Pojmenování (název)


Registrační řízení podle zákona o PHM

Základní informace k životní situaci


Registrační řízení podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) (dále jen „zákon o PHM“).

Na proces registrace se přiměřeně vztahují ustanovení § 125 a následujících zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)


​Osoby, které provádějí distribuci pohonných hmot, jsou povinny se zaregistrovat podle zákona o PHM.

Pohonnou hmotou se rozumí motorový benzin, motorová nafta, zkapalněné ropné plyny, biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, směsné palivo, stlačený a zkapalněný zemní plyn, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla.

Distributorem pohonných hmot je osoba, která prodává nebo je oprávněna distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky.

Distribucí pohonných hmot není:
1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,
2. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


Podmínkami registrace jsou:
a) bezdlužnost,
b) živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
c) skutečnost, že nebyl distributorovi pohonných hmot vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,
d) skutečnost, že distributor pohonných hmot není v likvidaci nebo v úpadku, a
e) poskytnutí kauce.

Podmínky registrace musí být splňovány po celou dobu registrace.

Podmínku registrace podle výše uvedeného písm. a), tj. bezdlužnost, musí současně splňovat
a) distributor pohonných hmot,
b) osoba, která je v právnické osobě, která je distributorem pohonných hmot, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a
c) odpovědný zástupcem distributora pohonných hmot.


Získání živnostenského oprávnění

Pro získání živnostenského oprávnění musí být splněna podmínka spolehlivosti u
a) žadatele o živnostenské oprávnění pro distribuci pohonných hmot,
b) statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu tohoto žadatele a
c) odpovědného zástupce tohoto žadatele.

Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce distributora pohonných hmot nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora pohonných hmot.

Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která
a) je bezúhonná a
b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy nebo zákon o PHM.

Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.

Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy, zákon o PHM, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

Pokud osoba závažným způsobem poruší zákon o PHM, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by je také porušila.


Prokazování bezúhonnosti

Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná státem,
a) jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a
b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.

Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, státním příslušníkem České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná tímto státem.

Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu než České republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo výše uvedené písemnosti k přihlášce k registraci připojit jinou písemnost prokazující její bezúhonnost.

Nevydává-li stát výše uvedenou písemnost, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu, které není starší než 3 měsíce.


Prokazování bezdlužnosti

Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek
a) u orgánů Finanční správy České republiky,
b) u orgánů Celní správy České republiky,
c) na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění a
d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.


Poskytnutí kauce

Distributor pohonných hmot je povinen poskytnout kauci ve výši   20 000 000 Kč.

Kauce se poskytuje
a) složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora lihu, nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u orgánů Celní správy České republiky nebo u jiných správců daně k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

Snížení kauce

Celní úřad na žádost distributora pohonných hmot sníží kauci na   10 000 000 Kč, splní-li tento distributor podmínky pro snížení kauce. V opačném případě celní úřad žádost o snížení kauce zamítne.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


​Podáním přihlášky k registraci distributora PHM. Přihláška k registraci se podává elektronicky. Formuláře:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-phm/Stranky/default.aspx.

Na které instituci životní situaci řešit


​Elektronická přihláška k registraci se podává k celnímu úřadu místně příslušnému sídlu právnické osoby nebo místu trvalého pobytu podnikající fyzické osoby.
 
Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně.
 
Celními úřady jsou
a)  Celní úřad pro hlavní město Prahu,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-hlavni-mesto-prahu/Stranky/default.aspx,
b)  Celní úřad pro Středočeský kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-stredocesky-kraj/Stranky/default.aspx,
c)  Celní úřad pro Jihočeský kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-jihocesky-kraj/Stranky/default.aspx,
d)  Celní úřad pro Plzeňský kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-plzensky-kraj/Stranky/default.aspx,
e)  Celní úřad pro Karlovarský kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-karlovarsky-kraj/Stranky/default.aspx,
f)   Celní úřad pro Ústecký kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-ustecky-kraj/Stranky/default.aspx,
g)  Celní úřad pro Liberecký kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-liberecky-kraj/Stranky/default.aspx,
h)  Celní úřad pro Královéhradecký kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kralovehradecky-kraj/Stranky/default.aspx,
i)   Celní úřad pro Pardubický kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-pardubicky-kraj/Stranky/default.aspx,
j)   Celní úřad pro Kraj Vysočina,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kraj-vysocina/Stranky/default.aspx,
k)  Celní úřad pro Jihomoravský kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-jihomoravsky-kraj/Stranky/default.aspx,
l)   Celní úřad pro Olomoucký kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-olomoucky-kraj/Stranky/default.aspx,
m) Celní úřad pro Moravskoslezský kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/Stranky/default.aspx,
n)  Celní úřad pro Zlínský kraj,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-zlinsky-kraj/Stranky/default.aspx,
o)  Celní úřad Praha Ruzyně,
http://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/Stranky/default.aspx.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


​Registrační řízení provádí daňové oddělení celního úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou


​Bezdlužnost se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci.
 
Náležitosti přihlášky:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


​Přihláška k registraci pro právnické osoby i fyzické osoby a další formuláře:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit


​Za registrační řízení se neplatí žádné poplatky.

Jaké jsou lhůty


​Lhůty pro vyřízení žádostí se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 129 odst. 1 tohoto právního předpisu rozhodne místně a věcně příslušný celní úřad do 30 dnů ode dne podání přihlášky k registraci, popřípadě od dne odstranění jejích vad, ve zvláště složitých případech může tuto lhůtu Generální ředitelství cel prodloužit.

Podle kterého právního předpisu se postupuje


​Registrační řízení podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).
Na proces registrace se přiměřeně vztahují ustanovení § 125 a následujících zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů. 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


​Opravné prostředky se uplatňují podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Lze uplatnit řádný opravný prostředek „odvolání", které se řídí ustanovením § 109 a následujících zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a mimořádný opravný prostředek „návrh na povolení obnovy řízení" dle ustanovení § 117 a následujících zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností


​Obecně mohou být uplatněny správní delikty fyzických a právnických osob, které jsou upraveny v §§ 8 až 10 zákona o PHM.
V případě, že se distributor provádí svou činnost bez registrace, dopustí se právního deliktu dle § 9 odst. 8 zákona o PHM, za což mu může být dle § 9 odst. 10 písm. a) zákona o PHM uložena pokuta až do 20 000 000 Kč. 

Za správnost popisu odpovídá útvar


​Odbor 23 Daní Generálního ředitelství cel

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2015

Popis byl naposledy aktualizován

30.6.2015

Datum konce platnosti popisu

"Nestanoveno"

Autor

Karmelita Pavel Bc.

Elektronická služba, kterou lze využít

Není
Stránka byla publikována dne: 13. 5. 2020 16:29