Pojmenování (název)


​Registrační řízení podle zákona o povinném značení lihu – osoba povinná značit líh

Základní informace k životní situaci


​Registrační řízení podle zákona č.307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PZL") a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)


​Osoby, které provádějí značení lihu, jsou povinny se zaregistrovat podle zákona o PZL.
Vyrobený nebo dovezený líh ve spotřebitelském balení musí být nejpozději v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky označen kontrolní páskou.

Osobou povinnou značit líh je osoba, která uvádí líh do volného daňového oběhu a je
a) výrobcem lihu,
b) dovozcem lihu, nebo
c) provozovatelem daňového skladu podle zákona o spotřebních daních (zákon č. 353/2003 Sb.), který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.

Líh lze značit pouze na místě, které je
a) uvedeno v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh jako místo značení lihu,
b) vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh.

Volným daňovým oběhem se pro účely zákona o PZL rozumí volný daňový oběh podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


​Podmínkami registrace jsou
a) spolehlivost,
b) bezdlužnost,
c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby povinné značit líh,
d) skutečnost, že nebyl osobě povinné značit líh vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon její činnosti,
e) skutečnost, že osoba povinná značit líh není v likvidaci nebo v úpadku,
f) poskytnutí kauce,
g) vhodnost místa značení lihu a
h) vybavenost sledovacím zařízením.

Podmínky registrace podle výše uvedeného písm. a), b) a d) musí splňovat
a) osoba povinná značit líh,
b) fyzická osoba, která je v právnické osobě, která je osobou povinnou značit líh, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, anebo zástupcem právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a
c) odpovědný zástupce.

Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce osoby povinné značit líh nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jinou osobu povinnou značit líh.

Podmínkou registrace je v případě dovozce lihu, který dodává líh pořízený, vyrobený nebo umístěný v členském státě na daňové území České republiky, také skutečnost, že je současně provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem podle zákona o spotřebních daních.

Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.

Za spolehlivou se pro účely zákona o PZL považuje osoba, která
a) je bezúhonná a
b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy, zákon o PZL nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem.

Za bezúhonnou se pro účely zákona o PZL považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.

Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy, zákon o PZL nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

Pokud osoba závažným způsobem poruší zákon o PZL nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by je také porušila.


Prokazování bezúhonnosti

Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná státem,
a) jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a
b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.

Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, státním příslušníkem České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná tímto státem.

Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu než České republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo výše uvedené písemnosti k přihlášce k registraci připojit jinou písemnost prokazující její bezúhonnost.

Nevydává-li stát výše uvedenou písemnost, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu, které není starší než 3 měsíce.

Za bezdlužnou se pro účely zákona o PZL považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
a) u orgánů Finanční správy České republiky,
b) u orgánů Celní správy České republiky,
c) na pojistném a na penále na všeobecném zdravotním pojištění a
d) na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Kauce

Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši
a) 500 000 Kč, opravňující k převzetí nejvýše 25 000 kusů kontrolních pásek v jednom kalendářním roce,
b) 5 000 000 Kč, opravňující k převzetí 25 001 a více kusů kontrolních pásek v jednom kalendářním roce.

Kauce se poskytuje
a) složením částky na zvláštní účet správce daně (celního úřadu) s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace osoby povinné značit líh, nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne
1. zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, anebo
2. snížení kauce.

Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

Kauce se sníží k prvnímu dni druhého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém osoba povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce podle odstavce 1, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět. Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována výše bankovní záruky k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode dne snížení kauce.

V kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém došlo k výše uvedené oznámení, je osoba povinná značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v počtu odpovídajícím nové výši kauce.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


​Elektronickým podáním přihlášky k registraci.
V přihlášce k registraci osoba povinná značit líh uvede takéúdaje o povolení nebo oprávnění k nakládání s lihem podle zákona o spotřebních daních,místo značení lihu arozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením.

Na které instituci životní situaci řešit


​Elektronická přihláška k registraci se podává k celnímu úřadu místně příslušnému sídlu právnické osoby firmy nebo místu bydliště žadatele.
Pro vyhledání příslušného celního úřadu lze použít tuto adresu:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx
Podání lze učinit elektronicky a to formu datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.
 
Seznam datových schránek celních úřadů jsou k dispozici na této adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/datove-schranky-spravcu-spotrebni-dane.aspx

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


​Registrační řízení provádí daňové oddělení místně příslušného celního úřadu.
Pro vyhledání příslušného celního úřadu lze použít tuto adresu:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx

Jaké doklady je nutné mít s sebou


​Pokyny k vyplnění přihlášky včetně obsahu případných příloh jsou uvedeny na tiskopisu přihlášky k registraci, který je ke stažení na adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Stranky/default.aspx
Bezdlužnost na pojistném a na penále na všeobecném zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci.
 
Bankovní záruky se předkládají v originále.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


​Tiskopisy vztahující se k této životní situaci jsou ke stažení na adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Stranky/default.aspx

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit


​Za registrační řízení se neplatí žádné poplatky.

Jaké jsou lhůty


​Lhůty pro vyřízení žádostí se řídí daňovým řádem.
Správce daně (celní úřad) rozhodne o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popřípadě ode dne odstranění jejích vad; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje


​Registrační řízení se provádí podle zákona o PZL a daňového řádu.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


​Opravné prostředky se uplatňují podle daňového řádu.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to u správce daně, který rozhodnutí vydal. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze proti odůvodnění rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností


​Při změně údajů, které je povinen subjekt uvádět při registraci, je povinen změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Dle § 247a odst. 1 daňového řádu je správce daně oprávněn uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost, pokutu do 500.000,- Kč.
Správní delikty fyzických a právnických osob jsou upraveny v části šesté zákona o PZL.

Za správnost popisu odpovídá útvar


​Odbor 23 Daní Generálního ředitelství cel

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2015

Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2015
Datum konce platnosti popisu"Nestanoveno"

Autor

Karmelita Pavel Bc.

Elektronická služba, kterou lze využít

není
Stránka byla publikována dne: 13. 5. 2020 16:13