Pojmenování (název)


​Podávání daňového přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny (dále jen „daňové přiznání k ekologickým daním").

Základní informace k životní situaci


​Daňové přiznání k ekologickým daním se podává podle části 45 až 47 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ekologických daních") ke správci daně.
Procesním předpisem je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)


​Plátce daně, kterému vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit podle zákona o ekologických daních.

Plátcem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů je
a) dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli,
b) provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu,
c) fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně,
d) fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
e) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu osvobozeného od daně.
Postavení plátce daně bez povinnosti se registrovat má dodavatel a výrobce plynu, kterému nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.

Plátcem daně z pevných paliv je
a) dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli,
b) fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
c) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou pevných paliv osvobozených od daně.
Postavení plátce daně bez povinnosti se registrovat má dodavatel, kterému nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.

Plátcem daně z elektřiny je
a) dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli,
b) provozovatel distribuční soustavy 5) a provozovatel přenosové soustavy 6),
c) fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně podle § 8 odst. 2 k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
d) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.

Postavení plátce daně bez povinnosti se registrovat má dodavatel, kterému nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


​Podmínky pro podávání daňových přiznání jsou upraveny v části 45 - § 26 (daňové přiznání k dani z plynů), části 46 -. § 25 (daňové přiznání k dani z pevných paliv“) a části 47- § 26 (daňové přiznání k dani z elektřiny“) zákona o ekologických daních.

Plátci daně, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit daň do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost může plátce daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit – daň z plynů
Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem
a) dodání plynu konečnému spotřebiteli na daňovém území,
b) spotřeby plynu provozovatelem distribuční soustavy, provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu,
c) spotřeby plynu, u něhož byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný účel použití,
d) spotřeby plynu osvobozeného od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
e) spotřeby nezdaněného plynu, s výjimkou plynu osvobozeného od daně.

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit – daň z pevných paliv
Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem
a) dodání pevných paliv konečnému spotřebiteli na daňovém území,
b) spotřeby pevných paliv osvobozených od daně pro jiné účely, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
c) spotřeby nezdaněných pevných paliv, s výjimkou pevných paliv osvobozených od daně.

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit – daň z elektřiny
Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem
a) dodání elektřiny konečnému spotřebiteli na daňovém území,
b) spotřeby elektřiny osvobozené od daně podle části 47 § 8 odst. 2 k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
c) spotřeby nezdaněné elektřiny, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


​Podáním daňového přiznání ke správci daně – celnímu úřadu.
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
Plátce, který je registrovanou osobou podle zákona o povinném značení lihu, podává daňové přiznání elektronicky.
Tiskopisy a pokyny k vyplnění daňových přiznání k ekologickým daním jsou k dispozici na této adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Na které instituci životní situaci řešit


​Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně – celnímu úřadu podle sídla právnické osoby nebo trvalého pobytu fyzické osoby.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


​Pro vyhledání celního úřadu lze použít tuto adresu:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx

Jaké doklady je nutné mít s sebou


​Tiskopisy a pokyny k vyplnění daňových přiznání k ekologickým daním jsou k dispozici na této adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


​Tiskopisy a pokyny k vyplnění daňových přiznání k ekologickým daním jsou k dispozici na této adrese:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit


​Podávání daňových přiznání není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty


​Plátci daně, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit daň do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Podle kterého právního předpisu se postupuje


​Daňové přiznání k ekologickým daním se podává podle části 45 až 47 zákona o ekologických daních. Procesním předpisem je daňový řád.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


​Opravné prostředky se uplatňují podle daňového řádu.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to u správce daně, který rozhodnutí vydal. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze proti odůvodnění rozhodnutí.
Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může daňový subjekt nahradit daňové přiznání, které již podal, opravným daňovým přiznáním. Neodchyluje-li se vyměřená daň od daně tvrzené daňovým subjektem, nelze se proti platebnímu výměru, kterým je tato daň vyměřena, odvolat. Je-li zahájen k podanému daňovému přiznání postup k odstranění pochybností, jedná se o jiné řízení. Proti rozhodnutí o vyměření daně lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to u správce daně, který rozhodnutí vydal. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze proti odůvodnění rozhodnutí

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností


​Postup v případě nepodání daňového přiznání
Správce daně vyzve daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu, nevyhoví-li daňový subjekt výzvě ve stanové lhůtě, je správce daně oprávněn vyměřit daň podle pomůcek, dále je daňový subjekt povinen podle § 250 daňového řádu uhradit pokutu nepodá-li daňové přiznání, ačkoliv tuto povinnost měl, nebo tak učinil po stanovené lhůtě a zpoždění je delší než 5 pracovních dní.

Za správnost popisu odpovídá útvar


​Odbor 23 Daní Generálního ředitelství cel

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2015

Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2015

Datum konce platnosti popisu

"Nestanoveno"

Autor

Karmelita Pavel Bc.

Elektronická služba, kterou lze využít

není
Stránka byla publikována dne: 13. 5. 2020 16:27