CZ EN Translate
Menu

Průběh výběrového řízení do pracovního poměru

Výběrové řízení zahajuje Celní správa ČR s uchazečem, který vyplní žádost o přijetí prostřednictvím e-formuláře a splňuje podmínky přijetí do pracovního poměru. V případě, že Celní správa ČR nedisponuje volným pracovním místem, přijímací řízení se s uchazečem nezahájí.

S uchazečem je jednáno ústně a písemně. Přijímací řízení obvykle trvá 1 měsíc.

 

Odbornostní pohovor:

Na pohovor je pozván užší okruh účastníků, kteří byli vybráni na základě zaslaných žádostí. S nejvhodnějším uchazečem je následně uzavřen pracovní poměr. Přijímací řízení může skončit i s výsledkem, že žádný z uchazečů není vhodný pro obsazované pracovní místo.

Na odbornostním pohovoru je nutné předložit originál či ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Zdravotní prohlídka:

Uchazeč, který byl vybrán jako nejvhodnější pro obsazení daného pracovního místa, musí před nástupem do zaměstnání absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u lékaře Celní správy ČR (formuláře a další pokyny mu budou zaslány e-mailem). Současně je kontaktován personálním oddělením pro doplnění údajů a podpis smlouvy.

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje nepřijatých uchazečů se archivují 3 roky, po uplynutí této lhůty jsou skartovány. Požádá-li uchazeč o přijetí opakovaně v průběhu následujících 3 let od první žádosti o přijetí, zohledňuje se při opětovném přijímacím řízení předchozí personální spis.

Přijetí občana do pracovního poměru nelze odepřít z důvodu věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství v odborových organizacích a jiných sdruženích.

Na přijetí do pracovního poměru není právní nárok, proto uchazečům nedoporučujeme v průběhu přijímacího řízení ukončit stávající pracovní poměr.

Stránka byla publikována dne: 18.05.2016 9:38
Skočit na začátek stránky