CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • FAQ
   • Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

​​​​​​​​​​

​Dle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 celních úřadů v místě krajů a celní úřad Praha Ruzyně (s územní působností na Letišti Václava Havla Praha).

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je určena. Správné určení platby a její správné nasměrování znamená zaplatit na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt. Každý celní úřad má svou unikátní matrikovou část bankovního účtu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu obsahuje předčíslí bankovního účtu, matrikovou části účtu (tzn., druhou část čísla účtu za pomlčkou) a kód banky.

Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají celní úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny celní úřady.
 • Matriková část určuje vlastní celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. 

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu pokuty v řízení správním u Celního úřadu pro Ústecký kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 3754−27720411/0710.

Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet celního úřadu.

Daňový subjekt může daň, jakožto i splátky daně uhradit:


 Mezinárodním bezh​​otovostním platebním stykem

 

​​​Formo​​​u intern​​etového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika"). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet celního úřadu.

 • Číslo účtu (matriková část).
 • Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
 • Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO.
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • Specifický symbol – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
 • Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.
 • Datum splatnosti – by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.
 • Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce.

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro celní úřady potřebné.

 


Formou b​ankovního příkazu

Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.

Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede daňový subjekt do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.

Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první kolonky číslo účtu celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu – předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 780-27720411).

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím rubové strany poštovní poukázky typu A je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, Česká národní banka spravující účty celního úřadu, identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet celního úřadu připsána, a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena do dne splatnosti.

 • Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. 
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem. 
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1149.
 • Datum splatnosti – by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
 • Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. 

Je v zájmu všech daňových subjektů, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovaly zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.


 

Formou platební karty pr​​ostřednictví​​m platebních terminálů Celní správy ČR

Celní správa ČR akceptuje úhradu bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku prostřednictvím platebních terminálů Celní správy ČR. Celní úřady přijímají například platební karty typu Mastercard, Maestro a Visa. Přesnější informace o typu platebních karet, které jsou akceptovány, sdělí celní úřad.

Používání platebních terminálů je v souladu s § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"), omezeno jen na vybrané druhy příjmů celních úřadů. Platba prostřednictvím platební karty je umožněna výlučně u těchto druhů daní:

 • Clo a daně, u kterých stanoví hmotněprávní předpis, že se pro správu daní použije ustanovení o správě cel, a příslušenství cla a daní (dále jen „celní dluh"). Úhrady celního dluhu jsou přijímány na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 7771.
 • Správní poplatky. Správní poplatky lze uhradit platební kartou pouze na pokladnách správce daně, mimo úhrady správního poplatku za náhradní vstupní povolení ve smyslu ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, který je umožněno hradit, dle potřeby, i mimo celní úřad. Úhrady správních poplatků jsou přijímány na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 7771.
 • Pokuty uložené v příkazním řízení Celní správou ČR na místě zaplacené. Úhrada pokut uložených v příkazním řízení, které budou zaplaceny na místě, je přijímána na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 3746.
 • Kauce uložené dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kauce pro pozemní komunikace"), a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kauce pro silniční dopravu"). Tyto kauce je umožněno hradit na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 90034.

Celní úřady také přijímají platby prostřednictvím platební karty na níže uvedené bankovní účty:

 • 70033 – Depozitní účet zvláštních prostředků, na který lze, v souladu s § 150 odst. 6 daňového řádu, hradit nedoplatky daní mimo celní dluh a mimo nedoplatky, na které byl vydán exekuční příkaz. Na tento bankovní účet je možné platební kartou také uhradit například pokuty uložené Celní správou ČR, Policií ČR a další peněžitá plnění uložená v rámci dělené správy, která celní úřad vybírá nebo vymáhá. Při tomto způsobu úhrady jsou hrazeny nejstarší nedoplatky subjektu v pořadí dle § 152 odst. 1 daňového řádu, bez ohledu na to, na jaké dani se nacházejí.
 • 35 – Depozitní účet pro platby na úhradu daňové exekuce. Platbu platební kartou lze uskutečnit pouze na pokladnách celního úřadu nebo daňovému exekutorovi při výkonu daňové exekuce.

Používání platebních karet je dále vázáno na tyto podmínky:

 • Na jednom platebním terminálu je dovoleno v jeden den přijmout platby od jednoho subjektu na jeden druh příjmů (příslušný bankovní účet) v maximální úhrnné výši 100.000 Kč.
 • Úhrada prostřednictvím platební karty může být správcem daně odmítnuta z technických důvodů (porucha platebních terminálů, výpadek signálu mobilního operátora, poškození platební karty, nečitelnost údajů na platební kartě, absence podpisu držitele platební karty), dále při podezření ze zneužití platební karty, nebo v případě, kdy je plátce požádán o předložení dokladu totožnosti a doklad totožnosti nepředloží.
 • Platby na stabilních pokladních místech (pokladna celního úřadu) jsou umožněny pouze v pracovní době správce daně.

V souladu s ustanovením § 166 odst. 1 písm. c) daňového řádu, je u platby prováděné bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, dnem úhrady den, kdy ten, kdo daň platí, předal platební příkaz správci daně. Platba, která je provedena platební kartou, bude odečtena z bankovního účtu, ke kterému byla vydána vždy v plné výši zadané transakční operace. Poplatek za tuto transakci, tzv. mnohostranný mezibankovní poplatek (MIF++), nebude banka srážet z převáděné částky.

Uvádění variabilního symbolu při platbě platební kartou.

 • Prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), je jako variabilní symbol při platbě uváděno číslo DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvádí se, v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby je uvedeno IČO. 
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • U kauce pro pozemní komunikace je variabilním symbolem pro platbu fyzické osoby rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou; v případě právnické osoby IČO. 
 • U kauce pro pozemní komunikace je variabilním symbolem speciální číslo stanovené příslušným krajským dopravním úřadem.​

 

​Formou platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A

Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.

Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:

Levá část poštovní poukázky:

 • Kč – uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Slovy – v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
 • Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • Variabilní symbol - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • Specifický symbol – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
 • Odesílatel – uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
 • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka čísla účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

Pravá část poštovní poukázky:

 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
 • Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
 • Částka Kč – uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Transakční kód je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
 • Ve prospěch účtu – tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu celního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky celního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet celního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky celního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby spotřební daně z vína a meziproduktů (předčíslí 780) na účet celního úřadu s matrikou 27720411 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007800027720411. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 780-27720411/0710.
 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • Variabilní symbol - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO.

U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.

 • Specifický symbol – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem. 
 • Konstantní symbol - při platbách daní se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
 • Odesílatel – v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodávací pošta. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Pokud si daňový subjekt vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny údaje identifikující daný celní úřad. Na poštovní poukázku musí daňový subjekt doplnit výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč, dále pak své identifikační údaje – údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Daňový subjekt může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje (popis viz výše). Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné, jinak může dojít k mylné interpretaci čísla.

 

Mezinárodním bezh​​otovostním platebním stykem

V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou strukturu.

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura IBAN s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky.

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:

 • 2 znaky – kód země
 • 2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
 • 4 znaky – kód banky
 • 6 znaků – předčíslí bankovního účtu (PBÚ)
 • 10 znaků – číslo účtu (matrika celního úřadu) 

Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Celního úřadu pro Ústecký kraj pro placení pokuty uložené v řízení správním vedeného u ČNB.

Úplný tvar čísla účtu v tuzemském styku: 3754-27720411/0710

Účet ve tvaru IBAN : CZ65 0710 0037 5400 2772 0411

Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci „Platební styk" v nabídce „IBAN" je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:

 • První část čísla účtu (= předčíslí)
 • Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu)
 • Kód banky (= 0710) 

V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.

IBAN v elektronickém styku: CZ6507100037540027720411

BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP (je v kalkulátoru ČNB generovaný současně s IBAN).

 

Seznam matrikových č​ástí bankovních účtů celních úřadů

Název celního úřadu Matriková část bankovního účtu (část za pomlčkou)
Celní úřad pro Jihomoravský kraj17721621
Celní úřad pro Jihočeský kraj17720231
Celní úřad pro Karlovarský kraj17722341
Celní úřad pro Královéhradecký kraj37720511
Celní úřad pro Liberecký kraj27727461
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj97729761
Celní úřad pro Olomoucký kraj27729651
Celní úřad pro Pardubický kraj7724511
Celní úřad pro Plzeňský kraj7721361
Celní úřad pro hlavní město Prahu67724011
Celní úřad Praha Ruzyně47728111
Celní úřad pro Středočeský kraj77724111
Celní úřad pro Ústecký kraj27720411
Celní úřad pro Kraj Vysočina17725681
Celní úřad pro Zlínský kraj7725661Přehled druhů daní podle ustanovení § 149 ​odst. 3 daňového řádu

Druh daně Předčíslí bank. účtu
Vymáhání a exekuce         35
Daň z elektřiny 609
Daň ze zemního plynu 617
Daň z pevných paliv 625
Vymáhání pro úřady práce 668
Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu 756
Vracení spotřební daně z minerálních olejů ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil ČR 764
Vracení spotřební daně osobám požívajících výsad a imunit 772
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Pokuty a náklady řízení uložené obcí (příjem obce) 1708
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (rozpočet kraje) 1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (rozpočet obce) 1759
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Odvody za odnětí půdy do státního rozpočtu 1775
Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 1783
Pokuty za kontrolní vážení dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 2620
Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 2700
Poplatky z biopaliv 2719
Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 2778
Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince 3615
Pokuty v příkazním řízení na místě zaplacené a terminály 3746
Pokuty ve správním řízení na místě nevybrané 3754
Poplatky dle z. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon 3770
Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 3797
Příslušenství daní                   4706
Ostatní příjmy                           4757
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu 4781
Pokuty uložené v souvislosti s EET a hazardem 4837
Pokuty uložené za porušení předpisů k ochraně životního prostředí (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce) 5610
Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla 5792
Depozitní účet, cizí prostředky 6015
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách 6701
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů (100% rozpočet SFŽP) 6728
Pokuty dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 6736
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce) 6744
Poplatky dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech 6752
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (100% rozpočet SFŽP) 6795
Souhrnný účet příjmů z celního řízení 7771
Poplatky dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 8707
Odvody za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 8715
Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 8723
Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4) 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích 8766
Pokuty dle z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích  8790
Registrační a evidenční poplatky dle § 30 zákona č. 477/2001 Sb. 9697
Pokuty dle z. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 9718
Pokuty dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (mimo rozpočet obce) 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 9734
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 9742
Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 9769
Pokuty dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (100% rozpočet SFŽP) 9785
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách 9793
Vracení spotřební daně z minerálních olejů 10751
Vymáhání pro obce 11703
Tabákové nálepky 14760
Spotřební daň ze surového tabáku a daně ze zahřívaných tabákových výrobků 24766
Zajištění daně 40037
Vracení daně z elektřiny osobám požívajících výsad a imunit 50606
Vracení daně z plynů osobám požívajících výsad a imunit 50614
Vracení daně z pevných paliv osobám požívajících výsad a imunit 50622
Zvláštní prostředky dle z. č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 106) 60038
Daň ze zahřívaných tabákových výrobků 64768
Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád  70033
Zvláštní prostředky - kauce dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 90034
Vracení daně z ostatních benzínů 95791
Pokuty - emise skleníkových plynů 97770
Jistota na zajištění minimálního množství biopaliv 100036

Stránka byla publikována dne: 28.01.2021 8:33
Skočit na začátek stránky