Pojmenování (název)


​Objednání kontrolních pásek ke značení lihu podle zákona o povinném značení lihu

Základní informace k životní situaci


​Objednávání kontrolních pásek podle § 30 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „zákon o povinném značení lihu").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)


​Registrovaná osoba povinná značit líh. (dále jen osoba povinná značit líh)

Osobou povinnou značit líh je osoba, která uvádí líh do volného daňového oběhu a je
a) výrobcem lihu,
b) dovozcem lihu, nebo
c) provozovatelem daňového skladu podle zákona o spotřebních daních, který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


​Vyrobený nebo dovezený líh ve spotřebitelském balení musí být nejpozději v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu označen kontrolní páskou.
Objednávku kontrolních pásek může podat správci daně pouze registrovaná osoba povinná značit líh.
Počet objednaných kontrolních pásek musí být násobkem čísla 500.
Neodpovídá-li objednané množství kontrolních pásek dosavadnímu objemu výroby nebo dovozu lihu osobou povinnou značit líh, správce daně objednávku nepotvrdí a vyzve osobu povinnou značit líh, aby prokázala, že požadované množství kontrolních pásek odpovídá důvodně předpokládanému objemu výroby nebo dovozu lihu v 6 kalendářních měsících následujících po dni podání objednávky. Pokud osoba povinná značit líh tuto skutečnost neprokáže, správce daně objednávku rozhodnutím zamítne.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


​Podáním objednávky kontrolních pásek ke značení lihu místně příslušnému správci daně – celnímu úřadu.

Na které instituci životní situaci řešit


​Objednávka kontrolních pásek se podává místně příslušnému celnímu úřadu, a to podle místa značení lihu. Pro vyhledání celního úřadu lze použít tuto adresu:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


​Objednávka kontrolních pásek se podává místně příslušnému celnímu úřadu, a to podle místa značení lihu. Pro vyhledání celního úřadu lze použít tuto adresu:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx

Jaké doklady je nutné mít s sebou


​Tiskopis objednávky kontrolních pásek ke značení lihu je k dispozici na adrese: 
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


​Tiskopis objednávky kontrolních pásek ke značení lihu je k dispozici na adrese: 
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit


​Podání objednávky kontrolních pásek není zpoplatněno.
Osoba povinná značit líh je povinna správci daně uhradit prodejní cenu objednaných kontrolních pásek nejpozději při jejich převzetí.
Prodejní cena kontrolní pásky je 0,44 Kč.

Jaké jsou lhůty


​V objednávce osoba povinná značit líh navrhne den převzetí kontrolních pásek. Objednávka musí být podána nejméně 15 dnů před navrženým dnem.
Správce daně potvrdí objednávku včetně navrženého dne převzetí kontrolních pásek nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, popřípadě stanoví jiný vhodný den.

Podle kterého právního předpisu se postupuje


​Při objednávání kontrolních pásek se postupuje podle § 30 a § 31 zákona o povinném značení lihu a podle vyhlášky č. 334/2013 Sb.. Procesním předpisem je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


​Opravné prostředky lze uplatnit podle příslušných ustanovení daňového řádu.  

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností


​V případě, že osoba povinná značit líh nepřevezme kontrolní pásky ve dni potvrzeném nebo stanoveném správcem daně, správce daně stanoví jiný vhodný náhradní den jejich převzetí.
Osobě povinné značit líh, která v náhradním dni převezme kontrolní pásky, uloží správce daně povinnost uhradit náklady, které mu vznikly v souvislosti se skladováním těchto kontrolních pásek.
Kontrolní pásky, které nebyly osobou povinnou značit líh převzaty v náhradním dni, správce daně zničí. Osobě povinné značit líh uloží správce daně povinnost uhradit prodejní cenu zničených kontrolních pásek a náklady, které tomuto správci daně vznikly v souvislosti se skladováním a zničením kontrolních pásek.

Za správnost popisu odpovídá útvar


​Odbor 23 Daní Generálního ředitelství cel

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2015

Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2015

Datum konce platnosti popisu

"Nestanoveno"

Autor

Karmelita Pavel Bc.

Elektronická služba, kterou lze využít

není
Stránka byla publikována dne: 13. 5. 2020 16:11