Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

​​Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavedl dvoustupňové řízení, a také snížení počtu celních úřadů z 54 na patnáct celních úřadů. Jedná se o 14 celních úřadů v místě krajů a celní úřad Praha Ruzyně.

Pro bezproblémové placení daní celním úřadům je nutné znát číslo bankovního účtu příslušného celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je určena. Správné určení platby a její správné nasměrování znamená zaplatit na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

Každý celní úřad má svou unikátní matrikovou část bankovního účtu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu obsahuje předčíslí bankovního účtu, matrikovou části účtu (tzn., druhou část čísla účtu za pomlčkou) a kód banky. Seznam celních úřadů a jejich čísla matrikových částí bankovních účtů je uveden v příloze č. 1.

Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční a celní úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:
 • Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní je uveden v  příloze č. 2.
 • Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část – viz příloha č. 1. 
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu pokuty v řízení správním u Celního úřadu pro Ústecký kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 3754-27720411/0710.

 Daňový subjekt může své platební povinnosti uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A, nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu, případně formou internetového bankovnictví.
Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet celního úřadu.

 I. Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A

Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.

Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:

​Levá část poštovní poukázky:
 • Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu  -  uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
 • Č. účtu  - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. 
U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.

• S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
• Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
• Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka čísla účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

Pravá část poštovní poukázky:
 • Adresa majitele účtu  -  uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
 • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. 
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
 • Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu celního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky celního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet celního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky celního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby spotřební daně z vína a meziproduktů (předčíslí 780) na účet celního úřadu s matrikou 27720411 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007800027720411. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 780-27720411/0710.
 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. 

U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem. 
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
 • Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodávací pošta. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

 Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

 Pokud si daňový subjekt vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny údaje identifikující daný celní úřad. Na poštovní poukázku musí daňový subjekt doplnit výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč, dále pak své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.

 Daňový subjekt může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje (popis viz výše). Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné, jinak může dojít k mylné interpretaci čísla.

II. Bezhotovostní placení

1. Formou bankovního příkazu

 Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.

Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede daňový subjekt do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.

Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první kolonky číslo účtu celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 780-27720411). Seznam předčíslí účtů (PBÚ) celních úřadů pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 2. Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů jsou uvedena v příloze č. 1.

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím rubové strany poštovní poukázky typu A je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, Česká národní banka spravující účty celního úřadu, identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet celního úřadu připsána, a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena do dne splatnosti.
 • d banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. 

      U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem. 
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1149.
 • Datum splatnosti -  by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
 • Zpráva pro příjemce -  zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. 
     Je v zájmu všech daňových subjektů, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovaly zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

2. Formou internetového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet celního úřadu. Seznam předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 2.
 • Číslo účtu (matriková část) viz příloha č. 1.
 • Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. 
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu. 
 • S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem. 
 • Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148. 
 • Datum splatnosti -  by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.
 • Zpráva pro příjemce -  zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. 
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro celní úřady potřebné.

III. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty celních úřadů

Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty a celních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku, je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich čísla účtů.

Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

V  rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou strukturu.

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura IBAN s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky.

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:

 • 2 znaky – kód země
 • 2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
 • 4 znaky – kód banky
 • 6 znaků – předčíslí bankovního účtu (PBÚ)
 • 10 znaků – číslo účtu (matrika celního úřadu) 

Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Celního úřadu pro Ústecký kraj pro placení pokuty uložené v řízení správním vedeného u ČNB.
Úplný tvar čísla účtu v tuzemském styku : 3754- 27720411/0710
Účet ve tvaru IBAN : CZ65 0710 0037 5400 2772 0411

Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci „Platební styk“ v nabídce „IBAN“ je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:
 • První část čísla účtu (= předčíslí)
 • Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu)
 • Kód banky (= 0710) 
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v elektronickém styku : CZ6507100037540027720411
BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP (je v kalkulátoru ČNB generovaný současně s IBAN)

Příloha č. 1
Celní úřady - Čísla matrik bankovních účtů

Matriky bankovních účtů
NázevMatriková část bankovního účtu (část za pomlčkou)
Celní úřad pro Jihomoravský kraj17721621
Celní úřad pro Jihočeský kraj17720231
Celní úřad pro Karlovarský kraj17722341
Celní úřad pro Královéhradecký kraj37720511
Celní úřad pro Liberecký kraj27727461
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj97729761
Celní úřad pro Olomoucký kraj27729651
Celní úřad pro Pardubický kraj7724511
Celní úřad pro Plzeňský kraj7721361
Celní úřad pro hlavní město Praha67724011
Celní úřad Praha Ruzyně47728111
Celní úřad pro Středočeský kraj77724111
Celní úřad pro Ústecký kraj27720411
Celní úřad pro kraj Vysočina17725681
Celní úřad pro Zlínský kraj7725661

 

 Příloha č. 2

Celní úřady - druhy daní a předčíslí bankovních účtů  

Celní řízení                     
7771 Souhrnný účet příjmů z celního řízení
6015 Depozitní účet, cizí prostředky
Spotřební daně (vnitrostátní)
756 Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
764 Vracení spotřební daně z minerálních olejů ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil ČR
772 Vracení spotřební daně osobám požívajících výsad a imunit
780 Spotřební daň z vína a meziproduktů
799 Spotřební daň z minerálních olejů
4765 Spotřební daň z tabákových výrobků
4773 Spotřební daň z piva
4781 Spotřební daň z lihu
5792 Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
14760 Tabákové nálepky
24766 Spotřební daň ze surového tabáku
40037 Zajištění daně
95791 Vracení daně z ostatních benzínů
10751 Vracení spotřební daně z minerálních olejů
609 Daň z elektřiny
617 Daň ze zemního plynu
625 Daň z pevných paliv
50606 Vracení daně z elektřiny osobám požívajících výsad a imunit
50614 Vracení daně z plynů osobám požívajících výsad a imunit
50622 Vracení daně z pevných paliv osobám požívajících výsad a imunit
Dělená správa
668 Vymáhání pro úřady práce
1708 Pokuty a náklady řízení uložené obcí (příjem obce)
1732 Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství
1740 Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (rozpočet kraje)
1759 Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (rozpočet obce)
1767 Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti
1775 Odvody za odnětí půdy do státního rozpočtu
1783 Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
2620 Pokuty za kontrolní vážení dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
2700 Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
2719 Poplatky z biopaliv
2751 Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
2778 Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
3615 Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince
3746 Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené a terminály
3770 Poplatky dle z. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon
3797 Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
4837​​Pokuty uložené v souvislosti s EET a hazardem
5610 Pokuty uložené za porušení předpisů k ochraně životního prostředí (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce)
6701 Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách
6728 Pokuty uložené dle zvláštních zákonů (100% rozpočet SFŽP)
6736 Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech
6744 Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 117-120) a dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích (§ 34)
6752 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech (rozpočet obce)
6779 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech (rozpočet SFŽP)
6787 Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech
6795 Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 122)
8707 Poplatky dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
8715 Odvody za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
8723 Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
8731 Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4)
8758 Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích
8766 Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích
8790 Pokuty dle z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

9697

​Registrační a evidenční poplatky dle § 30 zákona č. 477/2001 Sb.

9718 Pokuty dle z. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
9726 Pokuty dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (mimo rozpočet obce)​​
9734 Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
9742 Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
9769 Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
9785 Pokuty dle zákonů o odpadech (100% rozpočet SFŽP)
9793 Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách
11703 Vymáhání pro obce
60038 Zvláštní prostředky dle z. č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 106)
90034 Zvláštní prostředky - kauce dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
97770 Pokuty - emise skleníkových plynů
100036 Jistota na zajištění minimálního množství biopaliv
Bankovní účty společné pro spotřební daně a dělenou správu
35 Vymáhání a exekuce        
3754 Pokuty ve správním řízení na místě nevybrané
4706 Příslušenství daní                  
4757 Ostatní příjmy                          
70033 Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád 
CÚ Ruzyně -  bude mít otevřeny pouze tyto bankovní účty:
​a)  Bankovní účty celního řízení s předčíslím:
7771 Souhrnný účet příjmů z celního řízení
6015 Depozitní účet, cizí prostředky
b)  Bankovní účty spotřebních daní s předčíslím:
4781 Spotřební daň z lihu
4773 Spotřební daň z piva
5792​​Vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
780 Spotřební daň z vína a meziproduktů
4765 Spotřební daň z tabákových výrobků
24766 Spotřební daň ze surového tabáku
799 Spotřební daň z minerálních olejů
40037 Zajištění daně
 c) Bankovní účty dělené správy s předčíslím:
3746 Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené a terminály
6701 Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách
9793 Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách
60038 Zvláštní prostředky dle z. č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 106)
 d) Bankovní účty společné pro spotřební daně a dělenou správu s předčíslím:
35 Vymáhání a exekuce        
3754 Pokuty ve správním řízení na místě nevybrané
4706 Příslušenství daní                  
4757 Ostatní příjmy                          
70033 Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád 
Stránka byla publikována dne: 23. 7. 2018 9:50