CZ EN Translate
Menu

Průběh přijímacího řízení do služebního poměru

​​Přijímací řízení zahajuje Celní správa ČR s uchazečem, který doručí žádost o přijetí (e-formulář) a splňuje zákonné podmínky přijetí do služebního poměru. V případě, že Celní správa ČR nedisponuje volným služebním místem, přijímací řízení se s uchazečem ze zákona nezahájí. 

Postup přijímacího řízení:

O průběhu jednotlivých částí přijímacího řízení jsou uchazeči informováni písemně s dostatečným předstihem.

  1. e-form SP.pngOdeslání e-formuláře Žádosti o přijetí do služebního poměru – k žádosti je nutné přiložit MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ, popř. i vysokoškolský diplom, STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS a MOTIVAČNÍ DOPIS - případné nedoložení dokumentů přijímací řízení zdržuje.

  2. Posouzení osobnostní způsobilosti – jde o celodenní psychologické vyšetřeni prováděné Psychologickým pracovištěm Celní správy ČR, v jehož průběhu se například vyplňují osobnostní dotazníky, výkonové testy a absolvuje se rozhovor s psychologem - Více informací

  3. Posouzení fyzické způsobilosti – skupiny, kategorie, min. počty bodů  - Více informací

  4. Pohovor s vedoucím funkcionářem a další personální řízení – na pohovoru dojde např. k vyplnění odborných testů, je zde přítomen i potenciální budoucí nadřízený uchazeče

  5. Posouzení zdravotní způsobilosti – jde o komplexní zdravotní prohlídku, s přísnými kritérii, která jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby celníků - Více informací

Pokud splníte všechny zákonné podmínky, ale nebudete vybrán/a pro obsazení daného služebního místa, budou Vám nabídnuty alternativy uplatnění u Celní správy ČR, např. v jiném oddělení či pozici.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče je v kompetenci určeného služebního funkcionáře, výběrového řízení může skončit i bez vybraného uchazeče.

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Osobní údaje nepřijatých uchazečů se archivují ještě další 3 roky, po uplynutí této lhůty jsou skartovány. Požádá-li uchazeč o přijetí opakovaně v průběhu následujících 3 let od první žádosti o přijetí, zohledňuje se při opětovném přijímacím řízení předchozí spis.

Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z důvodu věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství v odborových organizacích a jiných sdruženích s výjimkou případů, které stanovuje zákon o služebním poměru nebo zvláštní právní předpis.

Na přijetí do služebního poměru není právní nárok, proto uchazečům nedoporučujeme v průběhu přijímacího řízení ukončit stávající pracovní poměr.

Stránka byla publikována dne: 05.01.2022 8:08
Skočit na začátek stránky