Pojmenování (název)


​Registrace k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny

Základní informace k životní situaci


​Registrační řízení podle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád") a části 45 až 47 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ekologických daních").
Registrační řízení se týká daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny (dále také „ekologické daně").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)


​Plátcem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů je
a) dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli,
b) provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu,
c) fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně,
d) fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
e) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu osvobozeného od daně.
Postavení plátce daně bez povinnosti se registrovat má dodavatel a výrobce plynu, kterému nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.

Plátcem daně z pevných paliv je
a) dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli,
b) fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
c) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou pevných paliv osvobozených od daně.
Postavení plátce daně bez povinnosti se registrovat má dodavatel, kterému nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.

Plátcem daně z elektřiny je
a) dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli,
b) provozovatel distribuční soustavy 5) a provozovatel přenosové soustavy 6),
c) fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně podle § 8 odst. 2 k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
d) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.
Postavení plátce daně bez povinnosti se registrovat má dodavatel, kterému nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


​Plátce daně podá návrh na registraci k dani u správce daně nejpozději v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


​Podáním tiskopisu přihlášky k registraci k ekologickým daním místně příslušnému celnímu úřadu - správci daně.   
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Na které instituci životní situaci řešit


​Přihláška k registraci se podává místně příslušnému celnímu úřadu – správci daně a to podle sídla právnické osoby nebo místa pobytu fyzické osoby. Pro vyhledání celního úřadu lze použít tuto adresu:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


​Registrační řízení provádí daňové oddělení celního úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou


​Pokyny k vyplnění přihlášky včetně obsahu případných příloh jsou uvedeny na tiskopisu přihlášky k registraci.
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


​Tiskopisy přihlášky k registraci ke spotřební dani jsou k dispozici na adrese: 
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit


​Za registrační řízení se neplatí žádné poplatky.

Jaké jsou lhůty


​Plátce daně podá návrh na registraci k dani u správce daně nejpozději v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.

Podle kterého právního předpisu se postupuje


​Registrační řízení se provádí podle § 125 až 131 daňového řádu.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


​Opravné prostředky se uplatňují podle daňového řádu.
Rozhodnutí o registraci vydá správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popř. ode dne odstranění jejích vad. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to u správce daně, který rozhodnutí vydal. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze proti odůvodnění rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností


​Při změně údajů, které je povinen subjekt uvádět při registraci, je povinen změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Dle § 247a odst. 1 daňového řádu je správce daně oprávněn uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost, pokutu do 500.000,- Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar


​Odbor 23 Daní Generálního ředitelství cel

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2015

Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2015

Datum konce platnosti popisu

"Nestanoveno"

Autor

Karmelita Pavel Bc.

Elektronická služba, kterou lze využít

není
Stránka byla publikována dne: 13. 5. 2020 16:12