CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • FAQ
   • Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

​​​​​​​​​​​​​​

​Dle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 celních úřadů v místě krajů a celní úřad Praha Ruzyně (s územní působností na Letišti Václava Havla Praha).

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je určena. Správné určení platby a její správné nasměrování znamená zaplatit na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt. Každý celní úřad má svou unikátní matrikovou část bankovního účtu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu obsahuje předčíslí bankovního účtu, matrikovou části účtu (tzn., druhou část čísla účtu za pomlčkou) a kód banky.

Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají celní úřady vedeny účty (kód 0710).

​Základní části bankovního účtu jsou:

·         Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny celní úřady.

·         Matriková část určuje vlastní celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. 

 

Příklad (jedná se o fiktivní číslo účtu):

3754-27777777/0710

 

                                                                     Předčíslí (označuje druh daně)      matriková část (unikátní pro každý celní úřad)       kód banky (ČNB)

 

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pouze pro úhradu pokuty v řízení správním (druhu daně 3754) u jednotlivých celních úřadů:

Číslo účtu pro pokuty v řízení správnímNázev celního úřadu
3754-17721621/0710Celní úřad pro Jihomoravský kraj
3754-17720231/0710Celní úřad pro Jihočeský kraj
3754-17722341/0710Celní úřad pro Karlovarský kraj
3754-37720511/0710Celní úřad pro Královéhradecký kraj
3754-27727461/0710Celní úřad pro Liberecký kraj
3754-97729761/0710Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
3754-27729651/0710Celní úřad pro Olomoucký kraj
3754-7724511/0710Celní úřad pro Pardubický kraj
3754-7721361/0710Celní úřad pro Plzeňský kraj
3754-67724011/0710Celní úřad pro hlavní město Prahu
3754-47728111/0710Celní úřad Praha Ruzyně
3754-77724111/0710Celní úřad pro Středočeský kraj
3754-27720411/0710Celní úřad pro Ústecký kraj
3754-17725681/0710Celní úřad pro Kraj Vysočina
3754-7725661/0710Celní úřad pro Zlínský kraj

 

Při platbě uvádějte variabilní symbol, což je v případě pokut ve správním řízení rodné číslo u fyzické osoby, IČ u právnické osoby, v ostatních případech uvádějte variabilní symbol dle pokynů uvedeného v rozhodnutí celního úřadu. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet celního úřadu.

 

Přehled všech druhů daní (což je předčíslí účtu) a matrikových části účtů naleznete níže:

​​

Daňový subjekt může daň, jakožto i splátky daně uhradit:


 Mezinárodním bezh​​otovostním platebním stykem

 

​​​Formo​​​u intern​​etového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika"). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet celního úřadu.

 • Číslo účtu (matriková část).
 • Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
 • Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO.
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • Specifický symbol – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
 • Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.
 • Datum splatnosti – by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.
 • Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce.

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro celní úřady potřebné.

 


Formou b​ankovního příkazu

Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.

Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede daňový subjekt do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.

Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první kolonky číslo účtu celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu – předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky .

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím rubové strany poštovní poukázky typu A je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, Česká národní banka spravující účty celního úřadu, identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet celního úřadu připsána, a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena do dne splatnosti.

 • Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. 
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem. 
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1149.
 • Datum splatnosti – by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
 • Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. 

Je v zájmu všech daňových subjektů, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovaly zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.


 

Formou platební karty pr​​ostřednictví​​m platebních terminálů Celní správy ČR

Celní správa ČR akceptuje úhradu bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku prostřednictvím platebních terminálů Celní správy ČR. Celní úřady přijímají například platební karty typu Mastercard, Maestro a Visa. Přesnější informace o typu platebních karet, které jsou akceptovány, sdělí celní úřad.

Používání platebních terminálů je v souladu s § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"), omezeno jen na vybrané druhy příjmů celních úřadů. Platba prostřednictvím platební karty je umožněna výlučně u těchto druhů daní:

 • Clo a daně, u kterých stanoví hmotněprávní předpis, že se pro správu daní použije ustanovení o správě cel, a příslušenství cla a daní (dále jen „celní dluh"). Úhrady celního dluhu jsou přijímány na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 7771.
 • Správní poplatky. Správní poplatky lze uhradit platební kartou pouze na pokladnách správce daně, mimo úhrady správního poplatku za náhradní vstupní povolení ve smyslu ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, který je umožněno hradit, dle potřeby, i mimo celní úřad. Úhrady správních poplatků jsou přijímány na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 7771.
 • Pokuty uložené v příkazním řízení Celní správou ČR na místě zaplacené. Úhrada pokut uložených v příkazním řízení, které budou zaplaceny na místě, je přijímána na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 3746.
 • Kauce uložené dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kauce pro pozemní komunikace"), a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kauce pro silniční dopravu"). Tyto kauce je umožněno hradit na bankovní účet celního úřadu s předčíslím 90034.

Celní úřady také přijímají platby prostřednictvím platební karty na níže uvedené bankovní účty:

 • 70033 – Depozitní účet zvláštních prostředků, na který lze, v souladu s § 150 odst. 6 daňového řádu, hradit nedoplatky daní mimo celní dluh a mimo nedoplatky, na které byl vydán exekuční příkaz. Na tento bankovní účet je možné platební kartou také uhradit například pokuty uložené Celní správou ČR, Policií ČR a další peněžitá plnění uložená v rámci dělené správy, která celní úřad vybírá nebo vymáhá. Při tomto způsobu úhrady jsou hrazeny nejstarší nedoplatky subjektu v pořadí dle § 152 odst. 1 daňového řádu, bez ohledu na to, na jaké dani se nacházejí.
 • 35 – Depozitní účet pro platby na úhradu daňové exekuce. Platbu platební kartou lze uskutečnit pouze na pokladnách celního úřadu nebo daňovému exekutorovi při výkonu daňové exekuce.

Používání platebních karet je dále vázáno na tyto podmínky:

 • Na jednom platebním terminálu je dovoleno v jeden den přijmout platby od jednoho subjektu na jeden druh příjmů (příslušný bankovní účet) v maximální úhrnné výši 100.000 Kč.
 • Úhrada prostřednictvím platební karty může být správcem daně odmítnuta z technických důvodů (porucha platebních terminálů, výpadek signálu mobilního operátora, poškození platební karty, nečitelnost údajů na platební kartě, absence podpisu držitele platební karty), dále při podezření ze zneužití platební karty, nebo v případě, kdy je plátce požádán o předložení dokladu totožnosti a doklad totožnosti nepředloží.
 • Platby na stabilních pokladních místech (pokladna celního úřadu) jsou umožněny pouze v pracovní době správce daně.

V souladu s ustanovením § 166 odst. 1 písm. c) daňového řádu, je u platby prováděné bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, dnem úhrady den, kdy ten, kdo daň platí, předal platební příkaz správci daně. Platba, která je provedena platební kartou, bude odečtena z bankovního účtu, ke kterému byla vydána vždy v plné výši zadané transakční operace. Poplatek za tuto transakci, tzv. mnohostranný mezibankovní poplatek (MIF++), nebude banka srážet z převáděné částky.

Uvádění variabilního symbolu při platbě platební kartou.

 • Prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), je jako variabilní symbol při platbě uváděno číslo DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvádí se, v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby je uvedeno IČO. 
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • U kauce pro pozemní komunikace je variabilním symbolem pro platbu fyzické osoby rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou; v případě právnické osoby IČO. 
 • U kauce pro pozemní komunikace je variabilním symbolem speciální číslo stanovené příslušným krajským dopravním úřadem.​

 

​Formou platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A

Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.

Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:

Levá část poštovní poukázky:

 • Kč – uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Slovy – v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
 • Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • Variabilní symbol - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • Specifický symbol – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
 • Odesílatel – uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
 • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka čísla účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

Pravá část poštovní poukázky:

 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
 • Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
 • Částka Kč – uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Transakční kód je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
 • Ve prospěch účtu – tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu celního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky celního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet celního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky celního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli.
 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • Variabilní symbol - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO.

U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.

 • Specifický symbol – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem. 
 • Konstantní symbol - při platbách daní se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
 • Odesílatel – v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodávací pošta. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Pokud si daňový subjekt vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny údaje identifikující daný celní úřad. Na poštovní poukázku musí daňový subjekt doplnit výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč, dále pak své identifikační údaje – údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Daňový subjekt může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje (popis viz výše). Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné, jinak může dojít k mylné interpretaci čísla.

 

Mezinárodním bezh​​otovostním platebním stykem

V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou strukturu.

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura IBAN s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky.

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:

 • 2 znaky – kód země
 • 2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
 • 4 znaky – kód banky
 • 6 znaků – předčíslí bankovního účtu (PBÚ)
 • 10 znaků – číslo účtu (matrika celního úřadu) 

Příklad tvaru čísla účtu v tuzemském styku: 3754-277777777/0710 (jedná se o fiktivní číslo účtu)

Příklad čísla účtu ve tvaru IBAN: CZ65 0710 0037 5400 2777 7777 (jedná se fiktivní číslo účtu)

Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci „Platební styk" v nabídce „IBAN" je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:

 • První část čísla účtu (= předčíslí)
 • Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu)
 • Kód banky (= 0710) 

V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.

​BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP (je v kalkulátoru ČNB generovaný současně s IBAN).

 

Seznam matrikových č​ástí bankovních účtů ce​lních úřadů

Název celního úřadu Matriková část bankovního účtu (část za pomlčkou)
Celní úřad pro Jihomoravský kraj17721621
Celní úřad pro Jihočeský kraj17720231
Celní úřad pro Karlovarský kraj17722341
Celní úřad pro Královéhradecký kraj37720511
Celní úřad pro Liberecký kraj27727461
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj97729761
Celní úřad pro Olomoucký kraj27729651
Celní úřad pro Pardubický kraj7724511
Celní úřad pro Plzeňský kraj7721361
Celní úřad pro hlavní město Prahu67724011
Celní úřad Praha Ruzyně47728111
Celní úřad pro Středočeský kraj77724111
Celní úřad pro Ústecký kraj27720411
Celní úřad pro Kraj Vysočina17725681
Celní úřad pro Zlínský kraj7725661Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve​ smyslu ​§ 149 ​odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Název b​​ankovního účtu
Předčíslí
bankovního
účtu
Vymáhání a exekuce        35
Daň z elektřiny609
Daň ze zemního plynu617
Daň z pevných paliv625
Vymáhání pro úřady práce668
Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu756
Vracení spotřební daně z minerálních olejů ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil ČR764
Vracení spotřební daně osobám požívajících výsad a imunit772
Spotřební daň z vína a meziproduktů780
Spotřební daň z minerálních olejů799
Pokuty a náklady řízení uložené obcí (příjem obce)1708
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství1732
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (rozpočet obce)1759
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti1767
Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci1783
Pokuty za kontrolní vážení dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích2620
Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu2700
Poplatky z biopaliv2719
Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti2751
Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti2778
Dopravní prostředky pro obec
2807
​Odvody nadměrného a neoprávněného majetkového ​prospěchu
​2874
Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince3615
Pokuty v příkazním řízení na místě zaplacené a terminály3746
Pokuty ve správním řízení na místě nevybrané3754
Poplatky dle z. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon3770
Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti3797
Příslušenství daní                  4706
Spotřební daň z tabákových výrobků4765
Spotřební daň z piva4773
Spotřební daň z lihu4781
Pokuty uložené v souvislosti s hazardem
4837
Odnětí dotací dle z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech4845
Pokuty uložené za porušení předpisů k ochraně životního prostředí (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce)5610
Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla5792
Depozitní účet, cizí prostředky6015
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách6701
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů (100% rozpočet SFŽP)6728
Pokuty dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností6736
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce)6744
Poplatky dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech6752
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech6787
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (100% rozpočet SFŽP)6795
Souhrnný účet příjmů z celního řízení7771
Poplatky dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší8707
Odvody za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu8715
Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu8723
Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4)8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích8766
Pokuty dle z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 8790
Registrační a evidenční poplatky dle § 30 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech9697
Pokuty dle z. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí9718
Pokuty dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (mimo rozpočet obce)9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu9734
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa9742
Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny9769
Pokuty dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle z. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (100% rozpočet SFŽP)9785
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách9793
Vracení spotřební daně z minerálních olejů10751
Vymáhání pro obce11703
Spotřební daň z tabákových výrobků - tabákové nálepky14760
Spotřební daň ze surového tabáku a daně ze zahřívaných tabákových výrobků24766
Zajištění daně40037
Vracení daně z elektřiny osobám požívajících výsad a imunit50606
Vracení daně z plynů osobám požívajících výsad a imunit50614
Vracení daně z pevných paliv osobám požívajících výsad a imunit50622
Zvláštní prostředky dle z. č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 106)60038
Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků64768
Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád 70033
Zvláštní prostředky - kauce dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích90034
Vracení daně z ostatních benzínů95791
Pokuty - emise skleníkových plynů97770
Jistota na zajištění minimálního množství biopaliv100036​​​
​​

Stránka byla publikována dne: 10.03.2023 13:28
Skočit na začátek stránky