznete zde    a vývozce musí splnit podmínky pro jeho vystavení. Vystavení certifikátu KP nepodléhá správnímu poplatku. Unijní certifikát KP je platný pro vývoz zboží po dobu nejdéle 2 měsíců ode dne vydání, a v případě, že zásilka surových diamantů není během tohoto období vyvezena, musí být certifikát KP vrácen vydávajícímu příslušnému orgánu EU. Během doby platnosti certifikátu KP si vývozce může v zásadě libovolně zvolit, kdy a kde se mají uskutečnit celní formality a vlastní vývoz do třetích zemí. Příslušný orgán EU, který certifikát KP vystaví a potvrdí, poskytne vývozci ověřenou kopii vydaného unijního certifikátu KP. Vývozce je povinen uchovávat přístupné všechny kopie certifikátů KP po dobu nejméně tří let.

Příslušný orgán EU nepotvrdí vystavený unijní certifikát KP, dokud neověří, že obsah zásilky surových diamantů uložený v kontejneru odpovídá údajům v certifikátu KP a že kontejner odolný proti násilnému vniknutí byl následně opatřen závěrou na odpovědnost příslušného orgánu EU.

 

Podmínky pro vystavení unijního certifikátu KP

a)     surové diamanty byly dovezeny do EU legálně nebo byly vytěženy v Grónsku,

  • vývozce prokazuje legálnost dovozu do EU předložením dokumentace - dovozního celního prohlášení a/nebo poskytnutí faktur vydaných po původním dovozním certifikátu KP (případně i prohlášením podepsaným vývozcem, který je členem diamantové organizace, která provádí systém záruk a samoregulačních odvětvových opatření uvedených v článku 17 nařízení č. 2368/2002),

b)     všechny údaje, které jsou pro vystavení certifikátu KP požadovány, jsou správné,

  • příslušný orgán EU může před vystavením certifikátu KP provést fyzickou prohlídku obsahu zásilky surových diamantů, aby údaje ověřil,

c)     surové diamanty jsou skutečně určeny k dovozu na území člena KP, což příslušný orgán EU ověřuje

d)     surové diamanty budou přepravovány v kontejneru odolném proti násilnému otevření.

 

UPOZORNĚNÍ K VÝVOZU A VÝSTUPU SUROVÝCH DIAMANTŮ Z ÚZEMÍ ČR

Na území České republiky je Celní úřad Praha Ruzyně jediným celním úřadem, který je oprávněn rozhodnout o propuštění zásilky surových diamantů do režimu vývozu (§ 16 odst. 1 zákona č. 440/2003 Sb.).

Společně s podáním vývozního celního prohlášení musí být vždy předložena i zásilka surových diamantů, a to z důvodu fyzické kontroly předložené zásilky, jejího porovnání s předkládanými doklady a vystavení a následného potvrzení unijního certifikátu KP. O průběhu celního řízení a kontrole zásilky surových diamantů je deklarant po podání celního prohlášení Celním úřadem Praha Ruzyně písemně informován.

Zásilka surových diamantů propuštěná do celního režimu vývozu může vystoupit z území EU pouze na Celním úřadě Praha Ruzyně nebo na celním úřadě, v jehož územní působnosti se nachází vybraná mezinárodní letiště Společenství, tj. letiště Brno-Tuřany a letiště Ostrava-Mošnov (§ 16 odst. 3 zákona č. 440/2003 Sb.). Celní úřad výstupu provádí kontrolu zásilky surových diamantů, zdali splňuje základní podmínky pro vývoz do třetích zemí a jejího skutečného výstupu.

Náklady na přepravu zásilky surových diamantů z Celního úřadu Praha Ruzyně na jiný celní úřad hradí deklarant (§ 41 zákona č. 440/2003 Sb.).

Stránka byla publikována dne: 18. 7. 2019 6:26