Pojmenování (název)Registrace ke spotřební dani z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů, tabákových výrobků a surového tabáku
Základní informace k životní situaciRegistrační řízení podle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád") a zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „zákon o SPD").
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)Plátcem spotřební daně z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků je právnická nebo fyzická osoba, včetně podnikající fyzické osoby
a) která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu, nebo v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně,
b) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit
1. při dovozu,
2. v případě použití vybraných výrobků osvobozených od daně pro jiné účely, než na které se osvobození od daně vztahuje,
3. v případě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než na které se vrácení daně vztahuje,
4. v případě ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků,
c) která uplatňuje nárok na vrácení daně, (s výjimkou § 15, 15a, 55 až 57 zákona o SPD),
d) která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, při níž došlo k porušení tohoto režimu;
e) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přijetí vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání nebo určených k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu nebo při ukončení dopravy vybraných výrobků určených pro účely podnikání,
f) která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky pro osobní spotřebu, nebo uvádí do volného daňového oběhu vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně;
g) které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při pozbytí vlastnického práva k nezdaněným vybraným výrobkům a podobně, nebo
h) která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky; pokud osoba uvedená v § 33 odst. 2 zákona o SPD neustanoví zástupce pro zasílání vybraných výrobků nebo pokud ustanovený zástupce pro zasílání vybraných výrobků nesplní povinnosti uvedené v § 33e odst. 1 zákona o SPD, stává se plátcem daně příjemce.

Plátcem spotřební daně ze surového tabáku je osoba,
a) která použila surový tabák pro jiný účel než pro
1. výrobu tabákových výrobků
2. dodání surového tabáku pro výrobu tabákových výrobků, nebo
3. dodání do jiného členského státu nebo třetí země, nebo
b) u které byl zjištěn surový tabák, u kterého neprokázala
1. původ surového tabáku,
2. účel použití surového tabáku, nebo
3. identifikaci osoby, které byl nebo má být surový tabák dodán
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
​Právnická nebo fyzická osoba s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. b) bodech 1 a 3 a písm. f) a v § 14 odst. 2 a 3 zákona o SPD je povinna se registrovat jako plátce daně z minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit. Osoba uplatňující nárok na vrácení daně je povinna se registrovat nejpozději do dne, kdy poprvé uplatní nárok na vrácení daně, není-li již jako plátce daně registrována. Plátce je povinen se registrovat ke každé dani samostatně.

Plátce daně ze surového tabáku je povinen podat přihlášku k registraci do 7 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situacePodáním tiskopisu přihlášky k registraci ke spotřební dani místně příslušnému celnímu úřadu - správci daně.   
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
Na které instituci životní situaci řešitPřihláška k registraci se podává místně příslušnému celnímu úřadu – správci daně, a to podle sídla právnické osoby nebo místa pobytu fyzické osoby. Pro vyhledání celního úřadu lze použít tuto adresu:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx
Kde, s kým a kdy životní situaci řešitRegistrační řízení provádí daňové oddělení celního úřadu.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
​Pokyny k vyplnění přihlášky včetně obsahu případných příloh jsou uvedeny na tiskopisu přihlášky k registraci.
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
​Tiskopisy přihlášky k registraci ke spotřební dani jsou k dispozici na adrese: 
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/default.aspx
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
​Za registrační řízení se neplatí žádné poplatky.
Jaké jsou lhůtyOsoba má povinnost se registrovat jako plátce nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit. Osoba uplatňující nárok na vrácení daně je povinna se registrovat nejpozději do dne, kdy poprvé uplatní nárok na vrácení daně, není-li již jako plátce daně registrována. Plátce je povinen se registrovat ke každé dani samostatně.
Výjimky jsou uvedeny v § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 a 3, § 4 písm. f) a v § 14 odst. 2 a 3 zákona o SPD.
Plátce daně ze surového tabáku je povinen podat přihlášku k registraci do 7 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.
Stanovovaní a počítání ostatních lhůt se řídí podle příslušných ustanovení daňového řádu.
Podle kterého právního předpisu se postupujeRegistrační řízení se provádí podle § 125 až 131 daňového řádu.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
​Opravné prostředky se uplatňují podle daňového řádu.
Rozhodnutí o registraci vydá správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popř. ode dne odstranění jejích vad. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to u správce daně, který rozhodnutí vydal. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze proti odůvodnění rozhodnutí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostíPři změně údajů, které je povinen subjekt uvádět při registraci, je povinen změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Dle § 247a odst. 1 daňového řádu je správce daně oprávněn uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost, pokutu do 500.000,- Kč.
Za správnost popisu odpovídá útvarOdbor 23 Daní Generálního ředitelství cel
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni42186
Popis byl naposledy aktualizován42186
Datum konce platnosti popisu"Nestanoveno"
AutorKarmelita Pavel Bc.
Elektronická služba, kterou lze využítnení
Stránka byla publikována dne: 13. 5. 2020 16:28