CZ EN Translate
Menu

Podání daňového přiznání ke spotřební dani (ŽS dle zák. č. 106/1999Sb.)

Pojmenování (název) Podání daňového přiznání ke spotřební dani.
Základní informace k životní situaci Daňové přiznání ke spotřební dani z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a surového tabáku se podává podle zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD") ke správci daně – celnímu úřadu.
Funkci daňového přiznání pro spotřební daň z tabákových výrobků plní objednávka tabákových nálepek. Podmínky pro podání daňového přiznáni na ˇ"běžném" formuláři pro podání daňového přiznání jsou uvedeny v pokynech k vyplnění daňového přiznáni ke spotřební dani z tabákových výrobků.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Plátce daně, kterému vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit podle zákona o SPD.

Plátcem spotřební daně z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků je právnická nebo fyzická osoba, včetně podnikající fyzické osoby
a) která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu, nebo v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně,
b) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit
1. při dovozu,
2. v případě použití vybraných výrobků osvobozených od daně pro jiné účely, než na které se osvobození od daně vztahuje,
3. v případě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než na které se vrácení daně vztahuje,
4. v případě ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků,
c) která uplatňuje nárok na vrácení daně, (s výjimkou § 15, 15a, 55 až 57 zákona o SPD),
d) která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, při níž došlo k porušení tohoto režimu;
e) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přijetí vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání nebo určených k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu nebo při ukončení dopravy vybraných výrobků určených pro účely podnikání,
f) která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky pro osobní spotřebu, nebo uvádí do volného daňového oběhu vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně;
g) které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při pozbytí vlastnického práva k nezdaněným vybraným výrobkům a podobně, nebo
h) která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky; pokud osoba uvedená v § 33 odst. 2 zákona o SPD neustanoví zástupce pro zasílání vybraných výrobků nebo pokud ustanovený zástupce pro zasílání vybraných výrobků nesplní povinnosti uvedené v § 33e odst. 1 zákona o SPD, stává se plátcem daně příjemce.

Plátcem spotřební daně ze surového tabáku je osoba,
a) která použila surový tabák pro jiný účel než pro
1. výrobu tabákových výrobků
2. dodání surového tabáku pro výrobu tabákových výrobků, nebo
3. dodání do jiného členského státu nebo třetí země, nebo
b) u které byl zjištěn surový tabák, u kterého neprokázala
1. původ surového tabáku,
2. účel použití surového tabáku, nebo
3. identifikaci osoby, které byl nebo má být surový tabák dodán
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínky pro podávání daňových přiznání k dani z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků jsou obecně upraveny v § 18 zákona o SPD a v § 135 až 138 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, (dále jen „daňový řád").  Konkrétní podmínky podávání daňového přiznání k jednotlivým druhům vybraných výrobků jsou upraveny ve zvláštní části zákona o SPD.
Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o SPD nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o SPD nestanoví jinak.
Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.
Dodatečné daňové přiznání na snížení daně nebo na zvýšení uplatněného nároku na vrácení daně může plátce uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká, nebo ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn, pokud zákon o SPD nestanoví jinak. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Dodatečné daňové přiznání nelze uplatnit u dovážených vybraných výrobků.
Daňové přiznání, které se podává v průběhu insolvenčního řízení, je upraveno v § 136a zákona SPD.
Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, pokud zákon o SPD nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené správcem daně, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.
Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 1 zákona o SPD u vybraných výrobků, které po vzniku daňové povinnosti podle § 8 zákona o SPD nebyly okamžitě uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně, daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni vzniku této povinnosti, pokud zákon o SPD nestanoví jinak.
Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 písm. a) zákona o SPD, daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni zjištění ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků.
Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 písm. f) zákona o SPD, daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni vzniku této povinnosti.
 
Podmínky pro podávání daňového přiznání k dani ze surového tabáku jsou upraveny v § 131g a v § 135 až 138 daňového řádu. Plátce daně ze surového tabáku je povinen podat daňové přiznání a to ve lhůtě do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období, kterým je kalendářní měsíc. Ve stejné lhůtě je i daň splatná. Dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné podat po uplynutí 6 měsíců od počátku běhu lhůty pro stanovení daně.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním daňového přiznání ke správci daně – celnímu úřadu.
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
Plátce, který je registrovanou osobou podle zákona o povinném značení lihu, podává daňové přiznání elektronicky.
Tiskopisy a pokyny k vyplnění daňových přiznání ke spotřebním daním jsou k dispozici na této adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx
Na které instituci životní situaci řešit Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně – celnímu úřadu podle sídla právnické osoby nebo trvalého pobytu fyzické osoby.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Pro vyhledání celního úřadu lze použít tuto adresu:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx
Jaké doklady je nutné mít s sebou Tiskopisy a pokyny k vyplnění daňových přiznání ke spotřebním daním jsou k dispozici na této adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Tiskopisy a pokyny k vyplnění daňových přiznání ke spotřebním daním jsou k dispozici na této adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Podávání daňových přiznání není zpoplatněno.
Jaké jsou lhůty Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o SPD nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o SPD nestanoví jinak.
Dodatečné daňové přiznání na snížení daně nebo na zvýšení uplatněného nároku na vrácení daně může plátce uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká, nebo ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn, pokud zákon o SPD nestanoví jinak. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.
Daňové přiznání, které se podává v průběhu insolvenčního řízení, je upraveno v § 136a zákona SPD.
Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, pokud zákon o SPD nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené správcem daně, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.
Spotřební daň z lihu je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě 55 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.
Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 1 zákona o SPD u vybraných výrobků, které po vzniku daňové povinnosti podle § 8 zákona o SPD nebyly okamžitě uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně, daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni vzniku této povinnosti, pokud zákon o SPD nestanoví jinak.
Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 písm. a) zákona o SPD, daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni zjištění ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků.
Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 písm. f) zákona o SPD, daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni vzniku této povinnosti.
Plátce daně ze surového tabáku je povinen podat daňové přiznání a to ve lhůtě do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období, kterým je kalendářní měsíc. Ve stejné lhůtě je i daň splatná. Dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné podat po uplynutí 6 měsíců od počátku běhu lhůty pro stanovení daně.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Při podávání daňových přiznání se postupuje podle zákona o SPD a daňového řádu.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky se uplatňují podle daňového řádu.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to u správce daně, který rozhodnutí vydal. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze proti odůvodnění rozhodnutí.
Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může daňový subjekt nahradit daňové přiznání, které již podal, opravným daňovým přiznáním. Neodchyluje-li se vyměřená daň od daně tvrzené daňovým subjektem, nelze se proti platebnímu výměru, kterým je tato daň vyměřena, odvolat. Je-li zahájen k podanému daňovému přiznání postup k odstranění pochybností, jedná se o jiné řízení. Proti rozhodnutí o vyměření daně lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to u správce daně, který rozhodnutí vydal. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze proti odůvodnění rozhodnutí
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Postup v případě nepodání daňového přiznání
Správce daně vyzve daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt výzvě ve stanové lhůtě, je správce daně oprávněn vyměřit daň podle pomůcek. Dále je daňový subjekt povinen podle § 250 daňového řádu uhradit pokutu nepodá-li daňové přiznání, ačkoliv tuto povinnost měl, nebo tak učinil po stanovené lhůtě a zpoždění je delší než 5 pracovních dní.
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 23 Daní Generálního ředitelství cel
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.7.2015
Popis byl naposledy aktualizován 1.7.2015
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Karmelita Pavel Bc.
Elektronická služba, kterou lze využít není
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:21
Skočit na začátek stránky