Pojmenování (název)


​Objednávání tabákových nálepek podle zákona o spotřebních daních

Základní informace k životní situaci


​Objednávání tabákových nálepek podle § 118 zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „zákon o SPD"). Objednávka tabákových nálepek plní funkci daňového přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)


​Výrobce, oprávněný příjemce, dovozce nebo osoba pověřená k odběru tabákových nálepek (dále jen odběratel tabákových nálepek).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


​Značit tabákové výrobky tabákovými nálepkami je povinen výrobce, oprávněný příjemce nebo dovozce tabákových výrobků nebo dodavatel se sídlem mimo daňové území České republiky.
Odběratel tabákových nálepek je povinen si v objednávce vypočítat hodnotu odpovídající výši daňové povinnosti objednaných tabákových nálepek.
Pokud odběratel tabákových nálepek neodebere objednané tabákové nálepky do 75 dní ode dne doručení objednávky, pověřený správce daně za účasti pověřené úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně neodebrané tabákové nálepky zničí a sepíše o tom protokol. Odběratel je povinen nahradit náklady spojené s výrobou a zničením těchto tabákových nálepek.
Výrobce tabákových nálepek smí prodávat tabákové nálepky výhradně pověřenému správci daně.
Odběratel tabákových nálepek nesmí obdržené tabákové nálepky prodat nebo jakýmkoliv způsobem bezúplatně předat jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou pověřeného správce daně. Toto se nevztahuje na případ, kdy tabákové nálepky jsou předány výrobcům nebo dodavatelům tabákových výrobků v jiném členském státě nebo ve třetí zemi za účelem označení tabákových výrobků pro uvedení do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.

Tabákové nálepky musí být objednány
a) dva týdny před odběrem v obvyklých případech, nebo
b) nejméně šest týdnů před prvním odběrem tabákových nálepek nového vzoru.

Pokud se změní vzor tabákové nálepky, lze objednat tabákové nálepky starého vzoru nejpozději šest týdnů před účinností změny vzoru tabákové nálepky s uvedením termínu odběru. Tabákové nálepky lze odebrat nejdříve dva týdny po doručení objednávky pověřenému správci daně.

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících staré sazbě daně
V případě změny sazby daně lze tabákovou nálepku odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně objednat s uvedením termínů odběru nejpozději 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně. Tuto tabákovou nálepku lze odebrat nejdříve 2 týdny po doručení objednávky pověřenému správci daně. Tabákový výrobek s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně lze uvést do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky nejpozději přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících nové sazbě daně
V případě změny sazby daně musí být tabáková nálepka odpovídající nové sazbě daně objednána nejméně 6 týdnů před jejím prvním odběrem. Tuto tabákovou nálepku lze odebrat nejdříve 6 týdnů pře dnem nabytí účinnosti nové sazby daně. Tabákový výrobek s tabákovou nálepkou odpovídající nové sazbě daně lze uvést do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky ode dne nabytí účinnosti nové sazby daně.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


​Podáním objednávky tabákových nálepek k pověřenému správci daně, kterým je Celní úřad pro Středočeský kraj – územní pracoviště Kutná Hora, oddělení tabákových nálepek.
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-stredocesky-kraj/Stranky/up_kutna_hora.aspx

Na které instituci životní situaci řešit


​Odběratel tabákových nálepek je povinen objednávat a odebírat tabákové nálepky výhradně u pověřeného správce daně, kterým je Celní úřad pro Středočeský kraj -územní pracoviště Kutná Hora, oddělení tabákových nálepek.
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-stredocesky-kraj/Stranky/up_kutna_hora.aspx

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


​Oddělení tabákových nálepek Celního úřadu pro Středočeský kraj - územní pracoviště Kutná Hora, oddělení tabákových nálepek.
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-stredocesky-kraj/Stranky/up_kutna_hora.aspx

Jaké doklady je nutné mít s sebou


​Tiskopis objednávky tabákových nálepek je k dispozici na adrese: 
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


​Tiskopis objednávky tabákových nálepek je k dispozici na adrese: 
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit


​Podání objednávky tabákových nálepek není zpoplatněno. Odběratel tabákových nálepek je povinen uhradit cenu tabákových nálepek. Přepravu tabákových nálepek od pověřeného správce daně k odběrateli a jejich uložení a užití u odběratele zajišťuje tento odběratel na své vlastní náklady.
Povinnost uhradit hodnotu tabákové nálepky vzniká odběrem těchto nálepek. Hodnota tabákových nálepek odpovídá výši daňové povinnosti tabákového výrobku za jednotkové balení určené k přímé spotřebě.
Hodnotu tabákových nálepek je odběratel povinen uhradit do 60 dní ode dne jejich odebrání od pověřeného správce daně.

Jaké jsou lhůty


​Lhůty pro vyřízení žádostí se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tabákové nálepky musí být objednány
a) dva týdny před odběrem v obvyklých případech, nebo
b) nejméně šest týdnů před prvním odběrem tabákových nálepek nového vzoru.
Pokud se změní vzor tabákové nálepky, lze objednat tabákové nálepky starého vzoru nejpozději šest týdnů před účinností změny vzoru tabákové nálepky s uvedením termínu odběru. Tabákové nálepky lze odebrat nejdříve dva týdny po doručení objednávky pověřenému správci daně.

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících staré sazbě daně
V případě změny sazby daně lze tabákovou nálepku odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně objednat s uvedením termínů odběru nejpozději 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně. Tuto tabákovou nálepku lze odebrat nejdříve 2 týdny po doručení objednávky pověřenému správci daně. Tabákový výrobek s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně lze uvést do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky nejpozději přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.

Objednávání a odběr tabákových nálepek odpovídajících nové sazbě daně
V případě změny sazby daně musí být tabáková nálepka odpovídající nové sazbě daně objednána nejméně 6 týdnů před jejím prvním odběrem. Tuto tabákovou nálepku lze odebrat nejdříve 6 týdnů pře dnem nabytí účinnosti nové sazby daně. Tabákový výrobek s tabákovou nálepkou odpovídající nové sazbě daně lze uvést do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky ode dne nabytí účinnosti nové sazby daně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje


​Objednávání tabákových nálepek podle § 118 zákona o SPD. Procesním předpisem pro objednávání tabákových nálepek je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


​Opravné prostředky lze uplatnit podle příslušných ustanovení daňového řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností


​Nejsou

Za správnost popisu odpovídá útvar


​Odbor 23 Daní Generálního ředitelství cel

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2015

Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2015

Datum konce platnosti popisu

"Nestanoveno"

Autor

Karmelita Pavel Bc.

Elektronická služba, kterou lze využít

není
Stránka byla publikována dne: 13. 5. 2020 16:12